Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 029 534 3546

Kehä III parantaminen, 3. vaihe

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Hankkeessa Kehä III Askiston kohdan sujuvuutta parannetaan eritasoliittymällä. Samalla korjataan huonokuntoinen pohjarakenne. Vantaankoski-Pakkala välille rakennetaan kolmannet kaistat sekä parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä ja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uudessa tilanteessa.

Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä. E18-tie yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Kehä III on myös tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle.

Hankealueen nykytilanne

Kehä III on Askiston kohdalla kaksiajoratainen, 2+2-kaistainen kaupunkialueen pääväylä. Suunnitteluosuudelle sijoittuvat Askistontien ja Tavastkullantien liittymät ovat tasoliittymiä, joissa vasemmalle kääntyminen on estetty. Liikennemäärä Askiston kohdalla on noin 47750 ajoneuvoa/vrk (KVL).

Vantaankoski-Pakkala -välillä Kehä III on tällä hetkellä  2+2 -kaistainen. Nopeusrajoitus tiejaksolla on 80 km/h. Tiejakso on erittäin vilkkaasti liikennöity. Nykyinen liikennemäärä on enimmillään 75 800 ajon. /vrk ja liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät kasvavat vuoteen 2030 mennessä 88 600 ajon. /vrk ja vuoteen 2050 mennessä 101 600 ajon. /vrk. Raskaiden ajoneuvojen osuus kokonaisliikennemäärästä on noin 10%. Nykytilanteessa Kehä III:n palvelutaso arkipäivän vilkkaimpana tuntina on 2+2 -kaistaisella osuudella erittäin huono ja tästä aiheutuva jonoutuminen ulottuu hankealueen ulkopuolelle.

Hankkeen tavoitteet

Askistossa Kehä III parannetaan 1,5 km matkalla kaksiajorataisena kaupungin pääväylänä. Kehä III linjaus säilyy suunnittelualueella nykyisellään, mutta tasaukseen tehdään muutoksia riittävien päätöksentekonäkemien saavuttamiseksi. Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä. Järjestelyjä yhdistämään rakennetaan uusi katuyhteys, joka samalla täydentää Kehä III rinnakkaistieyhteyksiä. Katu toimii Kehä III:n korjauksen ajan Kehä III:n kiertotienä.

Eteläisellä ajoradalla oleva paalulaatta sekä Sänkiniityn sillat uusitaan ja korjataan. Samassa yhteydessä uusitaan myös huonokuntoinen Hämeenkylän läntinen risteyssilta (mt 120 Vihdintien silta) ja parannetaan maantien 120 lännen puoleisia ramppeja.

Vantaankoski-Pakkala välillä hankealueelle toteutetaan kolmannet kaistat Kehä III:lle. Hankealueella olevien eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Pysäkkiyhteydet järjestellään uutta tilannetta vastaaviksi ja jalankulun ja pyöräilyn esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Kehä III:n suuntaista jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä muokataan Kehä III:n leventämisen vaatimalla tavalla. Vantaan kaupungin Kehä III risteäviä katuyhteyksiä Nuolitie ja Ansatie ei rakenneta hankkeen yhteydessä.

Hankkeen vaikutukset

  • Hankkeella turvataan Kehä III liikennöintikelpoisuus Askistossa.
  • Kehä III: ja rinnakkaisväylien sujuvuus ja turvallisuus paranevat. 
  • Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat.
  • Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
  • Tieliikenteestä aiheutuva melu vähenee melunsuojaustoimenpiteiden ansiosta.
  • Ruuhkautumisen vähentäminen vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin niitä vähentävästi.
  • Vantaakoski-Pakkala -välillä Kehä III levennetään nykyisellä paikallaan ja voimassa olevan tie- tai liikennealueen puitteissa eikä toimenpiteillä ole vaikutusta tieympäristöön tai yhdyskuntarakenteeseen
  • Hankkeen toteuttaminen edesauttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinoelämän kehittymistä.
  • Tiekuljetusten ennakoitavuus paranee ja matka-aika lyhenee.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelmat sekä Askiston kohdan että Vantaankoski-Pakkalan osalta on hyväksytty ja lainvoimaisia. Rakennussuunnittelu on valmistunut ja hankkeen urakkakilpailutus käynnistyy joulukuussa 2020.

Rakentaminen käynnistyy maalis-huhtikuussa 2021 ja rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Kehä III:n parantamisen 3. vaiheen kustannusarvio on 38 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki osallistuu hankkeeseen. Kustannukset ovat tasossa (MAKU 115; 2010=100). Kustannusjako: valtio 30 miljoonaa euroa, Vantaan kaupunki kahdeksan miljoonaa euroa.

Kustannukset jakaantuvat kohteittain:

Kustannusarvio Askiston kohdan rakentamiskustannuksista on 31 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus on 23 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus kahdeksan miljoonaa euroa.

Vantaankoski-Pakkala-välin lisäkaistojen osalta kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa.  Hankkeen hyöty-kustannussuhde lisäkaistojen osalta on 7,66.
Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.