Yhteystiedot

Väylävirasto

Johtaja

Lars Westermark

  • 029 534 3838

Hailuodon kiinteä yhteys

Tiehanke general Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Hailuoto Oulu

Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Hailuodon kiinteä yhteys

Noin 50 kilometriä Oulusta sijaitseva Hailuoto on Perämeren suurin saari. Saarelta on matkaa mantereelle noin seitsemän kilometriä. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen.

Hailuotoon rakennetaan lauttaliikenteen korvaava kiinteä yhteys. Näkymä Meriluoto-lautalta merelle ja Hailuotoon päin.

Hankkeen taustaa

Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon taajaman ja Hailuodon kuntakeskuksen läpi ja päättyy Marjaniemeen, Hailuodon saaren länsiosaan. Tiellä on 6,9  kilometriä  pitkä  ja  noin  25  minuuttia  kestävä  lauttayhteys. Jäätilanteen  salliessa tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Hailuodon saarelta lähtevistä  matkoista  arvioidaan  noin 60 % suuntautuvan Ouluun.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen  ja  yöliikenteen  puuttumisen  vuoksi  huonompi kuin muualla seudulla. Lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja  tavoitteita  ja  sen  vuosittaiset  käyttö-  ja  ylläpitokustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisen ja tarjonnan lisäämisen suhteen.

Kiinteän yhteyden tavoitteet ja hyödyt

Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon. Henkilö- ja tavaraliikenteen sekä paikallisen elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat. Yhteyden myötä myös Hailuodon työssäkäyntialue laajenee.

Kiinteä yhteys tuo Hailuodon liikenteellisesti tasavertaiseksi  Oulun seudun muiden kuntien kanssa. Kiinteän yhteyden kapasiteetti riittää myös huomattavasti ennustettua suuremmalle liikenteen kasvulle. Kiinteä yhteys mahdollistaa henkilöautoliikenteelle, joukkoliikenteelle, kuljetuksille ja kevyelle liikenteelle asetetut tavoitteet.

Hailuodon sillan yhteyteen tulevalle keinosaarelle tulee pysäköintialue.

Eteneminen

Hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPP-hankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla.

Vesilupapäätöksen käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista. Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Hankkeen vaikutukset

Kiinteä yhteys on suunnittelussa pyritty sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Suunnittelun aikana on tehty laajasti uusia luontoselvityksiä ja virtausmallinnuksia sekä käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu alueen herkkä ja suojeltu luonnonympäristö. Lisäksi rakenneratkaisuissa on huomioitu vaativat meriolosuhteet.

Kiinteän yhteyden kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 147 miljoonaa euroa, joka kattaa hankinta-, suunnittelu-, rahoitus-, rakentamis- ja kunnossapitokustannukset noin 20 vuoden ajalta.

Pelkän rakentamisen osalta kiinteän yhteyden kustannusarvio on noin 73,5 miljoonaa.

Hankkeen kannattavuus

Hankkeen hyöty-kustannussuhde 1,64, laskettuna 30 vuoden ajalle on positiivinen, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan yhteiskunnalle takaisin saavutettujen hyötyjen kautta.