Espoon kaupunkirata

Suunnitteilla

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. 

Espoo-rata Leppävaara-Kauklahti

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintävirasto on päätöksellään jatkanut Espoon kaupunkiradan välillä Leppävaara – Kauklahti ratasuunnitelman voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun saakka. 

Hankkeen sisältö

Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara - Kauklahti. Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman lähiliikenteen ja Turun suunnan kaukoliikenteen käytössä. Suunnitelmassa on esitetty Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkojen kehittäminen, yhteydet muuhun maankäyttöön sekä liityntäpysäköinti.

Espoo-radan hankearvioinnissa on esitetty hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Espoo-radan kustannukset vuoden 2014 hintatasossa on Kauklahteen saakka 238 miljoonaa euroa ja Espoon keskukseen saakka 200 miljoonaa euroa. Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 1,25 ja Kauklahteen päättyvän vaihtoehdon 0,88.

Hankkeen vaikutukset

Ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusselvitys, jossa on käsitelty mm. vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin sekä tutkittu melun ja tärinän vaikutusalueet. Erillisessä väyläarkkitehtuuriraportissa on esitetty alustava suunnitelma kaupunkiradan yhtenäisestä ilmeestä ja mm. laiturikatosten muodosta ja väreistä. Ratasuunnitelman ohessa on suunniteltu myös nk. pyöräilyn laatukäytävä radan läheisyyteen.

Espoo-rata parantaa Helsinki-Turku yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisää liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää rataosan häiriöitä. Helsinki-Turku yhteysvälin parantamisessa Espoo-rata on ensimmäinen rakentamisvaihe riippumatta siitä parannetaanko nykyistä rataa vai edistetäänkö ESA-radan toteuttamista.

Aikataulu ja kustannukset

Ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2014. Toteutus edellyttää eduskunnan investointipäätöstä, jota ei ole vielä tehty. Toteutuspäätöksen jälkeen hanke jatkuisi rakentamissuunnittelulla ja rakentamisella. Rakentaminen kestäisi noin 3–5 vuotta ja käyttöönotto olisi mahdollista vaiheittain 4-5 vuoden päästä toteutuspäätöksestä.

Espoo-radan kustannusennuste vuoden 2019 tasossa välille Leppävaara - Kauklahti on 275 milj. €, joka jakautuu välille Leppävaara–Espoon keskus 230 milj. € ja Espoon keskus–Kauklahti 46 milj. €. Kahdessa osassa toteutettuna kustannukset ovat arviolta 5 milj. € suuremmat ja liikenteelle aiheutuu enemmän haittaa. (MAKU 130, 2010=100).
Ratarakentamisen yhteydessä Espoon kaupunki toteuttaa erillisiä katu- ja siltahankkeita 40 milj € ja Espoon ja Kauniaisten kaupunki yhdessä toteuttavat pyöräilyn laatukäytävän 15 milj € (MAKU 130, 2010=100).

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.08.2020