Kontaktinformation

Trafikledsverket

Otto Kärki

Vinterunderhåll av vägar

Trafikledsverket och NTM-centralerna sörjer för att trafiklederna är framkomliga året runt. Riktlinjerna för vinterunderhållet fastställer de principer enligt vilka landsvägarnas framkomlighet vintertid tryggas och vägarna underhålls. Riktlinjerna för vinterunderhållet har förnyats 2018 och de nya riktlinjerna träder i kraft i entreprenaderna 2019–2023.

Vinterförhållanden

Snöplogning

I samband med vinterunderhållet av plogas vägarna i allmänhet först och därefter bekämpas halkan. De livligaste vägarna plogas först. Målet är att det inte får finnas mer än några centimeter snö på livligt trafikerade vägar eller gång- och cykelleder. När snöfallet upphört avlägsnas snön från huvudvägarna inom 2–3 timmar, från gång- och cykellederna senast inom fyra timmar. Lågtrafikerade vägar kan tidvis ha tio centimeter snö och ska plogas inom sex timmar.

Halkbekämpning

Tack vare vädertjänsten kan man förutspå när vägytan fryser. Halka på livligt trafikerade vägar bekämpas med salt och på andra vägar med sand eller genom att den packade snön görs skrovligare. Åtgärderna för att bekämpa halka på livligt trafikerade huvudvägar vidtas i regel på förhand, men dock inom 2–3 timmar efter att halkan upptäckts. Tillräckligt grepp tryggas på gång- och cykellederna, särskilt för morgontrafiken. På lägre klassade vägar strävar man efter att bekämpa halkan inom 6–8 timmar efter att den observerats, men i svåra väderförhållanden kan lindrig halka förekomma under en längre tid. 

När kvalitetskraven enligt de nya riktlinjerna för vinterunderhåll träder i kraft i de konkurrensutsatta entreprenaderna från och med hösten 2019 tidigareläggs åtgärderna för halkbekämpning så att åtgärderna på lägre klassade vägar vidtas senast inom 5–7 timmar. På de medellivligt trafikerade vägarna skärps kvalitetskraven för halkbekämpning och under de närmaste åren gäller samma kvalitetskrav för halkbekämpning hela vintern.

Läs mer om halkbekämpning

Kontrollera det aktuella läget för vinterunderhållet på webbplatsen Trafikläget

Vinterunderhållsklasser

Trafikledens betydelse, trafikmängd och -sammansättning bestämmer servicenivån för vägunderhållet. Eftersom det inte är möjligt att omedelbart underhålla alla vägar till rimliga kostnader har vägarna klassificerats i olika underhållsklasser. Vinterunderhållsklasserna eller nivån på vinterunderhållet höjdes från och med den 1 januari 2019 på över 11 000 vägkilometer.

Underhållsklass Ise

(1 523 km: 2 % av vägnätet, 31 % av trafiken, 28 % av den tunga trafiken)

Vägen är huvudsakligen bar. Avsikten är att alltid förebygga halka på förhand, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Också under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Åtgärderna utförs under sådana tider att de medför minsta möjliga störningar i trafiken.

Underhållsklass Is

(7 484 km: 10 % av vägnätet, 37 % av trafiken, 42 % av den tunga trafiken)

Vägen är huvudsakligen bar. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. I mellersta och norra Finland samt under kalla perioder även i landets södra delar kan det finnas en del längsgående tunna strängar av packad snö på vägarna, vilka dock inte har någon särskild inverkan på körningen. Packad snö kan bilda snö- eller isvallar på vägen. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med förebyggande åtgärder.

Underhållsklass I

(519 km: 1 % av vägnätet, 2 % av trafiken, 2 % av den tunga trafiken)

Vägen är bar största delen av tiden. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Det kan finnas låga, smala strängar av packad snö mellan körfälten och körspåren. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Avsikten är att förhindra problem till följd av halka genom förebyggande halkbekämpning.

Underhållsklass Ib

(13 517 km: 17 % av vägnätet, 18 % av trafiken, 18 % av den tunga trafiken)

Vägen underhålls på en relativt hög nivå. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med salt, men saltanvändningen är mindre än i högre underhållsklasser. Vägytan är delvis bar beroende på trafikmängden och vädret, det finns ställvis strängar av packad snö på vägen eller vägen kan vara helt täckt av packad snö. I och med konkurrensutsättningen av entreprenaderna övergår man till att använda ett tillvägagångssätt där det förekommer mindre packad snö än tidigare.

Med undantag av de allra svåraste väderleksförhållandena råder det bra vinterväglag på vägen. Frosthalka kan ställvis förekomma. Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt.

Vinterunderhållsklass Ic 

(1 685 km: 2 % av vägnätet, 2 % av trafiken, 1 % av den tunga trafiken)

Vägytan består i allmänhet antingen delvis eller helt av packad snö. Salt används i allmänhet endast i undantagsfall eller när man förutspår särskilt svårt väglag. Särskilt på hösten kan man dock av trafiksäkerhetsskäl använda salt. Med undantag av problemsituationer har vägen ett bra vinterväglag som inte ger ett hundraprocentigt grepp, men är tillräckligt säkert om trafikanterna beaktar de rådande förhållandena. Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt. Halkbekämpningen består huvudsakligen av sandning av specifika punkter och avsnitt samt att den packade snön görs skrovligare i tillräcklig omfattning.

Underhållsklass II 

(15 113 km: 19 % av vägnätet, 7 % av trafiken, 5 % av den tunga trafiken)

Vägytan är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. I normala situationer har vägen tillräcklig friktion och är tillräckligt jämn för måttlig trafik. Korsningsområden, backar och kurvor sandas så att den normala trafiken kan löpa tryggt.

Vägytorna görs skrovliga och i de besvärligaste väglagen sandas de helt. I problematiska vädersituationer, till exempel när vädret plötsligt blir varmare eller genast efter ett snöfall, krävs det att trafiken iakttar försiktighet.

Underhållsklass III 

(38 111 km: 49 % av vägnätet, 4 % av trafiken, 4 % av den tunga trafiken)

Vägen är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar i klass II, men plogningen och halkbekämpningen kan dröja ytterligare två timmar. Vid väderomslag kan väglaget vara problematiskt under flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt.

Indelning av vägnätet i olika vinterunderhållsklasser

 

Landsvägarnas vinterunderhållsklasser på kartan

Kartan fungerar bäst när den öppnas i ett eget fönster: Visa större karta.