Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll av vägar

Trafikledsverket och NTM-centralerna sörjer för att trafiklederna är framkomliga året runt. Riktlinjerna för vinterunderhållet fastställer de principer enligt vilka landsvägarnas framkomlighet vintertid tryggas och vägarna underhålls.

Vinterförhållanden

Snöplogning

I samband med vinterunderhållet av plogas vägarna i allmänhet först och därefter bekämpas halkan. De livligaste vägarna plogas först. Målet är att det inte får finnas mer än några centimeter snö på livligt trafikerade vägar eller gång- och cykelleder. När snöfallet upphört avlägsnas snön från huvudvägarna inom 2–3 timmar, från gång- och cykellederna senast inom fyra timmar. Lågtrafikerade vägar kan tidvis ha tio centimeter snö och ska plogas inom fem timmar.

Halkbekämpning

Tack vare vädertjänsten kan man förutspå när vägytan fryser. Halka på livligt trafikerade vägar bekämpas med salt och på andra vägar med sand eller genom att den packade snön görs skrovligare. Åtgärderna för att bekämpa halka på livligt trafikerade huvudvägar vidtas i regel på förhand, men dock inom 2–3 timmar efter att halkan upptäckts. Tillräckligt grepp tryggas på gång- och cykellederna, särskilt för morgontrafiken. På lägre klassade vägar strävar man efter att bekämpa halkan inom 5-7 timmar efter att den observerats, men i svåra väderförhållanden kan lindrig halka förekomma under en längre tid. 

Läs mer om halkbekämpning

Kontrollera det aktuella läget för vinterunderhållet på webbplatsen Trafikläget

Vinterunderhållsklasser

Trafikledens betydelse, trafikmängd och -sammansättning bestämmer servicenivån för vägunderhållet. Eftersom det inte är möjligt att omedelbart underhålla alla vägar till rimliga kostnader har vägarna klassificerats i olika underhållsklasser.

Indelning av vägnätet i olika vinterunderhållsklasser

Underhållsklass Ise

(1 591 km: 2 % av vägnätet, 31 % av trafiken, 28 % av den tunga trafiken)

Vägen är huvudsakligen bar. Snöröjning påbörjas efter att snöfallet har börjat. Halka förebyggs på förhand. Syftet är att hela tiden hålla vägen i gott skick i enlighet med kvalitetskraven. Åtgärdstiden för snöröjning är ett par timmar. När vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Också under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Underhållsrundorna på vägar i underhållsklass Ise är korta för att de högtrafikerade vägarna snabbt ska kunna ställas i ett skick enligt kvalitetskraven.

Underhållsklass Is

(7 905 km: 10 % av vägnätet, 37 % av trafiken, 43 % av den tunga trafiken)

Vägen är huvudsakligen bar. Snöröjning påbörjas snart efter att snöfallet har börjat. Halka förebyggs i huvudsak på förhand. När vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Också under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Åtgärdstiden för snöröjning och bekämpning av halka är ett par timmar. Underhållsrundorna är rätt korta längs vägar i underhållsklass Is för att man ska hinna köra rundan under åtgärdstiden.

Underhållsklass Ib

(11 209 km: 14 % av vägnätet, 16 % av trafiken, 16 % av tung trafik)

Vägen är oftast huvudsakligen bar, men under köldperioder kan det finnas låga, smala strängar av packad snö mellan körfälten och körspåren. Avsikten är att hålla den packade snön låg med snabb röjning av snö och packad snö. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med salt. Syftet är att förebygga halka. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Frosthalka bekämpas med sand där det behövs. Åtgärdstiden för snöröjning och bekämpning av halkan är några timmar.

I och med konkurrensutsättningen av entreprenaderna övergår man till att använda ett tillvägagångssätt där det förekommer mindre packad snö än tidigare.

Vinterunderhållsklass Ic

(4 460 km: 6 % av vägens längd, 5 % av trafiken, 4 % av den tunga trafiken)

Vägytan består i allmänhet antingen delvis eller helt av packad snö. Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt. Beläggningens kondition och nedtryckningar vid kanten inverkar på plogningsresultatets jämnhet. Halkbekämpningen består huvudsakligen av sandning av specifika punkter och avsnitt samt att den packade snön görs skrovligare i tillräcklig omfattning. Vid vinterförhållanden ger väglaget inte ett hundraprocentigt grepp, vilket bilisterna bör beakta i sitt körbeteende. Situationer med svartis bekämpas även med salt. Särskilt på hösten innan det egentliga vinterväglaget och på våren då det är nattfrost bekämpar man halkan med salt. Saltning kan även andra tider användas för att bekämpa halkan om förhållandena är lämpliga. Åtgärdstiden för snöröjning och bekämpning av halkan är några timmar. Snöfallets intensitet påverkar tidpunkten då plogningen börjar.

Underhållsklass II

(15 601 km: 20 % av vägens längd, 7 % av trafiken, 5 % av den tunga trafiken)

Vägytan är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Det kan snöa flera centimeter innan åtgärderna inleds. I de nyaste entreprenaderna inleds åtgärderna lite tidigare mellan kl. 02–20. Vägytan görs skrovlig och korsningsområden, backar och kurvor sandas så att den normala trafiken kan löpa tryggt. Vid de mest problematiska väglagen sandas även vägarna helt. Sandningsbehovet säkerställs enligt väglaget. Vägnätets rutter för plogning och halkbekämpning är långa så det tar flera timmar att köra rutterna.

I normala situationer har vägen tillräcklig friktion och är tillräckligt jämn för måttlig trafik. I problematiska vädersituationer, till exempel när vädret plötsligt blir varmare eller genast efter ett snöfall, krävs det att trafiken iakttar försiktighet.

Underhållsklass III

(37 219 km: 48 % av vägnätet, 4 % av trafiken, 3 % av tung trafik)

Vägen är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar i klass II, men plogningen och halkbekämpningen kan dröja ytterligare två timmar. Det tillåts även lite mer snö än i underhållsklass II. Vid väderomslag kan väglaget vara problematiskt under flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt.

Gång- och cykelvägar

Underhållsklass K1

(3 244 km: 53 % av gång- och cykelvägarnas längd)

Vintertid finns det huvudsakligen packad snö längs gång- och cykelvägarna. Åtgärderna för att bekämpa halka inleds inom två timmar. Halka på gång- och cykelvägarna bekämpas genom sandning eller genom att göra den packade snön skrovligare. Det får finnas några centimeter lös snö på gång- och cykelvägarna innan åtgärderna inleds och trafiklederna ska vara plogade inom tre timmar från att åtgärden har inletts. Nattetid kl. 22–06 kan kvaliteten vara lägre, men trafikledens yta ska trots det vara säker för trafiken.

Underhållsklass K2

(2 742 km: 45 % av gång- och cykelvägarnas längd)

Vintertid finns det huvudsakligen packad snö längs gång- och cykelvägarna. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar i klass K1, men plogningen och halkbekämpningen kan dröja ytterligare en timme. Nattetid kl. 22–06 kan kvaliteten vara lägre, men trafikledens yta ska trots det vara säker för trafiken.

Underhållsklass L

(157 km: 3 % av gång- och cykelvägarnas längd)

De ruttliknande kvalitetskorridorerna för gång- och cykelvägar ligger i de största stadsområdena. Kvalitetskorridorernas krav definieras från fall till fall på ett enhetligt sätt med cykelvägnätet i kommunerna i kvalitetskorridoren. Kraven är till vissa del högre än i underhållsklass K1. Kvalitetskorridorens halka kan bekämpas t.ex. genom sopsaltning eller så är åtgärdstiderna kortare och på våren kan sandningssanden avlägsnas från kvalitetskorridorerna tidigare för att främja cykeltrafiken. Kvalitetskorridorerna kan även ha kvalitetskrav nattetid.

Vid snöstormar gäller inte de normala kvalitetskraven

Underhållsentreprenaderna dimensioneras enligt normalt väglag och vintertid kan väglaget ändra snabbt och då är det mycket svårt för underhållsentreprenören att ansvara för ett vägunderhåll enligt kvalitetskraven. Även vid rikligt snöfall (10 cm under 4 timmar) eller vid underkylt regn hinner vägarna snabbt underskrida kvalitetskraven på nytt efter underhållsåtgärderna. Vid sådana här situationer gäller inte kvalitetskraven enligt underhållsklassen. Då arbetar entreprenören ständigt arbete med hela materielen. Vägarna ställs i ordning då förhållandena har återvänt till de normala.

Förbättring av sikten vid anslutningar

För säker användning av anslutningar och korsningar behövs även god sikt. Snövallar invid anslutningar görs lägre och andra hinder som begränsar sikten och som utgör en direkt risk för trafiken avlägsnas så snabbt som möjligt. Sikten vid anslutningar hålls ständigt i skick.

Att upprätthålla sikten vid anslutningarna är inte endast landsvägsunderhållsentreprenörernas ansvar, utan även de som äger anslutningar till en landsväg bär ansvar. Ägarna kan vara utöver staten en kommun, ett privat väglag eller en fastighetsägare. 

Se även om snövallar.

Landsvägarnas vinterunderhållsklasser på kartan

Kartan fungerar bäst när den öppnas i ett eget fönster: Visa större karta.