Hyppää sisältöön

Kehä I parantaminen Laajalahdessa valmistuu etuajassa: liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee ja edellytykset Raide-Jokerin kululle Espoossa on luotu

Julkaistu 23.6.2021 11.53

 

Kehätien ajokaistat ovat valmiita ja pyöräilyn ja jalankulun väylien viimeistelytyöt loppusuoralla. Vuonna 2019 alkaneessa hankkeessa parannettiin Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Laajalahden kohdalla, ja mahdollistettiin pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle tärkeän pikaraitiotie Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan.

Kehä I on ruuhkaherkkä pääkaupunkiseudun pääväylä, jolla normaaliaikoina kulkee 45 000 - 50 000 ajoneuvoa päivässä ja liikennemäärien odotetaan kasvavan edelleen. Ennen hankkeen toteuttamista liikennevalo-ohjatut liittymät Laajalahdessa aiheuttivat ruuhkapiikkejä aamuin illoin. Nyt liikennevalo-ohjatut liittymät on poistettu ja alueelle on rakennettu Turvesuontien kohdalle Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka sujuvoittaa liikennettä merkittävästi ja parantaa tulevaan Raide-Jokeriin liittyvien katuosuuksien toimivuutta.

Laajalahdensolmun eritasoliittymän lisäksi rakennettiin uusi risteyssilta Kurkijoentielle, ja Espoon erillishankkeena toteutettiin Raide-Jokerin Räisälänsilta ja siihen liittyvät pengerrykset.

Kaikkiaan hankkeessa rakennettiin reilut kaksi kilometriä uutta 3+3-kaistaista tietä ja kahdeksan uutta siltaa. Merkittävä urakkavaihe oli uusien liikennejärjestelyjen ja Raide-Jokerin mahdollistamiseksi tehty Kehä I:n tielinjan tasauksen lasku enimmillään seitsemän metriä alkuperäisestä tasosta.

Hankkeessa lisättiin myös alueen asukkaiden viihtyisyyttä parantamalla melusuojausta Kehä I:n molemmin puolin kaikkiaan noin kolmen kilometrin matkalla. Melusuojauksen viimeistelytöitä tehdään vielä heinäkuun puolella.

Kuva, jossa Kehä 1 liikennettä kuvattuna Sakkolan alikulkukäytävän kohdalta

Luontoarvot huomioiden

Myös luontoarvot huomioitiin alusta lähtien. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevan Laajalahden Natura-alueen lintujen pesimäajat rauhoitettiin meteliä aiheuttavavalta työltä ja Elfvikin vanhojen metsien suojelualueen puiden säilyttämiseen kiinnitettiin erityishuomiota. Myös liito-oravien elinolosuhteita turvattiin, kulku Kehä I:n yli säilytettiin suojaamalla vanhaa puustoa, asentamalla uusia keinotekoisia hyppypuita sekä puuistutuksia.

Alueen väyliä ja kiinteistöjä suojattiin hulevesiltä. Ruukinrannantien varrelle molemmin puolin Elfvikinojaa rakennettiin hulevesipainanteita. Hulevesipainanteet ovat istutettuja viivytyspainanteita tai -ojia, jotka imevät ympäröiviltä alueilta valuvaa vettä. Tarkoituksena on tasata veden virtausta, viivästyttää hulevesiä ja minimoida tulvariskiä ojan alajuoksulla sijaitseville kiinteistöille. Tällä varmistetaan myös, että Ruukinrannan alikulkukäytävän jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat käytettävissä rankkasateista huolimatta. Laajalahdensolmun eritasoliittymän koilliskulmaan rakennettiin hulevesiallas, jonka kautta suurin osa hulevesistä johdetaan hallitusti Natura-alueen kautta mereen.

Pyöräilijöille uutta laatuväylää

Hankkeessa toteutettiin pyöräliikenteen Kehä I:n suuntaista Laajalahdenbaanaa parantamalla muun muassa jalankulun ja pyöräilyn erottelua ja toteuttamalla yhteydelle laadukkaat opasteet. Lisäksi lisättiin yhteyksiä Kehä I:n suuntaisesti ja rakennettiin uudet alikulkukäytävät kehätien ali Sakkolaan ja Ruukinrantaan, sekä Laajalahdensolmun uuteen eritasoliittymään.

Kaikkiaan pyöräily ja jalankulun väyliä parannettiin noin 4,8 kilometrin matkalla.

Lisäksi rakennettiin pyöräilyn ja jalankulun väylää suojaamaan noin 300 metriä pitkä kivikoriseinä Kurkijoentieltä Turunväylän suuntaan. Kyseisen kohdan rikkonaisesta kallioleikkauksesta saattaisi pudota kiviä väylälle, joten kivikorirakenne toimii kalliopinnan suojarakenteena ja takaa turvallisen liikkumisen väylällä.

Kivikorirakenne ja muut pyöräilyn ja jalankulun väylien viimeistelytyöt valmistuvat loppukesällä 2021.

Huolellisella suunnittelulla hyvään lopputulokseen

Hanke valmistuu useita kuukausia etuajassa. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti hankkeen piti valmistua loppuvuodesta 2021, nyt parannettu Kehä I sujuvoittaa Espoon liikennettä jo kesäkuussa ja kaikki pyöräilyn ja jalankulun väylätkin saadaan käyttöön loppukesästä.

”Hanke toteutettiin kokonaisurakkana, jossa urakoitsija toteutti valmiiksi tehdyn suunnitelman. Hanke on edennyt mallikkaasti ja sen valmistuminen etuajassa mahdollistaa myös Raide-Jokerin rakentamisen aikaistamisen. Alueen liikenneturvallisuus parani merkittävästi ja koko pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen edellytykset menivät aimo askeleen eteenpäin”, summaa hankkeen projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastosta.

”Vilkkaasti liikennöidyllä alueella urakka vaati tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteutusta. Hyvä yhteistyö kaikkien osapuolten kesken vaikutti myös keskeisesti hankkeen sujuvuuteen. Yksi hankkeen merkittävimmistä kohteista oli Kehätien tasauksen laskeminen enimmillään seitsemän metriä alkuperäisestä tasostaan. Alueen asukkaat ja tienäyttäjät ovat olleet kärsivällisiä rakentamisen aiheuttamille erikoisjärjestelyille, josta olemme kiitollisia”, sanoo urakoitsijan työpäällikkö Teemu Palosaari GRK:lta.

”Kehä I on keskeinen koko pääkaupunkiseudun yhdistävä väylä, jonka liikennemäärien odotetaan kasvavan 2030-luvulle mentäessä 80 000:aan ajoneuvoon päivässä. Siksi joukkoliikenteen edellytysten parantaminen oli tärkeää. Nyt pikaraitiolinja Raide-Jokerin kulku Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä mahdollistuu ja ylipäätään ympäristöystävälliset joukkoliikenneyhteydet Otaniemeen ja Keilaniemeen myös pohjoisen suunnasta ovat mahdollisia. Espoolaiset iloitsevat myös pyöräilyn baanasta”, sanoo hankepäällikkö Mira Saarentaus Espoosta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 32 miljoonaa euroa sisältäen HSY:n ja Espoon Raide-Jokeriin ja pyöräilyn laatuväylään, Laajalahdenbaanaan, liittyvät erillishankkeet. Espoon kaupungin osuus kokonaisuudesta on noin 14,5 miljoonaa euroa.

Sarjakuva, joka tiivistää tekstissä kerrotut asiat

Kuva avautuu suuremmaksi tästä linkistä

Materiaalia:

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylävirasto, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projektipäällikkö Maiju Kivioja-Korhonen, Espoo, puh. 043 825 3080, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Oy, 050 434 2978, [email protected]

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

[email protected]

Hankepäällikkö Mira Saarentaus, Espoo, puh. 043 825 3871, [email protected]

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/KehaILaajalahti

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennettiin uusi eritasoliittymä sekä laskettiin Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio oli noin 32 miljoonaa euroa.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta