Kontakt information

PROJEKTCHEF

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

PROJEKTINGENJÖR

Elina Keränen

  • 029 534 3637

Ring I Bredvik

Vägprojekt Pågående

Ring I är en halvcirkelformad huvudled i huvudstadsregionen, som förbinder Kägeludden i Esbo med Östra centrum i Helsingfors. Projektets syfte är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring I och att göra det möjligt att bygga Spårjokern i dess omedelbara närhet.

Projektet i korthet

Projektets syfte är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring I och att göra det möjligt att bygga Spårjokern i dess omedelbara närhet. I Bredvik kräver förändringarna att terrängen bearbetas och att gatuförbindelserna omarrangeras. Vid Torvmossvägen byggs en ny planskild anslutning för Bredviksknuten, som samtidigt gör gatuförbindelserna i anslutning till Spårjokern mer välfungerande. Vid Bredvik och Bruksstranden dras Ring I dessutom genom en högst cirka 7 meter djup skärning, så att spårförbindelsen kan gå planskilt över Ring I vid anslutningen till Kronoborgsvägen.

Under projektet kommer man samtidigt att avlägsna sådana trafikljusstyrda anslutningar som skapat trängsel och att bygga cirka 1,4 km bullerskydd. Dessutom byggs gång- och cykelförbindelser längs Ring I.

Mål

  • Mer smidighet och mindre trängsel på Ring I

Trafikvolymerna på Ring I ökar i Bredvik.   De nuvarande anslutningarna är trafikljusstyrda och den kraftiga morgon- och kvällsrusning som uppstår kan sträcka sig ända till Mästartunneln. Under projektet avlägsnar man de trafikljusstyrda anslutningar som skapat trängsel samt bygger en ny planskild anslutning vid Torvmossvägen för att göra trafiken smidigare. Förbindelsen från Kronoborgsvägen och Brukstrandsvägen till Ring I slopas.

  • Möjliggör den kommande Spårjokern

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Syftet med projektet är att göra det möjligt att bygga Spårjokern i Ring I:s omedelbara närhet. Spårförbindelsen kommer att gå planskilt över Ring I vid Kronoborgsvägens anslutning, och därför sänks Ring I på sträckan mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen som mest med cirka 7 meter. Dessutom gör projektet överlag kollektivtrafiken mer smidig och möjliggör en miljövänlig kollektivtrafikförbindelse till bl.a. Otnäs och Kägeludden även från norr.

  • Säkrare mobilitet och bättre bullerskydd

Projektet förbättrar trafiksäkerheten genom planskilda lösningar för fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken. I samband med projektet förbättras gång- och cykelvägar från nuvarande nivå. Dessutom förbättras det befintliga bullerskyddet och nya skydd byggs på båda sidor om Ring I, totalt cirka 1,4 km.

  • Hänsyn till naturvärden

Naturvärden har beaktats redan från början av projektplaneringen. Projektet kommer inte att medföra verksamhet i Natura-området i Bredvik. Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid att bevara träden i skyddsområdet för gamla skogar i Elfvik. Stadsplanen över träd, buskar och häckar som skall bevaras kommer att följas. Enligt planbestämmelserna ska särskilt bullrande arbeten, såsom pålning, inte göras under fåglarnas häckningstider på sommaren. Projektet kommer också att trygga och förbättra förhållandena för flygekorren i Bredvik. Det befintliga trädbeståndet skyddas under byggandet för att trygga flygekorrens förbindelser. Under projektet kommer man dessutom att placera ut nya artificiella hoppträd och anlägga trädplanteringar för flygekorren.

Förlopp och kostnader

Byggandet startar i början av oktober 2019 och beräknas vara klart i slutet av 2021. Projektet beräknas kosta totalt 30 miljoner euro. Projektet genomförs tillsammans med Esbo stad.