Hoppa till innehåll

Ring I Bredvik

Vägprojekt Avslutad

Ring I är en halvcirkelformad huvudled i huvudstadsregionen, som förbinder Kägeludden i Esbo med Östra centrum i Helsingfors. Projektets syfte var att öka smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring I och att göra det möjligt att bygga Spårjokern i dess omedelbara närhet.

Projektet i korthet

I projektet byggde man allt som allt över två kilometer ny väg med 3+3 körfiler, åtta nya broar samt förbättrade 4,8 leder för gång- och cykeltrafik. Ett betydande skede i projektet var att sänkandet av vägen som mest med cirka 7 meter för att möjliggöra nya trafiklösningar och byggandet av Spårjokern.

Bekanta dig närmare med infografen som beskriver projektet (pdf)
 

Projektets syfte var att öka smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring I och att göra det möjligt att bygga Spårjokern i dess omedelbara närhet. I Bredvik krävde förändringarna att terrängen bearbetas och att gatuförbindelserna omarrangerades. Vid Torvmossvägen byggdes en ny planskild anslutning för Bredviksknuten, som samtidigt gör gatuförbindelserna i anslutning till Spårjokern mer välfungerande. Vid Bredvik och Bruksstranden har Ring I dessutom sänkts med en högst cirka 7 meter djup skärning, så att spårförbindelsen kunde byggas planskilt över Ring I vid anslutningen till Kronoborgsvägen.

Under projektet har man samtidigt avlägsnat sådana trafikljusstyrda anslutningar som skapat trängsel och byggt cirka 1,4 km bullerskydd. Dessutom byggdes gång- och cykelförbindelser längs Ring I.

Målsättningar för projektet

  • Ökad smidighet och mindre trängsel på Ring I

Trafikvolymerna på Ring I i Bredvik ökade. De tidigare anslutningarna var trafikljusstyrda och en kraftiga morgon- och kvällsrusning som kunde sträcka sig ända till Mästartunneln kunde uppstå. I projektet avlägsnade man de trafikljusstyrda anslutningar som skapat trängsel samt byggde en ny planskild anslutning vid Torvmossvägen för att göra trafiken smidigare. Förbindelsen från Kronoborgsvägen och Brukstrandsvägen till Ring I avlägsnades.

  • Möjliggörande av den kommande Spårjokern

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Syftet med projektet var att göra det möjligt att bygga Spårjokern i Ring I:s omedelbara närhet. Spårförbindelsen kommer att gå planskilt över Ring I vid Kronoborgsvägens anslutning, och därför sänktes Ring I på sträckan mellan Torvmossvägen och Kronoborgsvägen som mest med cirka 7 meter. Dessutom gjorde projektet överlag kollektivtrafiken mer smidig och möjliggjorde en miljövänlig kollektivtrafikförbindelse till bl.a. Otnäs och Kägeludden även från norr.

  • Säkrare mobilitet och bättre bullerskydd

Projektet förbättrade trafiksäkerheten genom planskilda lösningar för fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken. I samband med projektet förbättrades gång- och cykelvägar från nuvarande nivå. Dessutom förbättrades det befintliga bullerskyddet och nya skydd byggdes på båda sidor om Ring I, totalt cirka 1,4 km.

  • Hänsyn till naturvärden

Naturvärden har beaktats redan från början av projektplaneringen. Projektet kommer inte att medföra verksamhet i Natura-området i Bredvik. Under projetet fäste man särskild uppmärksamhet vid att bevara träden i skyddsområdet för gamla skogar i Elfvik. Stadsplanen över träd, buskar och häckar som skall bevaras följdes. Enligt planbestämmelserna skulle särskilt bullrande arbeten, såsom pålning, inte göras under fåglarnas häckningstider på sommaren. Projektet har också tryggat och förbättrat förhållandena för flygekorren i Bredvik. Det befintliga trädbeståndet skyddades under byggandstiden för att trygga flygekorrens förbindelser. Under projektet placerade man dessutom ut nya artificiella hoppträd och anlade trädplanteringar för flygekorren.

Förlopp och kostnader

Byggandet startades i början av oktober 2019 och färdigstäldes sommaren 2021. Projektet beräknas ha kostat totalt 32 miljoner euro. Projektet genomfördes tillsammans med Esbo stad.