Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

 • 040 583 2078

E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman ja YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatinut asemakaavat Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt yleissuunitelmasta hyväksymispäätöksen 28.2.2020. Nyt kun yleissuunnitelma on hyväksytty, hankkeesta voidaan käynnistää tiesuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelman laatimisen käynnistäminen riippuu suunnittelurahoituksen saamisesta. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä. Hankkeen yleissuunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Ajankohtaista

Yleissuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 28.2.2020. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty v. 2021 alusta.

Hankkeen suunnittelun eteneminen

Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatinut asemakaavat Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Raision kaupungin asemakaavojen hyväksyminen on ollut edellytyksenä yleissuunnitelman hyväksymiselle. Asemakaavat ovat valmistuneet keväällä 2019 ja hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty helmikuun 2020 lopussa. Hyväksytty yleissuunnitelma mahdollistaa tiesuunnitelman laatimisen. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty v. 2021 alusta. Yleissuunnitelma toimii pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle, eikä siinä hyväksytyistä ratkaisuista voi enää valittaa myöhemmissäkään suunnitteluvaiheissa.

Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty helmikuussa 2020.

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h.

YVA-menettely, yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Siinä tutkittiin suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön. Selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja totesi, että ympäristövaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla. Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla (ymparisto.fi).

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
ELY-keskuksen logo
Aikataulu
Toteuttamisvalmius aikaisintaan
2020-luvun puolivälissä
Yhteistyökumppanit
Naantalin kaupunki
Raision kaupunki
Turun kaupunki
Kustannukset
158 M€, MAKU 130 (2010=100)
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tavoitteet

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on TEN-T ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä.

 • Kehittämisselvitys 2014
 • Yleissuunnitelma ja YVA
 • Yleissuunnitelman hyväksyminen
 • Tiesuunnitelma 2021-2023

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma