Ajankohtaista

Yleissuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 28.2.2020. Tiesuunnitelman laatimisen aikataulu riippuu suuunnittelurahoituksen saamisesta.

Hyväksymispäätös asetetaan sähköisesti nähtäville 16.3.-16.4.2020 väliseksi ajaksi. Hyväksymispäätöksen liiteaineistoineen voi ladata 16.4.2020 asti täältä. Aineisto löytyy myös konsultin sivuilta

 

 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

 • 040 583 2078
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman ja YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatinut asemakaavat Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017 ja Raision kaupungin asemakaavojen valmistuttua yleissuunnitelma on voitu lähettää hyväksyttäväksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt yleissuunitelmasta hyväksymispäätöksen 28.2.2020. Nyt yleissuunnitelma on hyväksytty, hankkeesta voidaan käynnistää tiesuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelman laatimisen käynnistäminen riippuu suunnittelurahoituksen saamisesta. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä. Hankkeen yleissuunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty helmikuussa 2020.

Hankkeen suunnittelun eteneminen

Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatinut asemakaavat Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Raision kaupungin asemakaavojen hyväksyminen on ollut edellytyksenä yleissuunnitelman hyväksymiselle. Asemakaavojen valmistuttua keväällä 2019 ELY-keskus lähetti yleissuunnitelman tarkastettavaksi Väylävirastoon ja nyt suunnitelma on hyväksytty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen hyväksymispäätös asetetaan uudelleen sähköisesti nähtäville. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan käynnistää, kun yleissuunnitelma on hyväksytty. Yleissuunnitelma toimii pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle eikä siinä hyväksytyistä ratkaisuista voi enää valittaa myöhemmissäkään suunnitteluvaiheissa. Tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen riippuu suunnittelurahoituksen saamisesta.  

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.
 • Pernon eritasoliittymän ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja parannetaan. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan liikennevalot.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h.

YVA-menettely, yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Siinä tutkittiin suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön. Selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja totesi, että ympäristövaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla. Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.05.2020