E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman ja YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio.  Yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017 ja on ollut nähtävillä kunnissa. Samaan aikaan yleissuunnitelman kanssa Raision kaupunki on laatimassa asemakaavoja Kaanaan ja Raisionkaaren väliselle alueelle. Yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin näitä asemakaavoja. Tämän hetkisen arvion mukaan Raision asemakaavat valmistuvat keväällä 2019. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan käynnistää vasta, kun yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Tämän hetkisen arvion mukaan tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuonna 2020. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä. Hankkeen yleissuunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Tämän hetkisen arvion mukaan tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuonna 2020.

Hankkeen suunnittelun eteneminen

Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Valmis yleissuunnitelma on ollut nähtävillä kunnissa. Seuraavaksi ELY-keskus laatii yleissuunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen, jossa se ottaa kantaa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. ELY-keskus lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom), kun Raision kaupunki on saanut valmiiksi tarvittavat asemakaavamuutokset. Traficom hyväksyy yleissuunnitelman, jonka jälkeen se tulee uudelleen nähtäville kuntiin. Lainvoimainen yleissuunnitelma toimii pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle eikä siinä hyväksytyistä ratkaisuista voi enää valittaa myöhemmissäkään suunnitteluvaiheissa. Tämän hetkisen arvion mukaan tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy vuonna 2020.

Yleissuunnitelman toimenpiteet

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

  • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
  • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
  • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
  • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
  • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
  • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
  • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
  • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
  • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.
  • Pernon eritasoliittymän ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja parannetaan. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan liikennevalot.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h.

YVA-menettely, yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Siinä tutkittiin suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön. Selostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta valittiin toteuttamiskelpoisin vaihtoehto, josta laaditaan lopullinen yleissuunnitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja totesi, että ympäristövaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla. Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA.

Sivu päivitetty 29.01.2019