Takaisin

Trafi ja Liikennevirasto yhteistyössä automaattiliikenteen peruskysymysten äärellä

Trafi ja Liikennevirasto yhteistyössä automaattiliikenteen peruskysymysten äärellä

Julkaistu 8.9.2015

Automaatio etenee tieliikenteessä nopeasti. Automaatiokehitys hyödyntää jo olemassa olevien sekä kehitteillä olevien kuljettajien tukijärjestelmiä, autojen antureita ja verkottuneiden autojen tietoliikennetoiminnallisuuksia, joita pyritään integroimaan yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Trafin ja Liikenneviraston yhteistyö automaattiliikenteen oleellisten kysymysten ratkaisemiseksi tukeutuu liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) linjauksiin. Näiden mukaan Suomi on eturivissä automaattiajamiseen varautumisessa ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Yhteistyössä haetaan toimenpiteitä, joiden avulla tieliikenteen automaatiota voidaan mahdollistaa Suomen teillä turvallisesti, kustannustehokkaasti ja koko liikennejärjestelmää kehittäen.

Trafi ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016-2020 -selvitystyön. Sen tavoitteena on tunnistaa automaattiliikenteen toteutumiseen liittyvät kysymykset ja toimenpiteet Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat tie, auto ja kuljettaja. Tie-näkökulma sisältää väyläinfrastruktuurin sekä tien päällysrakenteet ja varusteet. Autojen osalta käsitellään autojen omiin järjestelmiin, tiedonsiirtoratkaisuihin ja tyyppihyväksyntään liittyviä kysymyksiä. Kuljettajan kohdalla tarkastelussa ovat kuljettajakoulutus, kuljettajantutkinto, testaaminen, vaikutusarviot ja liikenne palveluna (MaaS). Selvitystyön tekijä kilpailutettiin keväällä 2015, ja toimittajaksi valittiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Tavoitteena resurssitehokkuus

Selvityksen osana käydään laajaa keskustelua alan asiantuntijoiden kanssa. Tieliikenteen automatisaation sidosryhmäkentän edustajien kanssa toimenpiteitä käsitellään mm. työpajoissa. Työ syventää LVM:n juuri julkaistua "Liikenteen älykkään automaation edistämissuunnitelma"-julkaisua (LVM 7/2015), ja aiemmin tänä vuonna julkaistua selvitystä ”Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä” (Trafin tutkimuksia 01/2015).

- Tieliikenteen automaatiota on tutkittu jo 1930-luvulta lähtien, mutta sen perustana olevien teknisten kuljettajan tukijärjestelmien kaupallinen kehittäminen alkoi laajemmin vasta 1980-luvun lopulta, jolloin autonavigaatiolaitteiden ja digitaalisten kartta-aineistojen tutkimus- ja kehitystyö lähti liikkeelle Euroopan Unionin Prometheus-ohjelmassa. Tässä projektissa katsomme kuitenkin tämän vuosikymmenen loppuun ja seuraavan alkuun, taustoittaa johtava tutkija Aki Lumiaho Teknologian tutkimuskeskuksesta. Hän toimii hankkeessa VTT:n projektipäällikkönä.

Selvitystyön lopputuloksena haetaan konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin toimenpiteisiin Trafin ja Liikenneviraston sekä muiden hallinnonalan toimijoiden kannattaisi kohdentaa rajallisia resurssejaan. Toimenpiteet kohdistetaan sellaisiin seikkoihin, jotka edesauttavat alan toimijoiden mahdollisuuksia panostaa omaa tutkimus-, kehitys- ja liiketoimintaansa ajallisesti kohdennettuihin toimiin. Kullekin toimenpiteelle pyritään osoittamaan vastuutaho, jonka panostusta ja erityisosaamista tarvitaan toimenpiteen toteuttamiseen vuosina 2016 - 2020. Vastuuviraston tehtävänä on sitten ajaa toimenpiteen toteutusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toivottavaa onkin, että myös yksityinen ja kaupallinen sektori osallistuisivat toteutuksiin.

Liikenteen huippuasiantuntijat yhteistyössä

Työ on edennyt vaiheeseen, jossa alustavat toimenpiteet on koottu toimenpidekorteiksi. Toimenpidekortit on esitelty tieliikenteen automatisoinnin sidosryhmien edustajille elokuun lopussa. Tässä sidosryhmätyöpajassa työhön osallistuvat tilaajien ja toimittajan edustajat saivat arvokasta palautetta ja konkreettisia parannusehdotuksia. Palaute ja ehdotukset esitellään projektin ohjausryhmälle syyskuun alkupuolella. Ohjausryhmä on toivonut saavansa riittävästi aikaa pohtia, analysoida ja työstää toimenpidekortteja.

Liikenneviraston johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala toimii projektiryhmän puheenjohtajana. Trafin edustaja on johtava älyliikenneasiantuntija Anna Schirokoff. Lisäksi työssä on mukana mm. LVM:n tuoreen edistämissuunnitelman laatimisesta vastannut erityisasiantuntija Eetu Pilli-Sihvola.

Projektin odotetaan saavan työnsä valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tällöin LVM:n hallinnonalalla olisi käsissään tieliikenteen osalta kattava paketti kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen kerättyjä toimenpiteitä, joiden resurssi- ja kustannusarviot ohjaavat lähivuosien budjetin ja toiminnan suuntaamista. Kevään ja kuluneen kesän aikana työ on edennyt jopa alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.


reaktionapit