null
null Rautateiden turvallisuuskatsaus, toukokuu

Rautateiden turvallisuuskatsaus, toukokuu

Julkaistu 31.05.2019

Ensimmäinen rautateiden turvallisuuskatsaus on Väylän julkaisema lukupaketti, jossa pureudumme esimerkiksi määrämuotoiseen viestintään ja kerromme, mikä on HOF. Turvallisia lukuhetkiä!

Määrämuotoisen viestinnän tärkeys rautatiejärjestelmässä - muista nämä 11 käskyä

Määrämuotoisen viestinnän tarkoitus on selkeyttää raideliikenteen liikkumisen lupamenettelyjä sekä lisätä turvallisuutta. Viestinnässä korostuu viestin antamisen selkeys sekä viestin ymmärtäminen.

Täsmällisen ja määrämuotoisen puheviestinnän avulla varmistetaan se, että kaikissa osapuolilla on samanlainen ja oikea kuva tilanteesta ja suoritettavista toimenpiteistä.

Määrämuotoisesta viestinnästä ohjeistetaan ohjeissa Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt sekä Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO).

Toisinaan puheviestinnässä havaitaan epätäsmällisyyttä ja puhekielisyyttäkin. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin, joista edelleen voi aiheutua vaaratilanne tai jopa onnettomuus.

11 käskyä määrämuotoisesta viestinnästä

Rautateiden ammattilaisena…

 1. osaan määrämuotoisen viestinnän ja noudatan sitä.
 2. ymmärrän sen merkityksen turvallisuudelle.
 3. puutun virheelliseen ja epätäsmälliseen viestintään - välitän siis muista.
 4. havainnoin omaa puheviestintääni.
 5. tunnistan, jos en itse osaa riittävästi - haen silloin tukea ja opastusta asiaan.
 6. keskustelen työkavereideni kanssa oikeista käytännöistä.
 7. en kiireen hetkelläkään laiminlyö puheviestintää.
 8. valmistaudun puheviestintään, varmistan riittävän ajan puheviestintään.
 9. en oleta, vaan kysyn jos en saa selvää tai ymmärrä.
 10. osaan toimia myös hätätilanteessa.
 11. kiitän sopivan hetken tullen selkeästi ja ohjeiden mukaisesta viestinnästä.

Ratatekniset ohjeet - RATO 9 tasoristeykset päivitys

Ratateknisten määräysten ja ohjeiden tasoristeyksiä koskeva osa ilmestyi vuonna 2004. Osia siitä muutettiin vuonna 2012 Tien suunnittelu tasoristeyksessä -ohjeella. Nyt päivitetty RATO 9 tasoristeykset -ohje kokoaa yhteen edellä mainittujen ohjeiden asiat.

Aloitimme päivitystyön kartoittamalla voimassa olevan RATO:n ja tien suunnittelu tasoristeyksessä -ohjeen sisältöjä. Tämän jälkeen poimimme näissä ohjeissa huomioitavat asiat uuden ohjeen alustavaksi asiasisällöksi. Tämän jälkeen tuotimme RATO 9 -ohjeluonnoksen sillä periaatteella, että siinä ei toisteta sellaista asiaa, jonka noudattamiseen muissa rautatieohjeissa viitataan.

Väylävirasto valmistautuu ottamaan ohjetyössä käyttöön modulaarisen tiedon tuotannon. Tästä syystä nyt ilmestyvässä ohjeessa ei toisteta muissa rautatieohjeissa mainittuja tasoristeyksiin liittyviä asioita.

Arvioimme kaikki ohjetekstit turvallisuuden parantamisen näkökulmasta ja päädyimme seuraaviin muutoksiin ja lisäyksiin:

 • varoituslaitosten asentamisen vaatimuksia tiukennettiin,
 • varoituslaitoksella varustetun tasoristeyksen näkemävaatimuksia tiukennettiin,
 • kannen minimileveydeksi ohjeistettiin 3 metriä ja
 • kaksisuuntaisen ajoradan leveysvaatimus laajennettiin koskemaan kaikkia tasoristeyksiä.

Lisäsimme ohjeeseen myös kunnossapidon puolelta tulleen vaatimuksen kasvattaa vaihteen etäisyyttä tasoristeyksestä.

Tien rakentamisen ja kunnossapidon helpottamiseksi pienensimme raiteen kallistuksen enimmäisarvoa. Ohjeessa huomioitiin HCT-rekan pituus 34,5 metriä. Lisäsimme myös tasoristeyksen näkemätiedon rekisteritietovaatimuksiin.

Ohjeessa kerrotaan tasoristeyksen maksimileveys sekä tasoristeysten minimietäisyys toisistaan. Maksimileveys on tarpeen ohjeistaa, jotta tien käyttäjät voivat turvallisella tavalla hahmottaa tasoristeyksen paikan. Minimietäisyyden ohjeistaminen varmistaa nimettyjen tasoristeyksien yksilöinnin ja paikantamisen. Poikkeus minimietäisyydelle ohjeistettiin moottorikelkkatasoristeyksen osalta.

Pakollinen pysähtyminen -liikennemerkkejä lisätty useisiin tasoristeyksiin

Marraskuussa 2017 liikenne- ja viestintäministeriö, osana tasoristeysturvallisuuden kehittämisohjelmaa, edellytti Traficomin (tuolloin vielä Trafi) määrittelemään vuoden 2017 aikana kriteerit tasoristeyksille, joissa pakollinen pysähtyminen liikennemerkin käytöllä voidaan tehokkaimmin vähentää onnettomuusennustetta.

Kriteerit valmistuivat helmikuussa 2018. Sen jälkeen Väylä (tuolloin vielä Liikennevirasto) teki oman kriteerien soveltamisohjeen. Kunnossapitäjät inventoivat 1573 tasoristeystä. Aineiston analysoinnissa selvisi, että pakollinen pysähtyminen -liikennemerkki tarvittiin 195 tasoristeykseen. Merkkien paikalleen laitto tehtiin pääosin syksyllä 2018. Merkit voivat puuttua vielä yksittäisistä kohteista.

Pääosa tasoristeyksistä, joihin pakollinen pysähtyminen -liikennemerkki on viety, sijaitsevat yksityisteillä. Paikoitellen on ollut hyvin haastavaa löytää tiekunnan edustaja, jonka kanssa liikennemerkin paikalleen laitosta voisi sopia. Uusi yksityistielaki tuo tähän helpotusta, sillä valtion ja kunnan avustuksen saaminen edellyttää, että on tiekunta ja sen tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa.

Osaavan turvamiehen toiminta

Rakentamiskausi on pääsemässä taas kunnolla vauhtiin. Monilla työmailla käytetään radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaista turvamiestoimintaa. Turvamiehellä on erittäin merkittävä rooli työmaan turvallisuuden varmistamisessa.

Ammattilainen, tehtävään määrätty turvamies, perehtyy työkohteeseen etukäteen sekä varmistaa turvamiestoiminnan edellytysten täyttymisen ja toimii TUROn mukaisten vaatimusten mukaisesti.

Osaava turvamies…

 • ymmärtää keskeisen roolinsa turvallisuuden varmistamisessa ja toimii sen mukaisesti.
 • varmistaa varusteidensa toimintakunnon säännöllisesti.
 • huomioi näkyvyyden ja sääolosuhteet ja tunnistaa, pystytäänkö kohteessa toimimaan turvamiestoiminnalla.
 • lopettaa työryhmän tai koneen työskentelyn, jos kohteessa ei voi toimia turvamiestoiminnalla tai jos hän ei voi varmistaa turvallisuutta.
 • huolehtii omasta vireystilastaan ja tunnistaa, jos se ei ole riittävä.
 • puuttuu työkoneiden ja työntekijöiden mahdolliseen ohjeiden vastaiseen toimintaan.
 • ei tarpeettomasti itse oleskele liikennöidyllä raiteella.
 • toimii vain turvamiehenä eikä koskaan osallistu muuhun työhön.

Ratatyövastaavan toiminta ja työkoneet

Kesän aikana tehdään jälleen mittavia ratatöitä. Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisella ratatyömenettelyllä tehtävät työt voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia, pienestä tarkastustyöstä aina mittavaan, laajoja alueita ja useita työryhmiä sisältävään ratatyöhön

Siksi onkin tärkeää valita kunkin ratatyön ratatyövastaavaksi kyseiseen kohteeseen parhaiten sopiva ja kokenut henkilö. Onkin tärkeää, että henkilö itsekin tunnistaa, onko hän riittävän kokenut kohteen ratatyövastaavaksi.

Ratatyövastaava on työssään, ratatyön aikana aivan keskeisessä roolissa rautatieturvallisuuden varmistamisessa. Ratatyövastaavan toiminnalla on erittäin suuri merkitys myös ratatyön päättämisen jälkeiselle liikenneturvallisuudelle.

Ratatyövastaavan on tärkeä etukäteen perehtyä RT-ilmoitukseen, työnosiin, työalueeseen, tehtäviin töihin, käytettäviin työkoneisiin ym. Vasta valmistautumalla hyvin ratatyövastaava kykenee hoitamaan tehtävänsä kiitettävästi.

Keskeisessä roolissa ratatyöalueella on, että kaikki työntekijät ja työkoneen kuljettajat tietävät, mitä ollaan tekemässä. Tämän takia TUROn mukainen työselostus on ehdottoman tärkeä antaa kaikille työhön osallistuville.

Sama koskee myös ratatyöalueen rajoja, joihin tulee suhtautua suurella kunnioituksella. Ratatyövastaavan, työryhmän yhteyshenkilön sekä ratatyössä käytettävän liikkuvan kaluston ja ratatyökoneiden kuljettajien pitää olla kirjautuneina RUMA-järjestelmässä kyseiseen ratatyöhön koko sen keston ajan, jotta heillä on saatavilla koko työn ajan päivittyvä RT-ilmoitus.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää raiteella tai raiteen lähellä työskenteleviin työkoneisiin. Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että työkone, sen osa tai taakka ei hetkeksikään mene liikennöidyn raiteen ratatyön suojaulottumaan. Asiassa tulee huomioida koneen kääntyily työn aikana. Tarkemmin asia on kuvattu TUROssa.

Edellä mainittu ei muuta Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO) kuvattuja toimintatapoja.

HOF tulee, oletko valmis?

Rautatietoimintojen uuden turvallisuusluvan edellytyksenä tulee uutena vaatimuksena olemaan inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomioiminen toiminnassa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tähän kysymykseen etsi selvennystä Krista Kouvalainen opinnäytteessään syksyllä 2018.

HOF-tekijöiden (engl. Human and Organisational Factor, inhimillinen ja organisatorinen tekijä) huomioiminen konkretisoituu Väylän rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmässä. Erityisesti poikkeamien ilmoittaminen, analysointi ja hallinta sekä riskien arviointi ja hallinta tulevat terästäytymään näiden ns. HOF-asioiden suhteen. HOF liittyy myös ratatöihin ja liikenteenohjauksen toimintaan.

Alustavaa työtä tehtiin jo vuonna 2017 tutkimuksessa Inhimillinen tekijä ja turvallisuuskulttuurin vaikutus yksilön toimintaan rautatierakentamisessa.

Mitkä ovat poikkeamien juurisyyt?

Tutkimuksessa tarkasteltiin raportoituja poikkeamia ja todettiin, että juurisyihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta saadaan kohdennettua korjaavat toimenpiteet oikein. Tutkimuksessa poikkeamiin vaikuttavina tekijöinä nousivat esiin erityisesti vuorovaikutuksen ongelmat, muutostilanteet sekä vuoden- ja vuorokaudenaika. Inhimillisen tekijän vaikutusta ei kuitenkaan tarkasteltu riittävällä tarkkuudella. Selvitysten tietojen pohjalta ei myöskään ole pystytty tekemään riittävän perusteellista juurisyyanalyysiä, jolloin johtopäätökset poikkeamien taustalla ovat jääneet yleiselle tasolle. Toimenpiteiden vaikuttavuutta tulisi myös seurata.

Kuormitustekijät nousivat kyselyn perusteella suurimmaksi kehittämiskohteeksi toimialalla. Suurimmat erot eri yritysten kesken olivat organisaatiotekijöissä. Kuormittavuutta pyrittiin pienentämään työn ennakkosuunnittelun kautta. Perehdytys ja työnopastus nousivat tärkeiksi kehityskohteiksi, joilla voidaan vaikuttaa myös työn kuormittavuuteen.

Vuorovaikutuksella ja palautteella on väliä

Vuorovaikutuksen kehittämisen toimintamallit ja työntekijöiden kuunteleminen nousivat esiin työryhmätyöskentelyssä kehitetyissä toimintamalleissa. Myös ohjemuutosten entistä tehokkaampaan viestintään pyrittiin löytämään ratkaisuja.

Turvallisuusvalmentajakoulutusten perusteella koettiin etenkin työntekijöiden osallistamisen työn suunnitteluun olleen hyödyllistä. Pilotissa havaittiin, että myönteisen palautteen antaminen ja saaminen edistävät hyvää työilmapiiriä ja virheellisiin toimintatapoihin puuttumista on tarpeen harjoitella. Todettiin, että koulutuksen ja kertauksen tulee olla toistuvaa, jotta asiat eivät unohdu. Tutkimuksessa julkaistiin kehitellyt työkalut turvallisuuskulttuurin edistämiseksi ja inhimillisten tekijöiden huomioinnin kehittämiseksi. Lisäksi annettiin lukuisia suosituksia rautatieturvallisuuden kehittämiseksi.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.