Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: 3 + 1 kysymystä kierrätyksestä

Julkaistu 3.3.2023

Rakentamisesta syntyy väistämättä erilaista rakennus- ja purkujätettä. Hankkeen allianssikumppaneiden Väyläviraston ja Kreaten tavoitteena onkin edistää kiertotaloutta ja vähentää rakentamisesta syntyvää jätteen määrää. Pitkällä tähtäimellä kiertotalous paitsi vähentää ympäristön kuormitusta myös parantaa resurssitehokkuutta.

Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten materiaalien kierrätys on siltahankkeessa huomioitu.

Mitä työmaan materiaaleja voidaan kierrättää ja mihin niitä hyödynnetään myöhemmin?

Kaikki työmaan kierrätyskelpoiset materiaalit pyritään kierrättämään. Kierrätettäväksi päätyy purettu teräs, merkittävimpänä vanhojen siltojen teräsrakenteet. Lisäksi vanhojen siltojen kaiteet, valaisinpylväät sekä työmaalla käytössä olleet liikennemerkkien varret voidaan kierrättää. Kierrätettyä terästä voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi toisissa rakennushankkeissa.

Hankkeessa syntyvä purkubetoni saa mahdollisuuksien mukaan uuden elämän betonimurskeena. Ennen kierrätystä tulee varmistaa, että betoni ei sisällä haitta-aineita, jotka estävät betonimurskeen uudelleenkäytön. Betonimursketta voidaan hyödyntää myöhemmin muilla työmailla esimerkiksi tierakenteissa. Hankealueen purkuasfaltista syntyy niin ikään asfalttirouhetta. Asfalttirouhetta käytetään uuden asfaltin valmistuksessa.

Lisäksi osa jätteistä, kuten muovi ja metalliromu, kierrätetään jakeena.

Luminen maisema Hessundinsalmen sillasta. Rakennusmies vetää johtoja sillan kaiteiden ja valopylvään välistä.

Teräs on kestävä materiaali, jota voidaan kierrättää lähes loputtomiin. Vanhojen siltojen purkuteräksestä tehdään kierrätysterästä seuraavien rakennushankkeiden käyttöön.

Mitä hankealueen ylimääräiselle maa-ainekselle tapahtuu?

Hankealueelta saatavaa maa-aineista hyödynnetään muun muassa luiskatäytöissä, pengerrysten rakentamisessa, melusuojauksessa sekä yksityisteissä. Suunnitelmien mukaan ylimääräistä maa-ainesta tullaan myös hyödyntämään niille varatuilla sijoitusalueilla, jotka tulevat myöhemmin virkistys- ja ulkolukäyttöön.

Mitä työnaikaisille rakennelmille tapahtuu töiden päätyttyä?

Työnaikaiset rakennelmat, kuten työsillat, puretaan. Kaikki purkumateriaalit kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Kierrätykseen päätyvät materiaalit kuljetetaan toimijoille, joilla on erityislupa materiaalien, kuten esimerkiksi betonimurskeen ja teräksen, vastaanottamiseen. Purettavien työsiltojen materiaaleista myös puutavara, joka ei ole hapertunut työn pitkän keston vuoksi voidaan kierrättää toisten työmaiden käyttöön.

Miten rakentamisen ympäristövaikutuksia seurataan ja arvioidaan hankkeen aikana?

Hankkeelle on perustettu allianssin osapuolista ja viranomaisista muodostuva ympäristöseurantaryhmä. Ympäristöseurantaryhmä varmistaa, että hanke toteutetaan lupien ja määräysten mukaisesti ja jatkuvasti ympäristö huomioiden.

Lisäksi hankkeella on käytössään infrahankkeiden Ceequal-arviointimenetelmä, jolla seurataan ympäristövaikutuksia ja ohjataan niiden minimointiin. Menetelmä tarjoaa muun muassa kriteeristön kestävän kehityksen arvioimiseen rakennetun ympäristön projekteissa. Ceequal-menetelmässä on yli 200 seurattavaa kohtaa hankkeen ekologisesta ja sosiaalisesta jalanjäljestä.

Rakenteilla oleva työsilta, jonka päällä työkoneita ja rakennusmateriaaleja.

Suurin osa aikanaan purettavien työsiltojen materiaaleista pyritään kierrättämään eteenpäin.