Hoppa till innehåll

Uppdatering av anvisningen om hastighetsbegränsningar pågår

Trafikledsverket har i slutet av 2022 inlett arbetet med att uppdatera anvisningen om hastighetsbegränsningar på landsvägar genom att samla in bakgrundsinformation. I början av processen vet man ännu inte hur anvisningen ändras eller om det alls kommer väsentliga förändringar. Uppdateringen och ikraftträdandet av eventuella ändringar är en lång process.

Vad handlar anvisningen om hastighetsbegränsningar om?

Anvisningen om hastighetsbegränsningar fastställer inom vilka ramar NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen fastställer hastighetsbegränsningar på landsvägar, det vill säga statens vägnät, som är sammanlagt cirka 78 000 kilometer. Anvisningen tar inte ställning till hastighetsbegränsningar på enskilda vägavsnitt, utan NTM-centralerna verkställer anvisningarna när de fastställer hastighetsbegränsningarna för enskilda vägar.

Trafikledsverkets anvisning gäller endast landsvägsnätet, dvs. städer och kommuner beslutar precis som hittills om hastighetsbegränsningarna i tätorternas gatunät.

Varför uppdateras anvisningen?

Den nuvarande anvisningen är från 2009 och därför är det nu aktuellt att granska den, dvs. bedöma behovet av uppdatering. Efter att anvisningen utarbetades har det också skett förändringar i till exempel lagstiftningen (till exempel den nya vägtrafiklagen) samt i trafikförvaltningens ämbetsverk och deras roll. Dessutom har strategier som styr trafiksystemets verksamhet, såsom Trafik 12-helheten, den riksomfattande trafiksäkerhetsstrategin och färdplanen för fossilfri trafik, utarbetats efter att den nuvarande anvisningen trätt i kraft.

I samband med uppdateringen säkerställs också att systemet för hastighetsbegränsningar som helhet är konsekvent och i linje med de nuvarande trafik- och miljöförhållandena. På så sätt strävar man efter att säkerställa en enhetlig servicenivå, dvs. tillgänglighet och säker trafik i hela landet.

Vilken är tidtabellen för uppdateringsarbetet?

Uppdateringen av anvisningen om hastighetsbegränsningar och ikraftträdandet av eventuella ändringar är en lång process. I början av arbetet säkerställs tillräcklig och aktuell information om hastighetsbegränsningarnas effekter. I praktiken innebär detta granskningar av hur olika alternativa hastighetsbegränsningar påverkar restiden, trafikolyckor, utsläpp och till exempel buller. Dessutom granskas hur hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden i Finland fungerar och vilka effekter de har.

På basis av den bakgrundsinformation vi får från granskningarna uppdateras slutligen anvisningen om hastighetsbegränsningar. Om det sker konkreta förändringar kan de sannolikt ses på vägnätet tidigast 2024. Detta beror dock bland annat på storleksklassen av eventuella förändringar.

Kommer hastigheterna på landsvägarna att sjunka eller stiga, och kommer hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden att slopas?

Eftersom arbetet bara har inletts är det för tidigt att göra några bedömningar av slutresultatet. I samband med uppdateringen granskas dock också till exempel hur hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden fungerar och vilka effekter de har. En uppdatering av anvisningarna innebär inte nödvändigtvis konkreta förändringar som syns för väganvändarna jämfört med nuläget.

Hur beaktas trafiksäkerheten och trafikutsläppen vid uppdateringen av anvisningen?

Fordonens hastighetsnivå har en betydande inverkan på trafiksäkerheten och hur allvarliga följderna av olyckor är. Därför granskas under uppdateringsarbetet den nytta för trafiksäkerheten som kan uppnås genom eventuella ändringar i systemet för hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningarna har dock även andra samhälleliga konsekvenser som i enlighet med trafiksäkerhetsstrategin ska beaktas i utarbetandet av anvisningen och i beslutsfattandet om hastighetsbegränsningar.

Hastighetsbegränsningarnas inverkan på trafikutsläppen är en viktig aspekt bland andra konsekvenser när anvisningen uppdateras.