Hoppa till innehåll

Kommuner

Det lönar sig att underhålla Digiroad-materialet. När du för din kommuns del underhåller Digiroad fungerar tjänsterna som utnyttjar ruttplanering bättre. Bland annat Nödcentralsverket och tjänsterna för optimering av hemvården utnyttjar materialet. Också flera navigatortillverkare, företag som producerar ruttplaneringstjänster och skogsbolag använder Digiroad som källmaterial.

Underhållsmetoder

Underhålla material med Digiroad-tjänsten

Materialet ska främst underhållas med Digiroad-tjänsten. Den är en snabb och lättanvänd browserapplikation för underhåll av gatunätets egenskapsuppgifter. Administratören i kommunen kan ändra, lägga till och radera egenskapsuppgifter om gatunät och enskilda vägar som har avlägsnats i kommunen. Geometrin i Digiroad överförs direkt från terrängdatabasen som Lantmäteriverket administrerar. Respons om fel eller bristfälligheter i geometrin kan ges genom att välja länken i fråga, varvid en blå knapp för respons aktiveras nere till höger. I tjänsten kan ett enskilt objekt redigeras eller om verktyget för områdesval används, kan uppgifter för ett större område redigeras på en gång. Tjänsten kan också användas för att titta på Digiroad-data.

Lägga till nya uppgifter

Lägg till nya uppgifter i underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. Du kan lägga till egenskapsuppgifter för ett linjeformigt objekt i vyn för egenskapsuppgifter, som visas till höger i tjänsten, när du med väggeometrin aktiverar väglänken som ska redigeras. Du kan lägga till ett punktformigt objekt med plus-verktyget i redigeringsläget genom att klicka på objektets position på kartan. Ett punktformigt objekt fästs vid närmaste väglänk och sålunda visas inte dess verkliga position på kartan. En del av de punktformiga objekten har en pil som visar influensriktningen. I så fall pekar pilens spets mot dataslagets influensriktning. Mer information om att lägga till olika dataslag finns i tjänstens manual. I dagsläget finns manualen att tillgå på finska.

Ändra uppgifter

Ändra befintliga uppgifter med underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. När du väljer väglänken eller punkten som ska redigeras, visas en vy med egenskapsuppgifter i högra kanten och där kan du ändra uppgifterna. Du kan ändra positionen för ett punktformigt objekt genom att aktivera pilverktyget i nedre vänstra kanten och sedan dra punkten och släppa den vid dess rätta position. Ett punktformigt objekt fästs vid väggeometrin i underhållstjänsten och visas sålunda inte i sin verkliga position på kartan.

Radera uppgifter

Du kan radera nya uppgifter i underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. När du väljer väglänken eller det punktformiga objektet som ska raderas, visas en vy med objektets egenskapsuppgifter i högra kanten. När du aktiverar raderingen i vyn, raderas uppgifterna för den valda väglänken efter att du har sparat ändringarna. Uppgifter om hastighetsbegränsningar kan inte raderas, utan befintliga uppgifter kan endast ändras. 

Manualen till underhållstjänsten finns i tjänsten och att läsa den kräver inloggning. 
Underhållstjänsten fungerar med webbläsarna Chrome och Firefox. 

Material kan levereras till Digiroad-operatören även som materialpaket per e-post. Massleveranserna är i första hand avsedda att användas då man börjar underhållet och för in data i Digiroad första gången. En del dataslag kan också underhållas konstant med hjälp av materialleveranser. Då är det väsentligt att materialet överensstämmer med Digiroad-datamodellen i så hög grad som möjligt och att det har rätt format. Materialkraven beskriv här och om du inte vet hur du ska agera, kontakta operatören så reder vi ut frågan tillsammans!

Materialet kan levereras i geodataformat, till exempel som EsriShapeFile eller som CSV- och Excel-tabell. Positionsuppgifter och egenskapsuppgifter för punktformiga objekt ska inkluderas i materialet. Dataslagsspecifika anvisningar om leveranser finns här

Vi tar också emot materialleveranser som kartor, till exempel i PDF-format. Av kartan ska dataslaget, positionen, influensriktningen och egenskapsuppgifterna för nya, ändrade eller avlägsnade uppgifter framgå. Underhållsåtgärden ska enkelt kunna lokaliseras till exempel med hjälp av adressen.

Underhåll av det kommunala gränssnittet testas för närvarande med Infra-O-gränssnittet i Esbo gaturegister. Produktionsanvändningen är planerad att starta i år 2023 för barriärkonstruktioner. Innan det kommunala gränssnittet färdigställs underhålls materialet med hjälp av Digiroad-underhållstjänsten och massleveranser.

Kommungränssnittet är avsett för automatisk uppdatering av Digiroad för de kommuner som har ett eget gaturegister.

I framtiden strävar man efter att använda informationen i gaturegistret så effektivt som möjligt så att kommunen inte behöver hålla samma information i två olika system. Som ett resultat kan de användbara datatyperna i kommunens vägregister överföras till Digiroad med hjälp av gränssnittet. Applikationen Digiroad upprätthåller däremot datatyper som ännu inte finns i kommunens gaturegister. Kommunen kan enkelt få in de datatyper som den underhåller i Digiroad i sitt eget gaturegister genom Digiroads WFS-gränssnitt, där ändringar uppdateras varje vecka.

Digiroads kommungränssnitt bygger på undersökningar av kommuners Infra-O-gränssnitt, så kommunen måste först implementera Infra-O-gränssnittet i sitt gaturegister. För närvarande utvecklas gränssnittet i samarbete med kommunerna i projektet för informationsflöden för infrastrukturtillgångar: Paimio, Kauhajoki, Haapavesi, Järvenpää, Kouvola, Vanda, Esbo och Helsingfors.

Underhållsinstruktioner

Det lönar sig att börja underhålla Digiroad! Börja underhålla Digiroad genom att beställa koder för Digiroad-underhållstjänsten per e-post av operatören på adressen [email protected].

Det bästa sättet att komma i gång med underhållet är att delta i de avgiftsfria utbildningarna om underhållet av Digiroad och att bekanta sig med den här webbplatsen. På webbplatsen finns anvisningar om att lämna in material, om att komma i gång med underhållet och de bästa sätten för uppdatering av befintligt material. 

En utbildning som hållits för personer som underhållet är nytt för finns på YouTube-kanalen om Digiroad.

När arbetet med att underhålla materialet inleds, lönar det sig att kartlägga materialet som finns i kommunen. Uppgifterna kan finnas i olika enheter i kommunen: till exempel uppgifter om hastighetsbegränsningar kan finnas hos trafikplaneringen och uppgifter om beläggning och vägmärken hos vägunderhållet. 

Om det har förekommit ett längre avbrott i underhållet av Digiroad eller om det inte finns uppgifter om underhållssituationen, är det bra att börja med att granska vilket material som för närvarande finns i Digiroad och när materialet senast har underhållits när det gäller de sex viktigaste dataslagen men också andra dataslag. 

Med tanke på Digiroads materialpublicering är de viktigaste typerna av data som ska underhållas:

  • HastighetsgränS
  • Riktning av trafikflödet
  • Svängbegränsning
  • Funktionsklass (för routingkontroll)
  • Administrativ kategori (är det ett kommunalt gatunät eller en privat väg)
  • Maximalt tillåtna gränser som påverkar dirigeringen av tung trafik.

Uppgifterna kan ses i karttjänsten Suomen Väylät.

Det enklaste sättet att försäkra sig om att Digiroad-materialet är aktuellt är att använda Kommunsidan Digiroad-underhållstjänsten. Dataslaget ska märkas ut som granskat på kommunsidan efter att det har uppdaterats. Datumet sparas i systemet och utifrån det kan man i kommunen bedöma om det efter den senaste uppdateringen har gjorts nya ändringar. Om inga ändringar efter den senaste uppdateringen har gjorts, kan dataslaget på nytt märkas som granskat. Då vet användarna att uppgifter som länge varit oförändrade i Digiroad fortfarande är korrekta. På kommunsidan markeras de dataslag, för vilka för lång tid har förflutit efter den senaste granskningen. För att uppdatera Kommunsidan krävs administratörsrättigheter. 

Kommunen kan utlokalisera underhållet av Digiroad till ett konsultföretag eller komma överens om gemensamt underhåll med en annan kommun. Utlokaliserat underhåll grundar sig på ett uppdrag och ett avtal kommunen och konsulten emellan. När kommunen har ingått ett avtal ska användar-ID för underhållstjänsten skapas för konsulten eller administratören i den andra kommunen. Dessutom ska redigeringsrätt skapas för materialet för kommunen i fråga. Redigeringsrätt kan begäras av Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected]. Ta direkt kontakt med företagen om utlokaliseringen.