Hoppa till innehåll

Underhåll av Digiroad-materialet i kommunerna

Det lönar sig att underhålla Digiroad-materialet. När du för din kommuns del underhåller Digiroad fungerar tjänsterna som utnyttjar ruttplanering bättre. Bland annat Nödcentralsverket och tjänsterna för optimering av hemvården utnyttjar materialet. Också flera navigatortillverkare, företag som producerar ruttplaneringstjänster och skogsbolag använder Digiroad som källmaterial.

Vanliga frågor om underhåll

Kommunen underhåller egenskapsuppgifter om gator, enskilda vägar som kommunen sköter och gång- och cykelbanor som kommunen äger. Digiroad-systemet baserar sig på lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) och statsrådets förordning om de data om egenskaper som skall lagras i informationssystemet för väg- och gatunätet (997/2003). Fördelen med ett material och en datamodell som är landsomfattande och enhetliga är bland annat att tjänster, rutter och analyser som överskrider kommungränserna kan utvecklas. 

Kommunen uppdaterar informationen om nya, avlägsnade och ändrade egenskapsuppgifter främst med Digiroad-underhållstjänsten. Initialt kan uppgifter också lämnas in till Digiroad-operatören för massåtgärd i geodata- eller tabellformat. Digiroad är ett statiskt material och då är tumregeln att ändringar som är i kraft sex månader eller längre ska uppdateras också i Digiroad. 

Lantmäteriverket underhåller positions- och adressuppgifter om vägarnas mittlinjegeometri. Trafikledsverket underhåller uppgifterna i statens vägnät i samarbete med operatören. Avseende väggeometrin, det statsägda vägnätet och vägnätet på andra kommuners område kan kommunerna ge respons om materialet i Digiroad-underhållstjänsten. Då förmedlas responsen till den ansvariga aktören. Respons om Digiroad-materialet kan också ges genom att skicka e-post till adressen [email protected]


Att komma i gång med underhållet

Det lönar sig att börja underhålla Digiroad! Börja underhålla Digiroad genom att beställa koder för Digiroad-underhållstjänsten per e-post av operatören på adressen [email protected].

Det bästa sättet att komma i gång med underhållet är att delta i de avgiftsfria utbildningarna om underhållet av Digiroad och att bekanta sig med den här webbplatsen. På webbplatsen finns anvisningar om att lämna in material, om att komma i gång med underhållet och de bästa sätten för uppdatering av befintligt material. 

En utbildning som hållits för personer som underhållet är nytt för finns på YouTube-kanalen om Digiroad.

När arbetet med att underhålla materialet inleds, lönar det sig att kartlägga materialet som finns i kommunen. Uppgifterna kan finnas i olika enheter i kommunen: till exempel uppgifter om hastighetsbegränsningar kan finnas hos trafikplaneringen och uppgifter om beläggning och vägmärken hos vägunderhållet. 
 

Att granska nuvarande materialsituationen

Om det har förekommit ett längre avbrott i underhållet av Digiroad eller om det inte finns uppgifter om underhållssituationen, är det bra att börja med att granska vilket material som för närvarande finns i Digiroad och när materialet senast har underhållits när det gäller de sex viktigaste dataslagen men också andra dataslag. 

De senaste uppdateringarna kan granskas dataslagsvis med Digiroad-statistikverkyget

Materialet kan granskas visuellt i Digiroad-observationsgränssnittet, varvid de egenskapsuppgifter som ska granskas väljs uppe i högra hörnet på sidan och legenden uppe i vänstra hörnet. 

Att följa upp materialets aktualitet - kommunsida 

Det enklaste sättet att försäkra sig om att Digiroad-materialet är aktuellt är att använda Kommunsidan Digiroad-underhållstjänsten. Dataslaget ska märkas ut som granskat på kommunsidan efter att det har uppdaterats. Datumet sparas i systemet och utifrån det kan man i kommunen bedöma om det efter den senaste uppdateringen har gjorts nya ändringar. Om inga ändringar efter den senaste uppdateringen har gjorts, kan dataslaget på nytt märkas som granskat. Då vet användarna att uppgifter som länge varit oförändrade i Digiroad fortfarande är korrekta. På kommunsidan markeras de dataslag, för vilka för lång tid har förflutit efter den senaste granskningen. För att uppdatera Kommunsidan krävs administratörsrättigheter. 

 

Att utlokarisera underhållet

Kommunen kan utlokalisera underhållet av Digiroad till ett konsultföretag eller komma överens om gemensamt underhåll med en annan kommun. Utlokaliserat underhåll grundar sig på ett uppdrag och ett avtal kommunen och konsulten emellan. När kommunen har ingått ett avtal ska användar-ID för underhållstjänsten skapas för konsulten eller administratören i den andra kommunen. Dessutom ska redigeringsrätt skapas för materialet för kommunen i fråga. Redigeringsrätt kan begäras av Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected]

Bland annat Normiopaste, MS GIS, Infrap och Destia tillhandahåller för närvarande utlokaliseringstjänster. Ta direkt kontakt med företagen om utlokaliseringen. 

 

Olika sätt att underhålla Digiroad-material

Underhålla material med Digiroad-tjänsten

Materialet ska främst underhållas med Digiroad-underhållstjänsten. Den är en snabb och lättanvänd browserapplikation för underhåll av gatunätets egenskapsuppgifter. Administratören i kommunen kan ändra, lägga till och radera egenskapsuppgifter om gatunät och enskilda vägar som har avlägsnats i kommunen. Geometrin i Digiroad överförs direkt från terrängdatabasen som Lantmäteriverket administrerar. Respons om fel eller bristfälligheter i geometrin kan ges genom att välja länken i fråga, varvid en blå knapp för respons aktiveras nere till höger. I tjänsten kan ett enskilt objekt redigeras eller om verktyget för områdesval används, kan uppgifter för ett större område redigeras på en gång. Tjänsten kan också användas för att titta på Digiroad-data.

Lägga till nya uppgifter

Lägg till nya uppgifter i underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. Du kan lägga till egenskapsuppgifter för ett linjeformigt objekt i vyn för egenskapsuppgifter, som visas till höger i tjänsten, när du med väggeometrin aktiverar väglänken som ska redigeras. Du kan lägga till ett punktformigt objekt med plus-verktyget i redigeringsläget genom att klicka på objektets position på kartan. Ett punktformigt objekt fästs vid närmaste väglänk och sålunda visas inte dess verkliga position på kartan. En del av de punktformiga objekten har en pil som visar influensriktningen. I så fall pekar pilens spets mot dataslagets influensriktning. Mer information om att lägga till olika dataslag finns i tjänstens manual. I dagsläget finns manualen att tillgå på finska.

Ändra uppgifter

Ändra befintliga uppgifter med underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. När du väljer väglänken eller punkten som ska redigeras, visas en vy med egenskapsuppgifter i högra kanten och där kan du ändra uppgifterna. Du kan ändra positionen för ett punktformigt objekt genom att aktivera pilverktyget i nedre vänstra kanten och sedan dra punkten och släppa den vid dess rätta position. Ett punktformigt objekt fästs vid väggeometrin i underhållstjänsten och visas sålunda inte i sin verkliga position på kartan.

Radera uppgifter

Du kan radera nya uppgifter i underhållstjänsten genom att välja dataslaget som ska uppdateras och gå till redigeringsläget. När du väljer väglänken eller det punktformiga objektet som ska raderas, visas en vy med objektets egenskapsuppgifter i högra kanten. När du aktiverar raderingen i vyn, raderas uppgifterna för den valda väglänken efter att du har sparat ändringarna. Uppgifter om hastighetsbegränsningar kan inte raderas, utan befintliga uppgifter kan endast ändras. 

Manualen till underhållstjänsten finns i tjänsten och att läsa den kräver inloggning. 
Underhållstjänsten fungerar med webbläsarna Chrome och Firefox. 

 

Massleverans av material

Material kan levereras till Digiroad-operatören även som materialpaket per e-post. Massleveranserna är i första hand avsedda att användas då man börjar underhållet och för in data i Digiroad första gången. En del dataslag kan också underhållas konstant med hjälp av materialleveranser. Då är det väsentligt att materialet överensstämmer med Digiroad-datamodellen i så hög grad som möjligt och att det har rätt format. Materialkraven beskriv här och om du inte vet hur du ska agera, kontakta operatören så reder vi ut frågan tillsammans!

Materialet kan levereras i geodataformat, till exempel som EsriShapeFile eller som CSV- och Excel-tabell. Positionsuppgifter och egenskapsuppgifter för punktformiga objekt ska inkluderas i materialet. Dataslagsspecifika anvisningar om leveranser finns här

Vi tar också emot materialleveranser som kartor, till exempel i PDF-format. Av kartan ska dataslaget, positionen, influensriktningen och egenskapsuppgifterna för nya, ändrade eller avlägsnade uppgifter framgå. Underhållsåtgärden ska enkelt kunna lokaliseras till exempel med hjälp av adressen.

 

Underhåll med kommungränssnittet (under utveckling) 

Som bäst planeras en funktion som gör det möjligt att underhålla vissa dataslag utifrån kommunens gaturegister. Det är inte ännu möjligt att säga exakt när gränssnittet blir klart och dessförinnan ska materialet underhållas med Digiroad-underhållstjänsten och massleveranser.

Gränssnittet utvecklas i samarbete med Lantmäteriverket. Ett pilotprojekt för underhåll utifrån gaturegistret pågår som bäst med gaturegistren Trimble, Esri och Sitowise. Målet är att utnyttja uppgifterna i gaturegistret så effektivt som möjligt så att kommunen kan underhålla uppgifterna inom registret. Då används underhållstjänsten endast för underhåll av de uppgifter som finns i Digiroad. Kommunen får enkelt tillgång till dataslagen som den underhållit i Digiroad i sitt eget gaturegister via Digiroad WFS-gränssnittet, där ändringarna uppdateras varje vecka.

Uppgifterna levereras i JSON-format i gränssnittet och materialet avaktiveras i Digiroad-datamodellen i molntjänsten. Enligt den preliminära planen ska kommunen leverera positionsuppgiften och egenskapsuppgifterna för de punktformiga egenskaperna. Avseende dataslagen för linjeformiga och områdesmässiga objekt (såsom ett gatuområde) levereras koordinaterna för begynnelse- och slutpunkten för ett homogent avsnitt samt värdet för egenskapsuppgifterna mellan punkterna, till exempel 60 km/h. 

 

Prioriterade Dataslag - Börja underhållet med dem

De prioriterade dataslagen i Digiroad är hastighetsbegränsningar, trafikmärken, svängningsbegränsning, funktionell klass, största tillåtna-begränsningar och hinderkonstruktioner. Dessa uppgifter är mycket viktiga för många användare, såsom Nödcentralsverket och navigatortillverkare, och därför lönar det sig för kommunen att börja underhållet av Digiroad med dessa dataslag. Dataslagen i Digiroad har delats in i linjeformiga, väggeometriska och punktformiga egenskapsuppgifter. 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Hastighetsbegränsningarna utgör en central del av effektiv ruttplanering och såväl Nödcentralsverket, navigatortillverkare som företag som tillhandahåller tjänster för ruttoptimering använder materialet. Hastighetsbegränsning är en väggeometrisk linjeformig egenskapsuppgift i Digiroad.

Med områdesverktyget kan du behändigt lägga till hastighetsbegränsningar för ett stort antal vägar på en gång eller bara för vissa vägar genom att aktivera väglänken och lägga till begränsningen i tabellen för egenskapsuppgifter. Du kan också göra hastighetsbegränsningen dubbelriktad och vid behov avbryta den mitt i länken med saxverktyget. En utbildningsvideo om linjeformiga dataslag finns på YouTube-kanalen om Digiroad. 

Med funktionen för massleverans av hastighetsbegränsningar kan du skicka materialet till operatören som trafikmärkesuppgift (se nedan), i geodataformat till exempel som områdesmässiga objekt (polygoner) eller som uppgift om mittlinjegeometri. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts. Uppgifterna kan också levereras i form av en tabell som innehåller Digiroad länk-ID eller Lantmäteriverkets MML-ID samt information om hastighetsbegränsningen. Dessa uppgifter kan emellertid inte registreras automatiskt i Digiroad och därför ska massleveranser användas endast i initialskedet av underhållet. Efter massleveransen går det snabbast att göra ändringar genom att lägga till dem direkt i underhållstjänsten eller genom att skicka endast de ändrade uppgifterna i geodataformat till operatören. 

Följande uppgifter ska ingå i massleveransen:

 • Positionsuppgift
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Hastighetsbegränsningens värde  (km/h: 40)  
 • Influensriktning, om vägen har olika hastighetsbegränsningar i olika riktningar (influensriktningen kan vara 1= i bägge riktningarna, 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen, 3 = i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen). I Digiroad-materialet är digitaliseringsriktningen alltid från söder till norr eller om den södra och norra positionen är exakt den samma, från väst till öst. Om körbanan alltså löper från söder till norr, är dess värde 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen. Den motsatta körbanan löper däremot från norr till söder och får värdet 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen. 

Trafikmärkena för hastighetsbegränsningar kan vara av följande typer:

361 

Hastighetsbegränsning 

362 

Hastighetsbegränsning upphör

363 

Hastighetsbegränsningszon

364 

Hastighetsbegränsningszon upphör

 

TRAFIKMÄRKEN

Den här anvisningen beskriver datamodellen för trafikmärken i Digiroad 2019. Arbetet med anvisningen för trafikanläggningar enligt vägtrafiklagen 2020 är inte slutfört. Information om detta ges senare. I datamodellen kommer kodvärdena, körfältssambandet och hanteringen av portaler för trafikmärken att ändras. 

Trafikmärken är ett nytt och centralt dataslag i Digiroad. Materialet med trafikmärken ger en stor mängd noggranna uppgifter bland annat om begränsningar som möjliggör utvecklingen av automattrafik. Trafikmärkena är punktformiga objekt i Digiroad och med hjälp av dem är det också möjligt att underhålla en del linjeformiga dataslag. Om till exempel märket för svängningsförbud anges, genereras också ett dataslag för linjeformigt svängningsförbud automatiskt i Digiroad. Trafikmärkena ger också information om positionerna för skyddsvägar, fartguppar och andra viktiga dataslag. Med hjälp av trafikmärkena kan dessutom kvaliteten på linjeformiga dataslag förbättras via korsjämförelse. 

Så här lägger du till ett trafikmärke i Digroad-underhållstjänsten: 

 • Välj dataslaget som ska uppdateras och aktivera redigeringsläget
 • Ta fram det ställe på kartan där du vill lägga till trafikmärket
 • Välj skalan 1:10 000 eller noggrannare
 • Aktivera plus-verktyget i redigeringsläget
 • Klicka på väglänken på det ställe där du vill lägga till trafikmärket
 • Ange trafikmärkets typ, undertyp och eventuella värde
 • Ange influensriktningen så att pilspetsen pekar i trafikmärkets influensriktning
 • Lägg till eventuella tilläggsskyltar
 • Om du trots allt inte vill lägga till märket, klicka på Ångra
 • När du har lagt till de uppgifter du vill, klicka på Spara

En utbildningsvideo om punktformiga dataslag finns på YouTube-kanalen om Digiroad. 

Vid massleveranser kan uppgifterna om trafikmärken skickas till Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected] i tabell- eller geodataformat. Följande egenskapsuppgifter ska anges för trafikmärkena: 

 • Positionsuppgift: X- och Y-koordinate> (ETRS-TM35FIN rekommenderas) (Obligatorisk uppgift)
 • Typ av trafikmärke >(det finns en lista i beskrivningen av dataslagen i Digiroad(Obligatorisk uppgift)
 • Trafikmärkets värd> (till exempel hastighetsbegränsning km/h: 40, eller viktbegränsning kg: 30000) 
 • Dubbelsidigt trafikmärk> (nej=1, ja=2) 
 • Influensriktnin>, om vägen har olika hastighetsbegränsningar för olika riktningar (influensriktningen kan vara 2= i bägge riktningarna, 3= i samma riktning som digitaliseringsriktningen, 4= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen). I Digiroad-materialet är digitaliseringsriktningen alltid från söder till norr eller om den södra och norra positionen är exakt den samma, från väst till öst. Om körbanan alltså löper från söder till norr, är dess värde 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen. Den motsatta körbanan löper däremot från norr till söder och får värdet 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen. 
 • Tilläggsuppgift (Tilläggsuppgifter om trafikmärket i textform)
 • Bäring (0–360 grader, beskriver trafikmärkets influensriktning) 

Exempel på tabell, med vilken uppgifterna kan lämnas in:

Koordinat X

Koordinat Y

Typ av trafikmärke 

Värde

Dubbelsidigt märke

Influensriktning

Tilläggsuppgift

Bäring

362410

6763838

361

40

0

3

a

180

 

 

 

 

 

 

 

 


Varför behövs uppgifterna om bäring och influensriktning vid massleveranser? 

Utifrån bäringen kan automatiken för massleveranser placera ett trafikmärke i rätt position då det finns information om vilken väglänk trafikmärket påverkar. Särskilt i korsningsområden är uppgiften om trafikmärkets bäring viktig för att den rätta positionen ska hittas. Materialet med trafikmärken kan levereras till Digiroad också utan information om bäringen, men om det går att ta fram informationen ur kommunens material lönar det sig att foga den till leveransen. 

SVÄNGNINGSBEGRÄNSNING

Med en svängningsbegränsning meddelas i vilken riktning fordon inte får svänga. Förbud att svänga gäller inte nödvändigtvis alla fordon och alla tider på dygnet, och därför kan fordonsspecifika begränsningar och giltighetstider anges för svängningsförbuden i Digiroad. 

Du kan fastställa en svängningsbegränsning i underhållstjänsten med ett trafikmärke eller genom att lägga till ett förbud direkt för väglänken i form av en egenskapsuppgift. Fastställ förbudet med ett trafikmärke som förbjuder svängning (se Trafikmärken) i menyn Förbud och begränsningar. Lägg till trafikmärket på vägen i närheten av den korsning, från vilken det är förbjudet att svänga. Trafikmärkets bäringspil ska peka i samma riktning som trafikmärkets influensriktning. När trafikmärket anges genererar tjänsten automatiskt också en ett linjeformigt dataslag för svängningsförbudet. Alternativt kan du fastställa svängningsförbudet som en linjeformig egenskapsuppgift genom att välja dataslaget svängningsbegränsning, aktivera väglänken från vilken det är förbjudet att svänga och i tabellen för egenskapsuppgifter välja väglänken till vilken det är förbjudet att svänga. 

Du kan massleverera svängningsbegränsningar genom att skicka trafikmärkena med svängningsförbud till Digiroad (se Trafikmärken). Trafikmärkena med svängningsbegränsningar är av följande typer:

332 

Vänstersväng förbjuden 

333 

Högersväng förbjuden 

334 

U-sväng förbjuden 

 

FUNKTIONELL KLASS

Den funktionella klassen i Digiroad beskriver servicenivån för och den trafikmässiga betydelsen av en trafikled samt väghållarens vilja att styra trafik till leden. Med hjälp av den funktionella klassen kan dessutom gång- och cykelbanor särskiljas från bilvägar. Den funktionella klassen är en linjeformig egenskapsuppgift om väglänken och utgör en av de mest centrala dataslagen i Digiroad. Eftersom fel i en funktionell klass lätt leder till att fel rutt anges i navigatorer, är det ytterst viktigt att dataslaget underhålls. 

Du kan lägga till en funktionell klass i Digiroad-underhållstjänsten genom att välja dataslaget väglänk och gå till redigeringsläget. Välj funktionell klass som granskningsnivå för dataslaget väglänk. En funktionell klass anges alltid för hela längden på en väglänk och den kan inte avbrytas. Om det finns behov av att avbryta en väg, kontakta operatören per e-post på adressen [email protected]. Sifferkoder för de funktionella klasserna har inte förts in i tjänsten, men du kan se betydelserna i nedanstående harmoniseringstabell. 

Vid massleveranser kan uppgifter om den funktionella klassen skickas i tabell- eller geodataformat till Digiroad-operatören per e-post på adressen: [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Positionsuppgift eller Digiroad länk-ID
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Funktionell klass i Digiroad (till exempel: 2) 
 • Funktionell klass (eller motsvarade) i kommunens system (det är bra att lämna in uppgiften som finns i kommunens eget system för att kvaliteten på det harmoniserade materialet ska kunna övervakas)

Följande beskrivning av de funktionella klasserna kan användas som hjälp när kommunernas uppgifter anpassas till den funktionella klassen i Digiroad:

Namn

Kodvärde

 Förklaring 

Riksväg eller regional huvudgata

1

Riksvägarna är huvudvägar i vägnätet i Finland. I Finlands system för vägnumrering

har numren 1–39 reserverats för riksvägarna. Regionala huvudgator betjänar främst

fjärr- och genomfartstrafik samt infartstrafik. En regional

huvudgata kan också betjäna kommunens interna trafik. Trafikmässigt viktigare

än regional huvudgata med kodvärdet 2.

Stamväg eller regional huvudgata

2

Stamvägarna är landsvägar i vägnätet i Finland, och de kompletterar riksvägarna och

betjänar trafiken i landskapen. Tillsammans med riksvägarna bildar stamvägarna

Finlands huvudvägnät. Regionala huvudgator betjänar främst

fjärr-och genomfartstrafik samt infartstrafik. En regional huvudgata

kan också betjäna kommunens interna trafik.

Regionväg eller regional huvudgata

3

Regionvägarna är landsvägar i vägnätet i Finland som betjänar trafiken i de ekonomiska regionerna

och ansluter den till riks- och stamvägarna. En regional huvudgata betjänar

främst kommunens interna samtrafik, till exempel från förorten till centrum eller

 trafiken mellan olika miljöenheter. En regional huvudgata kan också

användas för fjärr-, genomfarts-eller infartstrafik.

Förbindelseväg eller matargata 

4

Förbindelsevägarna är sådana landsvägar i vägnätet i Finland som inte är riks-, stam-eller

regionvägar. Matargator samlar trafiken i trafikcellen till huvudgator eller landsvägar.

Matargator borde inte få ha extern genomfartstrafik.

Anslutningsgata eller viktig enskild väg

5

 Anslutningsgator ansluter markanvändningen till en matargata eller en landsväg. Anslutningsgator har

omedelbar förbindelse till tomter eller byggarbetsplatser. Användningen av en viktig enskild väg är

allmänt tillåten och trafikeras året runt. En viktig enskild väg

har i allmänhet en stor trafikmässig betydelse på orten, och för underhållet av vägen

har man grundat ett väglag som får stöd från staten eller kommunen.

Annan enskild väg

6

Andra enskilda vägar är alla andra enskilda vägar utom enskilda vägar och skogsvägar som inte är

viktiga enskilda vägar och är farbara med bil.

Körstig

7

Körstigar är andra enskilda vägar och skogsvägar

som inte nödvändigtvis är farbara med bil men som är tillgängliga för till exempel gång- eller cykeltrafik eller

terrängfordon. Körstigar kan vara anslutna till det övriga vägnätet utan

en gemensam ändpunkt.

Gång- och cykelväg

8

På gång-och cykelvägar rör sig människor främst till fots och på cykel samt i vissa

fall på moped.

 

STÖRSTA TILLÅTNA MASSA, LÄNG OCH HÖJD

Största tillåtna längd, höjd och massa är linjära egenskapsuppgifter i Digiroad, som kan vara lika långa som eller kortare än väglänken.Med hjälp av dem kan rutterna for tung trafik optimeras och trafiken i kommunen göras smidigare. Största tillåtna-begränsningar är viktiga också bland annat för staten och skogsbolagen.Massabegränsningarna anges med 100 kilograms noggrannhet medan höjd-, längd-och breddbegränsningarna anges i centimeter.

Du kan lägga till största tillåtna-begränsningar i redigeringsläget i underhållstjänsten genom att välja dataslaget för den önskade begränsningen (till exempel största tillåtna axelmassa). Du kan fastställa begränsningen i tabellen för egenskapsuppgifter genom att aktivera den väglänk som uppgiften gäller. För att det ska vara lättare att lägga till begränsningen kan du använda dataslaget väglänk, där broar och tunnlar har visualiserats särskilt tydligt. En utbildningsvideo om största tillåtna-begränsningar finns på YouTube-kanalen om Digiroad. 

Vid massleverans av största tillåtna-begränsningar kan du skicka materialet till operatören som trafikmärkesuppgift (se Trafikmärken), i geodataformat till exempel som områdesmässiga objekt (polygoner) eller som uppgift om mittlinjegeometri. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts. Uppgifterna kan också levereras i form av en tabell som innehåller Digiroad länk-ID eller Lantmäteriverkets MML-ID samt information om hastighetsbegränsningen. Dessa uppgifter kan emellertid ännu inte registreras automatiskt i Digiroad och därför ska massleveranser användas endast i initialskedet av underhållet. Efter massleveransen går det snabbt att lägga till ändringar direkt i underhållstjänsten eller genom att skicka endast de ändrade uppgifterna i geodataformat till operatören. 

Följande uppgifter ska ingå i massleveransen:

 • Positionsuppgift eller Digiroad länk-ID
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Typ av begränsning (till exempel största tillåtna massa) 
 • Begränsningens värde (20000)  
 • (Influensriktning), om uppgiften inte gäller för bägge riktningarna. Till exempel under en bro kan den största tillåtna höjden vara olika för körbanor i olika riktningar (influensriktningen kan vara 1= i bägge riktningarna, 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen eller 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen). I Digiroad-materialet är digitaliseringsriktningen alltid från söder till norr eller om den södra och norra positionen är exakt den samma, från väst till öst. Om körbanan alltså löper från söder till norr, är dess värde 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen. Den motsatta körbanan löper däremot från norr till söder och får värdet 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen. 

Typerna av trafikmärken som anger största tillåtna-begränsningar är:

341

Fordons största tillåtna bredd

342

Fordons största tillåtna höjd

343

Fordons eller fordonskombinations största tillåtna massa

344

Fordons största tillåtna massa

345

Fordonskombinations största tillåtna massa

346

Fordons största tillåtna massa på axel

347

Fordons största tillåtna massa på boggi

HINDERKONSTRUKTIONER

Hinderkonstruktionerna är punktformiga objekt såsom betongblock, bommar och andra konstruktioner som förhindrar framfart i terrängen. Till typen kan en hinderkonstruktion i Digiroad vara bom som kan öppnas eller stängd förbindelse. I Digiroad anges ett konstruktionshinder per stängd förbindelse, även om det i terrängen skulle finnas flera enskilda konstruktioner som hindrar framfarten. Till hinderkonstruktionerna är det bra att foga körförbud eller påbudsmärken som är förknippade med dem. 

Du kan lägga till en hinderkonstruktion i Digiroad-underhållstjänsten genom att välja dataslaget hinderkonstruktion, gå till redigeringsläget och aktivera plus-verktyget. Lägg till hinderkonstruktionen för positionen i väglänken och ange om typen är stängd förbindelse eller bom som kan öppnas. 

Vid massleveranser kan uppgifterna om hinderkonstruktioner skickas i tabell- eller geodataformat till Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Koordinaterna X och Y (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Typ av hinderkonstruktion (1= stängd förbindelse, 2= bom som kan öppnas)  

Exempel på tabell, med vilken uppgifterna kan lämnas in:

Koordinat X

Koordinat Y

Typ av hinderkonstruktion

362410

6763838

1

362415

6763828

2


Exempel på trafikmärken som används med hinderkonstruktioner: 

311

Fordonstrafik förbjuden 

312

Trafik med motordrivet fordon förbjuden 

313

Last- och paketbilstrafik förbjuden 

314

Trafik med fordonskombination förbjuden 

315

Körning med traktor förbjuden 

316

Körning med motorcykel förbjuden 

317

Körning med snöskoter förbjuden 

318

Förbjudet att transportera farliga ämnen 

319

Busstrafik förbjuden 

321

Körning med moped förbjuden 

322

Cykelåkning och körning med moped förbjudna 

323

Gångtrafik förbjuden 

324

Gångtrafik samt cykelåkning och körning med moped förbjudna 

325

Ridning förbjuden 

423

Kombinerad cykel- och gångbana

424

Cykelbana och gångbana som löper parallellt

425

Cykelbana och gångbana som löper parallellt

575

Gågata

576

Gågata upphör

682

Rutt för gående

 

Övriga viktiga dataslag

HÅLLPLATS FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Underhållet av hållplatser för kollektivtrafik avviker från underhållet av annat material. Underhållet av hållplatser för kollektivtrafik beskrivs på sidan dokument. Antingen en behörig myndighet, såsom HRT, FÖLI och Vilkku, eller kommunen har ansvar för underhållet. 

TRAFIKLJUS

Den här anvisningen beskriver datamodellen för trafikljus i Digiroad 2019. Arbetet med anvisningen för trafikanläggningar enligt vägtrafiklagen 2020 är inte slutfört. Information om detta ges senare. Avseende datamodellen kommer bland annat klassificeringen och egenskapsuppgifterna samt hanteringen av körfältssamband och portaler att ändras.

Trafikljusen är ett punktformigt dataslag i Digiroad. Trafikljuset placeras så exakt som möjligt på geometrin i samma linje som terrängpositionen för anordningen. Även om det skulle finnas flera trafikljus med samma position, sparas endast ett objekt i systemet. 

Du kan lägga till ett trafikljus i underhållstjänsten genom att välja dataslaget trafikljus och gå till redigeringsläget. Placera trafikljuset så noggrant som möjligt på väggeometrin på en tvärgående linje i anslutning till terrängpositionen. Du kan inte placera trafikljuset i terrängpositionen utan att beakta geometrin.

Vid massleveranser kan uppgifter om trafikljusen skickas i tabell- eller geodataformat till Digiroad-operatören per e-post på adressen: [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Punktens koordinater (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Koordinatsystem (anges om det är något annat än ETRS-TM35FIN)
 • För trafikljusen sparas tillsvidare inte egenskapsuppgifter utan endast positionsuppgiften. Datamodellen för trafikljusen kommer att ändras i och med revideringen av vägtrafiklagen 2020. 

Koordinat X

Koordinat Y

Trafikljus

362410

6763838

1

362415

6763828

1

 

BELYSNING

Belysning är ett linjeformigt dataslag i Digiroad, som kan avbrytas var som helst på väglänken. Uppgiften om belysning sparas i materialet för det avsnitt av gatan, där det finns belysning. Enskilda belysningsstolpar sparas inte. 

Du kan lägga till en uppgift om belysning i underhållstjänsten genom att gå till redigeringsläget och välja dataslaget vägbelysning. Du kan lägga till uppgiften antingen för en enstaka väg eller för ett större område på en gång. I städer, där nästan alla vägar är belysta, lönar det sig att först lägga till uppgiften för alla vägar med områdesverktyget och sedan radera uppgiften för obelysta vägar.

Vid massleverans  kan du skicka uppgiften om vägbelysning till Digiroad-operatören i geodataformat till exempel som uppgift om mittlinjegeometri eller som områdesmässiga objekt (polygoner). En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts (rekommendation: ETRS-TM35FIN). Uppgifterna kan också skickas i form av en tabell som innehåller Digiroad länk-ID eller Lantmäteriverkets MML-ID samt information om vägbelysningen. Dessa uppgifter kan emellertid inte registreras automatiskt i Digiroad och därför ska massleveranser användas endast i initialskedet av underhållet. Efter massleveransen går det snabbast att lägga till ändringar direkt i underhållstjänsten eller genom att skicka endast de ändrade uppgifterna i geodataformat till operatören. 

Egenskapsuppgifter som ska anges:

 • Positionsuppgift eller koordinater 
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)

Exempel på leverans i tabellform:

Koordinat X

>Koordinat Y

Trafikljus

362410

6763838

1

362415

6763828

1

 

ANTAL FILER

Antalet filer är en linjeformig egenskapsuppgift som registreras i Digiroad, om antalet filer avviker från det standardmässiga antalet enligt vägtypen.

Uppgiften om antalet filer anges när:

 • En väg med en körbana har fler än en fil i samma körriktning.
  Med en väg med en körbana avses en väg med en fil i vardera körriktningen där filerna inte är separerade från varandra, såsom på till exempel en motorväg.
 • En väg med två körbanor har fler än två filer i samma körriktning
  Med en väg med två körbanor avses en väg, där filerna som går i olika körriktningar är separerade från varandra med ett mittfält, såsom på till exempel en motorväg. På en väg med två körbanor finns det ofta minst två filer i vardera körriktningen och därför informeras endast om avvikelser.

Avseende kommunens gatunät kan en kommuninvånare ges rättigheter att lägga till uppgifter om antalet filer i underhållstjänsten. Avseende statens vägnät kan administratören vid NTM-centralen lägga till uppgifterna. Genom att gå till redigeringsläget och aktivera den önskade väglänken kan antalet filer ändras i tabellen för egenskapsuppgifter som visas till vänster på skärmen. 

Vid massleverans kan uppgifter om den funktionella klassen skickas i tabell- eller geodataformat per e-post till adressen [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Positionsuppgift eller Digiroad länk-ID
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Antal filer (kommunen kan skicka antalet filer för alla vägar oberoende av om vägarna har en eller två körbanor)

KOLLEKTIVKÖRFÄLT

Kollektivkörfält är ett linjeformigt dataslag i Digiroad. Kollektivkörfältet läggs till på väggeometrin vid den punkt där körfältet börjar och fortsätts tills körfältet slutar.

Du kan lägga till ett kollektivkörfält i underhållstjänsten  genom att gå till redigeringsläget och välja dataslaget kollektivkörfält bland de linjeformiga dataslagen. Efter att du aktiverat väglänken eller kedjan av väglänkar som ska redigeras, kan du fastställa kollektivkörfältet och dess influensriktning i tabellen för egenskapsuppgifter. Pilen på väglänken pekar i kollektivkörfältets influensriktning. Kollektivkörfältet kan vid behov fastställas för endast en del av väglänken med hjälp av saxverktyget.

Vid massleveranser kan uppgifter om kollektivkörfält  skickas som linjeformiga uppgifter i geodataformat. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts (rekommendation: ETRS-TM35FIN). Uppgifterna kan också skickas i form av en tabell, som innehåller antingen geometriuppgiften eller en förteckning över Digiroad länk-ID.

Egenskapsuppgifter som ska anges:

 • Positionsuppgift eller koordinater 
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Influensriktningen, anger i vilken riktning kollektivkörfältet löper (influensriktningen kan vara 1= i bägge riktningarna, 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen eller 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen). I Digiroad-materialet är digitaliseringsriktningen alltid från söder till norr eller om den södra och norra positionen är exakt den samma, från väst till öst. Om körbanan alltså löper från söder till norr, är dess värde 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen. Den motsatta körbanan löper däremot från norr till söder och får värdet 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen.

TFÄ-BEGRÄNSNING

Fordon med farliga ämnen, dvs. TFÄ-begränsning, är ett linjeformigt dataslag i Digiroad. TFÄ-begränsningen anger den del av vägnätet där transport av farliga ämnen är förbjuden. TFÄ-begränsningen kan ha värdet A-TFÄ eller B-TFÄ och värdet anges på förbudsmärkets tilläggsskylt. A-TFÄ förbjuder transport av farliga ämnen helt och hållet medan B-TFÄ förbjuder genomfart och tillåter transport till lastnings- eller lossningsplatser. A-TFÄ och B-TFÄ gäller aldrig vid samma tidpunkt och därför ska alltid även begränsningens giltighetstid preciseras.

Du kan lägga till en TFÄ-begränsning i underhållstjänsten genom att gå till redigeringsläget och välja dataslaget TFÄ-begränsning bland de linjeformiga dataslagen. Välj väglänken eller kedjan av väglänkar där TFÄ-begränsning ska råda och ange influensriktningen och giltighetstiden. Du kan avbryta dataslaget med saxverktyget mitt på en väglänk, om begränsningen upphör att gälla mellan två väglänkar.

TFÄ-begränsningarna kan skickas som massleveranser i form av linjeformiga uppgifter i geodataformat. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts. Uppgifterna kan också skickas i form av en tabell, som innehåller antingen geometriuppgiften eller en förteckning över Digiroad länk-ID.

 • Positionsuppgift eller koordinater
 • Koordinatsystem
 • Förbjuden fordonstyp, A-TFÄ (kodvärde=24) eller B-TFÄ (kodvärde=25)
 • Giltighetstid, anges på tilläggsskylten
 • Influensriktning, anger i vilken riktning kollektivkörfältet löper (influensriktningen kan vara 1= i bägge riktningarna, 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen eller 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen). I Digiroad-materialet är digitaliseringsriktningen alltid från söder till norr eller om den södra och norra positionen är exakt den samma, från väst till öst. Om körbanan alltså löper från söder till norr, är dess värde 2= i samma riktning som digitaliseringsriktningen. Den motsatta körbanan löper däremot från norr till söder och får värdet 3= i motsatt riktning än digitaliseringsriktningen.
 1.  

JÄRNVÄGSKORSNING

Järnvägskorsning är ett punktformigt dataslag som anger platsen där en väglänk och en järnväg korsar varandra.

Du kan lägga till en järnvägskorsning i underhållstjänsten genom att välja dataslaget järnvägskorsning och gå till redigeringsläget. Korsningen placerar på den plats där järnvägen och körbanan korsar varandra. I nedanstående lista finns de nödvändiga egenskapsuppgifterna.

Vid massleveranser kan uppgifterna om järnvägskorsningarna skickas i tabell- eller geodataformat till Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Punktens koordinater 
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • ID, till exempel HY1 /01
 • Namn, till exempel Hyvinge station
 • Säkerhetsutrustning:
  Järnvägen inte i bruk= 1
  Inga säkerhetsanordningar= 2
  Endast ljus och/eller ljudsignal= 3
  Halvbom och ev. ljus och/eller ljudsignal= 4
  Helbom och ev. ljus och/eller ljudsignal= 5

Koordinat X

Koordinat Y

Namn

Säkerhetsutrustning:

ID

362410

6763838

Hyvinge station

3

HY1 /01

363415

6783828

Käsämä

4

VNJ/10

 

TRAFIKVOLYM

Trafikvolymen är en linjeformig egenskapsuppgift som anger den genomsnittliga dygnstrafiken. Den genomsnittliga dygnstrafiken anger antalet fordon som passerar vägens tvärsektion per dygn. Om en enkelriktad körbana ändras till en dubbelriktad, är trafikvolymen på båda körbanorna densamma som på den enkelriktade körbanan vid punkten där körbanorna förgrenas.

Vid massleverans kan trafikvolymen skickas som linjeformiga uppgifter i geodataformat. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts (rekommendation: ETRS-TM35FIN). Uppgifterna kan också skickas i form av en tabell, som innehåller antingen geometriuppgiften eller en förteckning över Digiroad länk-ID.

Följande uppgifter ska ingå i leveransen:

 • Positionsuppgift eller koordinater
 • Koordinatsystem
 • Trafikvolym, den sammanlagda trafikvolymen per dygn (till exempel 23700)

TJÄLSKADA

Tjälskada är ett linjeformigt dataslag, som beskriver en vägs exponering för återkommande tjälskador. En bedömning om när tjälskadan mest allmänt förekommer med ungefär en månads noggrannhet ska anges. Samtidigt kan en viktbegränsning anges, om en sådan har fastställts. 

Du kan lägga till en tjälskada i underhållstjänsten genom att gå till redigeringsläget och välja tjälskada bland de linjeformiga dataslagen. Efter att du valt väglänken eller kedjan av väglänkar som ska redigeras, kan du ange tidpunkten för tjälskadan och eventuell viktbegränsning i tabellen för egenskapsuppgifter. Om begränsningsområdet upphör mellan väglänkarna kan länken avbrytas med saxverktyget.

Vid massleverans kan uppgifterna om tjälskada skickas  som linjeformiga uppgifter i geodataformat till Digiroad-operatören per e-post på adressen [email protected]. En leverans i geodataformat ska innehålla information om koordinatsystemet som använts (rekommendation: ETRS-TM35FIN). Uppgifterna kan också skickas i form av en tabell, som innehåller antingen geometriuppgiften eller en förteckning över Digiroad länk-ID.

 • Positionsuppgift eller koordinater
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Tidpunkten för tjälskadan, med ungefär en månads noggrannhet
 • Värde, den största tillåtna vikten i kilogram, om en viktbegränsning har fastslagits

UNDERHÅLLSKLASSER

Uppgifterna publiceras inom kort!

 • Ett linjeformigt dataslag

BELAGD VÄG

Belagd väg är ett linjeformigt dataslag som anger väglänkens beläggningstyp med ett kodvärde. Uppgiften om beläggning är nästan alltid en uppgift av samma längd som hela länken.

Du kan lägga till uppgiften om beläggning i underhållstjänsten genom att välja dataslaget belagd väg och gå till redigeringsläget. Du kan välja beläggningstyp i rullgardinsmenyn som visas när du aktiverar väglänken eller kedjan av väglänkar som ska redigeras. Du kan avbryta dataslaget mitt på en väglänk med saxverktyget, om begränsningsområdet upphör mellan två väglänkar. Förklaringarna för beläggningstyperna finns i nedanstående tabell.

Vid massleverans kan uppgifterna om beläggningen skickas per e-post till Digiroad-operatören på adressen [email protected]. För alla uppgifter ska följande egenskapsuppgifter anges: 

 • Positionsuppgift eller koordinater
 • Koordinatsystem (rekommendation: ETRS-TM35FIN)
 • Värde, anges med kodvärdet för beläggningen 

Beläggningstyperna är följande:

Kodvärde

Namn

Förklaring

1

Betong

 

2

Sten

olika stenbeläggningar

10

Hård asfaltbetong

så kallad vanlig asfaltbetong

20

Mjuk asfaltbetong

mjukbitumen

30

Grusvägsbeläggning

grusvägar, där bindemedel såsom bitumenlösning har använts

40

Grusslitlager

grus- och sandvägar

50

Andra beläggningar

brobaneplattor av trä och andra motsvarande material

99

Belagd, okänd typ

vägar som är belagda med annat material än sand, grus eller något annat löst material, men materialet är okänt