Hoppa till innehåll

Huvudguiden för den planerad geometri för byggskedet (SURAVAGE), Trafikledsverkets anvisningar 25/2019

Den nuvarande versionen 25/2019 är giltig från 24.09.2019 och tillägg har gjorts till den 30.07.2021. Underskrift av guide 25/2019.
Syftet med denna anvisning är att beskriva hur det nya mittlinjematerialet för byggskedet, som utarbetas utifrån byggnadsplanerna, bildas och överförs till de datasystem som Lantmäteriverket (LMV) och Trafikledsverket upprätthåller. Med SURAVAGE avses planerad geometri i byggskedet. Målet med processen är att göra väg- och gatunätets mittlinjematerial tillgängligt för användarna på ett smidigt och så aktuellt sätt som möjligt.

Centrala användare av materialet är räddningsmyndigheterna och de aktörer som tillhandahåller och utnyttjar region- och trafikplanering samt navigeringstjänster. 

Trafikledsverket ansvarar för uppföljningen av processens förlopp, mottagandet av material samt uppdateringen och underhållet av anvisningen.

Planerad geometri för byggskedet, anvisning
 •  

  SURAVAGE-processen följs i Trafikledsverkets, NTM-centralernas och kommunernas projekt. I SURAVAGE-processen behandlas mittlinjegeometri, som ska beställas för att utarbetas som en del av byggnadsplanen för en väg.

  På ett allmänt plan fortskrider processen på följande sätt:

  1. Beställaren av byggnadsplanen ber planeraren producera mittlinjematerialet utifrån byggnadsplanen (modelleringsanvisning Bilaga 2).
  2. Materialet skickas till:
   • I Trafikledsverkets och NTM-centralens projekt skickar planeraren materialet till adressen [email protected] 
   • I kommunernas projekt skickar kommunen materialet till adressen [email protected] 
  3. Efter planeringsskedet fattas ett investeringsbeslut om projektet.
  4. Efter investeringsbeslutet låter man planeringsskedets geometri vänta på att byggandet ska inledas.
  5. När byggandet inleds ändras planeringsskedets geometri till en geometri som är under byggnad.
  6. När byggandet är klart och vägen överlåts för trafik ändras geometrin som är under byggnad till en geometri som är i bruk.

  Processen är något annorlunda i kommunens och statens projekt och processerna presenteras ur olika aktörers synvinkel i kapitlen. Processen förutsätter samarbete och information om hur projektet fortskrider till Lantmäteriverket.

 •  

  Med SURAVAGE-mittlinjegeometri avses körbanans mittlinjegeometri enligt rekommendationen JHS-188 Underhåll av nationellt väg- och gatunätverksmaterial och dokumentering av underhållsuppgifter. SURAVAGE-geometri produceras av planerare och för dem finns följande anvisningar för arbetet:

  • Bilaga 1 till rekommendationen JHS-188 Underhåll av nationellt väg- och gatunätverksmaterial och dokumentering av underhållsuppgifter, som definierar modelleringen av mittlinjegeometrin: Definitioner och modelleringsregler. Bilaga 1 till dokumentet JHS-188 finns i anslutning till denna anvisning under namnet Bilaga 1. 
    
  • Den praktiska arbetsgången och anvisningar för planeraren beskrivs i dokumentet: Produktion av mittlinjegeometri vid planering av vägar och gator (bilaga 2). Bilaga 2 ska skickas till planeraren i samband med beställningen av SURAVAGE-mittlinjegeometrin.
 •  

  Kommunen ska beställa modellering av mittlinjegeometrin av planeraren som en del av utarbetandet av byggnadsplanen och skicka planerarens material till adressen [email protected]. Beställningen av mittlinjegeometri kan skötas genom att i avtalet förplikta planeraren att producera materialet och som anvisning inkludera detta dokument och bilaga 1 och bilaga 2, som innehåller en modelleringsanvisning för planeraren. 

  1. Kommunen beställer planmaterialet och förpliktar planeraren att samtidigt producera det mittlinjematerial som avses i bilaga 1 och 2.
  2. Planeraren utarbetar en byggnadsplan för gatan och i samband med den ett SURAVAGE-material enligt bilaga 1 och bilaga 2
  3. Planeraren skickar planmaterialet till kommunen
  4. Kommunen kompletterar SURAVAGE-materialet med egenskapsuppgifter för fortsatt behandling av materialet. Kommunen ska fylla i följande egenskapsuppgifter:
   • Enkelriktade gatuavsnitt och körriktning om det finns två körbanor 
   • Information om planläge (på ytan, under ytan, ovanför ytan, i tunneln),
   • Information om administrativa klasser (kommun, stat, privat)
   • Uppgift om vägnamn enligt kommunens officiella adressystem.
  5. Kommunen skickar ett 1) SURAVAGE-material kompletterat med egenskapsuppgifter och 2) plankartor samt 3) en bedömning av projektets slutförande till adressen [email protected].

  Kommunen meddelar till adressen [email protected]

  1. när byggandet inleds
  2. om projektet fördröjs eller ställs in eller geometrin ändras
  3. när ett nytt trafikflöde, till exempel ett korsningsavstånd, tas i bruk
  4. när en gata överlåts för trafik.
 •  

  Den som beställer en byggnadsplan ska beställa modellering av mittlinjegeometrin av planeraren som en del av utarbetandet av byggnadsplanen och skicka materialet som planeraren producerat till adressen [email protected]. Beställningen av mittlinjegeometrin kan skötas genom att i avtalet ålägga planeraren att producera materialet och inkludera detta dokument samt bilaga 1 och bilaga 2, som innehåller en modelleringsanvisning för planeraren. 

  Processen fortskrider enligt följande:

  1. Beställaren av byggnadsplanen, som beroende på projektet kan vara en representant för Trafikledsverket, NTM-centralen eller kommunen, beställer vägen av den som utarbetar byggnadsplanen och ger instruktioner om definiering och leverans av SURAVAGE-material i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2. I projekt som genomförs i samarbete med kommunen och NTM-centralen kan beställaren vara kommunen.
  2. Planeraren utarbetar i samband med byggnadsplanen ett material med SURAVAGE-mittlinjegeometri i enlighet med instruktionerna i bilaga 1 och bilaga 2.
  3. Planeraren skickar materialet till Trafikledsverket på adressen [email protected]
  4. Digiroad-operatören förhandsgranskar materialet och skickar det godkända materialet till NTM-centralens vägnätsdataansvariga.
  5. Projektchefen informerar om investeringsbeslutet och om hur projektet avancerar.
   • Om det har skett förändringar i det ursprungliga planmaterialet, skickas de ändrade uppgifterna till adressen [email protected].
  6. NTM-centralens vägnätsdataansvariga behandlar geometrin som planeraren producerat i QGIS.
  7. NTM-centralens vägnätsdataansvariga skickar materialet till Lantmäteriverket via ShareFile.
  8. Projektchefen ansvarar för att informera Trafikledsverket på adressen [email protected]
   • när byggandet inleds
   • om projektet fördröjs eller ställs in eller geometrin ändras
   • när ett nytt trafikflöde, till exempel ett korsningsavstånd, tas i bruk
   • när vägen överlåts för trafik.
  9. Stora projekt där öppningen för trafik sker i etapper.
   • Byggprojektet kommer att tillhandahålla alla SURAVAGE-data om den slutliga situationen
   • Ta fram en karta över tidtabellerna för att öppna trafiken för trafik och informera den om eventuella ändringar på adressen suunnitelmat@vayla.fi och andra parter i projektet
   • Exempelkarta över trafiköppningsscheman
 •  

  Leverans av material till Lantmäteriverket

  SURAVAGE-materialet skickas till Lantmäteriverket via ShareFile (i framtiden via Velho-systemet) eller via Digiroad-operatören. Digiroad-operatören följer materialets gång samt hur projekten avancerar och informationen om dem. 

  • I Trafikledsverkets och NTM-centralens projekt överför den vägnätsdataansvariga färdigt behandlat material till Lantmäteriverket via ShareFile (i framtiden Velho). 
  • I kommunernas projekt skickar kommunerna planerarens material till adressen [email protected], varifrån materialet skickas till Lantmäteriverket på adressen [email protected]. I det material som kommunerna levererar har kommunen lagt till egenskapsuppgifter (se kommunens anvisning), som underlättar den fortsatta behandlingen av materialet.

   

  Behandling av material vid Lantmäteriverket

  Lantmäteriverket lägger till planmaterialet i terrängdatasystemet (MTJ) i väntan på att byggandet inleds. Om kommunen inte kan lämna in material enligt JHS-188-anvisningarna om mittlinjegeometri, ansvarar LMV för modellering och produktion av materialet med hjälp av plankartor.

  1. I planeringsskedet flyttas SURAVAGE-geometrin först till planeringsnivån i MTJ i väntan på att projektet inleds.
   • Planeringsnivån är i praktiken en del av databasen och till sin struktur en kopia av vägelementet, men den förs inte in i terrängdatabasen.
     
  2. När byggskedet inleds ändrar LMV statusen för geometrin till under byggnad.
   • Digiroad-operatören skickar meddelanden av kommunen och NTM-centralen om projektets framskridande under byggtiden till LMV på adressen [email protected] 
   • I detta skede överförs materialet till terrängdatabasen och i nästa uppdatering till Digiroad-systemet.
   • Från Digiroad publiceras materialet via gränssnitt och materialpublikationer.
     
  3. I slutskedet av byggandet förväntar LMV sig att NTM-centralen gör en vägadressering
   • NTM-centralens vägnätsdataansvariga meddelar när vägadresseringen är klar till adressen [email protected]
   • NTM-centralen ska också meddela LMV om ändrade vägadressuppgifter under planeringsskedet. 
     
  4. När byggandet är slutfört meddelar projektchefen om överlåtelsen för trafik
   • Projektchefen informerar när vägen eller gatan har överlåtits för trafik till adressen [email protected]. Informationen i rutan Planer förmedlas till adressen [email protected].
   • LMV omvandlar geometrin som är under byggnad till en geometri som är i bruk. Ändringen registreras i Digiroad vid nästa uppdatering. Ändringar i MTK uppdateras i Digiroad-systemet varje natt via MTK-meddelandet.