Hoppa till innehåll

Planerad geometri för byggskedet, anvisning

Underhåll av väg- och gatunäts mittlinjedata i Finland, Trafikledsverkets anvisningar 25/2019.

Nuvarande versionen 25/2019 är i kraft från och med 24.09.2019. Tillägg har gjorts 30.07.2021, 19.5.2022 ja 17.11.2022. Underskrift av instruktion 25/2019.

Syftet med dessa instruktioner är att beskriva hur det nya mittlinjematerialet för byggskedet, vilket utarbetas utifrån byggnadsplanerna, bildas och överförs till de datasystem som Lantmäteriverket (LMV) och Trafikledsverket upprätthåller. Målet med processen är att göra aktuell väg- och gatunätets mittlinjematerial tillgängligt för användarna på ett smidigt sätt. Väsentliga utnyttjare av materialet är räddningsmyndigheter, områdes- och trafikplanerare samt navigeringstjänster. Trafikledsverket ansvarar för uppföljningen av processens förlopp, mottagandet av material samt uppdateringen och underhållet av instruktionerna.

SURAVAGE-instruktioner
 • SURAVAGE-processen följs i Trafikledsverkets, NTM-centralernas och kommunernas projekt. I SURAVAGE-processen behandlas mittlinjegeometri, som ska beställas i samband med vägens byggnadsplan.

  Generellt fortskrider processen på följande sätt:

  1. Beställaren av byggprojektet ber planeraren producera byggnadsplanen 
  2. Material levereras till:
     a. I kommunernas, Trafikledsverkets samt NTM-centralernas projekt skickar planeraren materialet till adressen [email protected]
  3. Efter planeringsskedet fattas ett investeringsbeslut om projektet.
  4. Efter investeringsbeslutet inväntar planeringsskedets geometri på att bygget inleds.
  5. När bygget inleds planeringsskedets geometri förvandlas till geometri under byggnad.
  6. När byggandet är klart och vägen överlåts för trafik ändras geometrin under byggnad till en geometri som är i bruk

  Processen är något annorlunda i kommunens och statens projekt och processerna presenteras ur olika aktörers synvinkel i kapitlen 3 och 4. Processen förutsätter samarbete och förmedling av information om projektets fortskridning till Lantmäteriverket.

 • Med SURAVAGE-mittlinjegeometri avses körbanans mittlinjegeometri enligt rekommendationen JHS-188 "Underhåll av nationellt väg- och gatunätverksmaterial och dokumentering av underhållsuppgifter". SURAVAGE-geometri produceras av antingen Digiroad-operatören eller planeraren och för dem finns följande anvisningar:

  1. Bilaga 1 till rekommendationen JHS-188 Underhåll av nationellt väg- och gatunätverksmaterial och dokumentering av underhållsuppgifter, som definierar modelleringen av mittlinjegeometrin: Definitioner och modelleringsregler. Bilaga 1 till dokumentet JHS-188 finns i anslutning till dessa instruktioner under namnet Bilaga 1. 
  2. Praktiska arbetsflöden samt instruktioner för planeraren beskrivs i dokumentet: Produktion av mittlinjegeometri vid planering av vägar och gator (bilaga 2).
 • Modelleringen av mittlinjegeometrin bör antingen beställas av planeraren eller produceras själv som en del av byggnadsplaneringen och skicka planerarens material till adressen [email protected]. Beställningen av mittlinjegeometri kan skötas genom att i avtalet förplikta planeraren att producera materialet och som anvisning inkludera detta dokument och bilaga 1 och 2, som innehåller modelleringsinstruktioner för planeraren. 

  1. Kommunen beställer planen och förpliktar planeraren att samtidigt producera mittlinjematerial som enligt bilaga 1 och 2
  2. Planeraren producerar en byggnadsplan för gatan och i samband med det ett SURAVAGE-material enligt bilaga 1 och 2
  3. Planeraren skickar planen till kommunen
  4. Kommunen kompletterar SURAVAGE-materialet med egenskapsuppgifter för fortsatt behandling av materialet. Kommunen bör fylla i följande egenskapsuppgifter:
   1. Enkelriktade gatustycke och körriktning i vägar med två körbanor
    1. Vad är riktningsinformation och hur tilläggs det?
     1. Ajosuunnilla kuvataan yksiajorataisten liikennevirransuunta. Tietona voi kuvata esimerkiksi tielinkin digitointisuuntaa tai osoitteen kasvusuuntaa. Esimerkiksi liikennevirran suunta osoitteiden kasvusuuntaa vasten tai liikennevirran suunta digitointisuuntaa vasten. Ajosuunnat on hyvä lisätä myös kaksiajorataisille osuuksille. Ominaisuustieto täytyy täydentää niin, että Maanmittauslaitos pystyy päättelemään ominaisuustiedosta ajoradan liikennevirransuunta. 
   2. Planläge (på ytan, under ytan, ovanför ytan, tunnel)
    1. Vad menas med planläge?
     1. Planläge beskriver förhållandet mellan höjdnivån av mittlinjegeometrin och en korsande mittlinje. Om mittlinjegeometrin beskriver en position på en bro, ska planläget definieras som "ovanför ytan", medan en undergång är "under ytan". Standardvärdet är "på ytan"
   3. Vägnamn enligt kommunens officiella adressystem
    1. Varför är adressen viktig?
     1.  Lantmäteriverket tillägger adressen enligt kommunens adressystem. Väglänken kapas av vid ett vägnamnsbyte. Adressinformationen är bra att leverera tillsammans med SURAVAGE materialet, så att när vägen tas i bruk finns adressen färdigt på gatorna och väggeometrin.
   4. Administrativa klasser (kommun, stat, privat)
    1. Varför är administrativa klasser viktiga?
     1. Administrativa klassen beskriver vägens eller gatans ägarskap. Informationen är viktig bland annat för adressnumreringen av statens vägar. Väglänken kapas av vid byte av administrativ klass. Administrativ klass är antingen kommun, stat eller privat.
  5. Kommunen levererar 1) SURAVAGE-material kompletterat med egenskapsuppgifter, 2) plankartor, 3) en bedömning av projektets slutförande till adressen [email protected].

   

  Kommunen meddelar till adressen [email protected]

  1. när byggandet inleds
  2. om projektet fördröjs eller ställs in eller geometrin ändras
  3. när ett nytt trafikflöde, till exempel ett korsningsavstånd, tas i bruk
  4. när en gata överlåts för trafik.

   

   

 • Processen fortskrider enligt följande:

  1. Beställaren av byggnadsplanen, representant av kommunen, Trafikledsverket eller NTM-centralen, beroende på projektet) beställer vägens byggnadsplan av planeraren. I projekt som görs i samarbete mellan kommunen och NTM-centralen kan beställaren vara kommunen.
  2. Planeraren  levererar materialet till Trafikledsverket: [email protected].
  3. Trafikledsverkets Digiroad operatör
   1. ansvarar över [email protected] e-mailets dejourering.
   2. konverterar data enligt behov (dwg→shp, koordinatsystemändringar)
   3. meddelar NMT-centralens vägnätsdataansvariga om inkommande planer
  4. Projektchefen informerar om investeringsbeslutet och om hur projektet fortskrider.
   Om det har skett förändringar i det ursprungliga planen, skickas de ändrade uppgifterna till adressen [email protected]
  5. Trafikledsverkets Digiroad operatör bildar SURAVAGE-materialet av den levererade planen.
   1. Anvisningar om arbetsskeden för NTM-centralens vägnätsdataansvariga finns i Bilaga 3: Arbetsanvisning för Digiroad-operatör
  6. Trafikledsverkets Digiroad operatör levererar materialet till Lantmäteriverket via ShareFile samt tillägger en bedömning för projektets slutförande.
  7. Projektchefen ansvarar för att informera Trafikledsverket på adressen [email protected]
   1. när bygget inleds,
   2. om projektet fördröjs eller ställs in,
   3. ett nytt vägstycke öppnas för trafik,
   4. eller en linjeföring ändras från originella planen
     
  8. Projektchefen anmäler vid överlåtande av vägen för trafik (LILU-anmälan) till adressen [email protected]
  9. Stora projekt där öppningen för trafik sker i etapper.
   • Byggprojektet kommer att tillhandahålla alla SURAVAGE-data om den slutliga situationen
   • Ta fram en karta över tidtabellerna för att öppna trafiken för trafik och informera den om eventuella ändringar på adressen suunnitelmat@vayla.fi och andra parter i projektet
   • Exempelkarta över trafiköppningsscheman

   

   

 •  

  5.1. Leverans av material till Lantmäteriverket

  NTM-centralens SURAVAGE-material levereras till Lantmäteriverket via ShareFile, och kommunens SURAVAGE-material skickas av Digiroad-operatören. Digiroad-operatören följer materialets gång samt hur projekten fortskrider. 

  1. I Trafikledsverkets och NTM-centralernas projekt överför Digiroad-operatören den färdigprocessad data till Lantmäteriverket via ShareFile
  2. I kommunernas projekt skickar kommunerna planerarens material till adressen [email protected], varifrån materialet skickas till Lantmäteriverket till adressen [email protected]. I det material som kommunerna levererar har det lagts till egenskapsuppgifter (se kommunens anvisning), som underlättar den fortsatta behandlingen av materialet.

   

  5.2. Behandling av material vid Lantmäteriverket

  Lantmäteriverket lägger till materialet från planen i terrängdatasystemet (MTJ) i väntan på att byggandet inleds. Om kommunen inte kan leverera material enligt JHS-188 anvisningarna om mittlinjegeometri, ansvarar LMV för modellering och produktion av materialet med hjälp av plankartorna.

  1. I planeringsskedet flyttas SURAVAGE-geometrin först till planeringsnivån i MTJ i väntan på att projektet inleds.
   1. Planeringsnivån är i praktiken en del av databasen och till sin struktur en kopia av vägelementet, men den förs inte in i terrängdatabasen.
  2. När byggskedet inleds ändrar LMV statusen för geometrin till under byggnad.
   1. Digiroad-operatören skickar meddelande som kommit från kommunen och NTM-centralen om projektets framskridande under byggtiden till LMV på adressen [email protected]
   2. Vid detta skede överförs materialet till terrängdatabasen och i nästa uppdatering till Digiroad-systemet.
   3. Från Digiroad publiceras materialet via gränssnitt och materialpublikationer.
  3. I byggets slutskede gör Trafikledsverkets Digiroad-operatör en vägadressering
   1. Trafikledsverkets Digiroad-operatör bör också meddela till LMT ifall det har skett ändringar i vägadresseringen efter planeringsskedet.
  4. När byggandet är slutfört meddelar projektchefen om överlåtande för trafik
   1. Projektchefen informerar när vägen eller gatan har överlåtits för trafik till adressen [email protected]. Informationen i rutan Planer förmedlas till adressen [email protected].
   2. LMV omvandlar geometrin som är under byggnad till en geometri som är i bruk. Ändringen registreras i Digiroad vid nästa uppdatering. Ändringar i MTK uppdateras i Digiroad-systemet varje natt via MTK-meddelandet.