Hoppa till innehåll

Projektens planeringsfaser

Planeringen av trafikledsprojekt är en process som preciseras stegvis. Planeringsnoggrannhet och beslutsfattande i varje fas samordnas med planeringen av markanvändning. De ansvariga instanserna för planeringen av landsvägarna beskrivs i avsnittet om utgångspunkterna för planeringen.

Planeringen av väg- och banprojekt framskrider enligt olika faser:
1) förstudie
2) utredningsplan
3) väg- och järnvägsplan och
4) byggnadsplan

Alla planeringsfaser är inte alltid nödvändiga om projektets konsekvenser bedöms vara små. Faser kan vid behov kombineras.

I farledsprojekt följs utredningsplanen av en tillståndsansökan enligt vattenlagen, med vilken man ansöker om rätt att genomföra projektet. Vattentillståndsprocessen följs upp av byggnadsplanering på samma sätt som i väg- och banprojekt. 

Som bakgrund för vägplaneringsarbetet används alltid uppföljning av bl.a. trafik- och vägförhållandena samt förhållandena i vägens närmiljö och information om hur dessa förväntas utvecklas. Bakgrunden till banprojekt är att utveckla bannätet och upprätthålla framkomligheten. Bakom farledsprojekt ligger utvecklingen av de farleder som handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken behöver. 

Vid planeringen av en ny väg eller järnväg eller en förbättring av en befintlig väg eller ett befintligt banavsnitt ska planeringen grunda sig på en plan enligt markanvändnings- och bygglagen. Planeringen av farlederna grundar sig inte på planläggning, utan farledens läge fastställs i tillståndet enligt vattenlagen. Vid beviljandet av tillstånd beaktas dock planläggningsmässiga aspekter.

De olika väg- och järnvägsplaneringsfaserna hänför sig till markanvändningsplaneringen på följande sätt:

Under förstudien undersöks behovet av väg- och banprojekten och tidpunkten för dem på en ungefärlig precisionsnivå i landskapsplanen och generalplanen. I förstudiefasen kan det finnas flera olika alternativ för placering av trafikleden. I den mer detaljerade planeringen minskar antalet alternativ. 

Under förstudien utreds de förändringar i mobilitetsbehoven och trafikförhållandena som samhällsutvecklingen medför, dessutom planeras åtgärder med vilka man kan svara på de mål som ställts upp för utvecklingen av trafikförhållandena. Resultatet av förstudien är ett eller flera projekt för vilka man preliminärt har utrett eventuella alternativa åtgärder inklusive konsekvenser och kostnader. 

Utredningsplanen motsvarar planeringen av markanvändningen på generalplanenivå eller detaljplanenivå.  I utredningsplanen bestäms det ungefärliga läget och utrymmesbehovet för vägen och banan samt förhållandet till den omgivande markanvändningen. 

I utredningsplanen presenteras de grundläggande tekniska och trafikmässiga lösningarna för vägen eller banan samt principerna för bekämpning av miljöolägenheter. Planeringsexaktheten anpassas så att planens tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarhet säkerställs. Om lagstiftningen förutsätter ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB), bedöms trafikledsprojektets miljökonsekvenser i allmänhet i enlighet med MKB-lagen i utredningsskedet.  MKB-förfarandet kan också tillämpas i väg-/järnvägsplaneringskedet. MKB-förfarandet beskrivs under fliken om konsekvensbedömning. Transport- och kommunikationsverket Traficom fattar beslutet om godkännande av utredningsplanen. 

De olika faserna i utredningsplanen för en landsväg beskrivs närmare i en separat presentation om utredningsplaneringens förlopp.

Utarbetandet av en väg- och järnvägsplan är detaljerad planering i syfte att genomföra projektet. Väg- och banområdet tas i besittning för byggande av vägen och banan på basis av en lagakraftvunnen väg- och järnvägsplan.  Väg- och järnvägsplanen motsvarar detaljplanens precisionsnivå. I väg- och järnvägsplanen presenteras trafikledens exakta läge och de områden som behövs för detta samt de åtgärder som behövs för att förebygga olägenheter av trafiken. I vägplanen presenteras dessutom landsvägarnas och enskilda vägars anslutningar samt övriga vägarrangemang, arrangemang för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken. Ibland är det nödvändigt att göra en ändringsplan för en godkänd väg- eller järnvägsplan. Den behandlas på samma sätt som den ursprungliga planen, om inte ändringen har så ringa verkningar att det räcker med att komma överens med fastighetsägarna. Anläggningen av vägen och banan kan inledas när finansieringen har säkerställts. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) fattar beslut om godkännande av både väg- och järnvägsplaner.

Vägplanens och järnvägsplanens faser beskrivs närmare i separata presentationer om vägplanen och järnvägsplanen.

Byggnadsplaneringen anknyter till projektets omedelbara genomförande, ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet har ordnats. 

Infographic: Trafikinfrastrukturprojektets framskridande

 En infografik som beskriver utvecklingen av ett väg- eller järnvägsprojekt. Först görs kartläggningar, sedan en översiktsplan, en väg- eller järnvägsplan, en byggnadsplanering och slutligen byggande och drift och underhåll. Varje steg tar minst 1-2 år