Hoppa till innehåll

Projektens planeringsfaser

Planeringen av trafikledsprojekt är en process som preciseras stegvis. Planeringsexaktheten och beslutsfattandet i varje skede samordnas med planeringen av markanvändningen.

Planeringen av väg- och banprojekt framskrider enligt olika faser:

1) preliminär utredning
2) utredningsplan
3) väg- och järnvägsplan samt
4) byggnadsplan

Alla planeringsskeden behövs inte alltid om projektets konsekvenser bedöms vara små. Faserna kan vid behov kombineras.

I farledsprojekt följs utredningsplanen av en tillståndsansökan enligt vattenlagen, med vilken man ansöker om rätt att genomföra projektet. Vattentillståndsprocessen följs upp av byggnadsplanering på samma sätt som i väg- och banprojekt. 

Bakom planeringsarbetet för ett vägprojekt ligger alltid bland annat uppföljning av trafik- och vägförhållandena samt förhållandena i vägens närmiljö och en beräkning av hur de kommer att utvecklas. Bakom banprojekt ligger utvecklingen av bannätet och upprätthållandet av framkomligheten. Bakom farledsprojekt ligger utvecklingen av de farleder som handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken behöver. 

Vid planering av en ny väg eller förbättring av en befintlig väg eller en ny järnväg eller förbättring av ett banavsnitt ska planeringen grunda sig på en plan enligt markanvändnings- och bygglagen. Planeringen av farlederna grundar sig inte på planläggning utan farledens läge fastställs i tillståndet enligt vattenlagen. Vid beviljandet av tillstånd beaktas dock planläggningsmässiga aspekter.

Planeringsskedena för en väg och en järnväg anknyter till planeringen av markanvändningen på följande vis:

Under den preliminära utredningen undersöks behovet av väg- och banprojekten och tidpunkten för dem på en ungefärlig precisionsnivå i landskapsplanen och generalplanen. Under den preliminära utredningen kan det finnas många alternativa utstakningar för trafikleden. I den mer detaljerade planeringen minskar antalet alternativ.

Den allmänna planeringen motsvarar planeringen av markanvändningen på generalplanenivå eller detaljplanenivå. I utredningsplanen fastställs vägens och järnvägens ungefärliga placering och utrymmesbehov samt förhållandet till den omgivande markanvändningen.

Utarbetandet av en väg- och järnvägsplan är detaljerad planering i syfte att genomföra projektet. Vägområdet och järnvägsområdet som behövs på basis av den lagakraftvunna väg- och järnvägsplanen tas i besittning för byggande av vägen och järnvägen. Väg- och järnvägsplanen motsvarar detaljplanens precisionsnivå.

Byggnadsplaneringen anknyter till projektets omedelbara genomförande, ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet har ordnats.