Hoppa till innehåll

Upphandlingar och konkurrensutsättningar

Utgångspunkten för Trafikledsverkets verksamhet är att både människornas dagliga resor och företagens råvaru- och produkttransporter ska vara smidiga och säkra.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk och sysselsätter cirka 400 sakkunniga. Genom vår upphandlingsverksamhet och vår årliga budget på cirka två miljarder sysselsätter vi indirekt 14 000 personer. Pågående konkurrensutsättningar kan ses i annonskanalen för offentliga upphandlingar HILMA. Dessutom finns de gällande ramavtalen på sidan om ramarrangemang och information om planerade upphandlingar på sidan om upphandlingsprogram (endast på finska).

Riktlinjer för upphandling 

Förnyade riktlinjer för upphandlingen publicerades på finska i februari 2020. Huvudsyftet med riktlinjerna för upphandlingen är att främja och säkerställa att vi som ämbetsverk kan genomföra upphandlingarna på ett effektivt och högklassigt sätt. Med riktlinjerna kommunicerar vi våra förväntningar på tjänsteproducentmarknaden; vad Trafikledsverket som upphandlare fäster uppmärksamhet vid, vad Trafikledsverket anser vara viktigt ur ett samhälleligt effektivitetsperspektiv, dvs. att vi möjliggör smidig och säker trafik på trafikleder av hög kvalitet. Riktlinjerna gäller Trafikledsverkets alla upphandlingar samt infrastrukturupphandlingarna inom ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Verkets tidigare riktlinjer för upphandling publicerades 2013. I dem betonades starkt att trafikledsanvändarnas behov ska beaktas, att marknaden ska fungera och att infrastrukturbranschen ska vara produktiv. Dessa mål har främjats och haft effekt genom de åtgärder som redan har genomförts. Dessa synpunkter är fortfarande centrala mål i Trafikledsverkets upphandlingsverksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön (myndighetsreformen inom trafikförvaltningsområdet 2019) och megatrender (digitaliseringen, urbaniseringen, klimatfrågorna) har fungerat som drivkrafter för reformen av riktlinjerna för upphandlingen. De har både i sig själv och indirekt genom koncernstrategin för kommunikationsministeriets förvaltningsområde, Trafikledsverkets strategi, utvecklingen av leverantörsmarknaden samt utvecklingen av gemensam upphandling för statsförvaltningen inverkat på Trafikledsverkets riktlinjer för upphandlingen.
Trafikledsverket utvecklar upphandlingsverksamheten tillsammans med olika aktörer. Vi för en aktiv dialog med tjänsteproducenterna och andra aktörer inom infrastrukturbranschen och deltar i utvecklingen av hela statsförvaltningens upphandlingsverksamhet. Tjänsteproducenterna har också hörts i arbetet med att förnya riktlinjerna.

Riktlinjerna för upphandlingen omfattar gemensamma riktlinjer för alla upphandlingar samt riktlinjer enligt upphandlingskategori. De gemensamma riktlinjerna presenteras i följande avsnitt. Riktlinjerna enligt upphandlingskategori finns i kapitel 3 i publikationen om riktlinjer för upphandlingen 2020. Mer information om upphandlingskategorierna finns förutom i publikationen också på sidan om upphandlingskategorier. 

Gemensamma riktlinjer 

Utgångspunkten för Trafikledsverkets verksamhet är att både människornas dagliga resor och företagens råvaru- och produkttransporter ska vara smidiga och säkra. I våra upphandlingar tar sig detta uttryck i en strävan att se till att de behov som är viktiga för kunderna förmedlas och beaktas under upphandlingens hela livscykel; från planeringsskedet fram till att verksamheten pågår och slutligen till underhållet. Aktiv kommunikation om till exempel underhåll av trafikleder och byggprojekt är betydelsefull för trafikledernas olika användargrupper och därmed en central del av en lyckad upphandling. Tjänsteproducenterna fungerar i kundgränssnittet och det är viktigt att beställarens mål i fråga om kundernas behov förmedlas genom hela upphandlingskedjan ända till underentreprenörerna.

Förvaltningen av trafikledsegendomen förutsätter att det digitala datalagret utökas också med hjälp av upphandlingar. För att genomföra högklassiga och kostnadseffektiva upphandlingar och hitta nya lösningar samt för att öka innovationsförmågan och utveckla kvalitetsledningen och kvalitetskontrollen utnyttjar vi dialog och samarbete med marknaden. Målet är att tillsammans med marknaden främja digitaliseringen och på så sätt skapa möjligheter även för ny affärsverksamhet. Dessutom gör upphandlingarna det möjligt att utveckla och införa nya lösningar. 

Enhetliga krav främjar konsekvent och jämn upphandling samt jämlik och transparent verksamhet. Dessutom säkerställer enhetliga krav att upphandlingen är effektiv, dock med beaktande av att kraven är ändamålsenliga från fall till fall.

Vårt mål är att minska utsläppen som är skadliga för klimatet och den övriga miljön samt användningen av energi och material under trafikledernas livscykel. Vi uppmuntrar tjänsteproducenterna att ta i bruk utsläppssnåla och energi- och materialeffektiva lösningar, produkter och tjänster. Genom att inkludera miljökriterier i upphandlingen stöder vi beaktandet av klimatperspektivet, utsläppsberäkningen, livscykelkostnaderna och den cirkulära ekonomin.
Vi effektiverar upphandlingen och riktlinjerna för den också genom att följa upp, mäta och analysera konkreta resultat, i synnerhet när det gäller upphandlingskategorier av betydande volym och/eller kritisk karaktär. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och systematisera metoderna för marknadsanalyser. Vi informerar även marknadsaktörerna regelbundet om resultaten och effekterna. 

En lyckad upphandling förutsätter kompetens både hos beställaren och tjänsteproducenten. Vid Trafikledsverket satsar vi på att utveckla vårt eget kunnande och våra färdigheter i vidare bemärkelse och strävar efter att påverka också kompetensutvecklingen inom branschen. 
Vi genomför vår upphandling inom ramen för den offentliga upphandlingslagstiftningen, substanslagstiftningen och de normer som reglerar verksamheten inom statsförvaltningen. Med de gemensamma riktlinjerna kommunicerar vi de grundläggande principerna som styr all vår upphandling oberoende av upphandlingskategori.

Gemensamma riktlinjer:

  1. Vi beaktar kundernas transport- och rörelsebehov under upphandlingens livscykel.
  2. Vi säkerställer informationsbehoven i förvaltningen av trafikledsegendomen i all upphandling. 
  3. Vårt mål är bättre kvalitet och effektivare service samt att möjliggöra nya former av affärsverksamhet i samarbete med leverantörerna.
  4. Genom upphandlingen främjar vi klimatmålen och målen för hållbar utveckling.
  5. Vår upphandling grundar sig på ett enhetligt verksamhetssätt och enhetliga dokument