Hyppää sisältöön

Kaksoisraiteen suunnittelu Tampereen ja Ylöjärven välille on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin ja yleissuunnitteluun

Julkaistu 19.6.2023

Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan välille sijoittuvan rataosuuden lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyy kesällä, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma luovutetaan yhteysviranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hankkeen yleissuunnitelma etenee lomittain ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa niin, että arvioinnin tulokset saadaan huomioitua yleissuunnitelmassa. Tulevan vuoden aikana on useita tilaisuuksia kertoa mielipiteensä hankkeesta.

Juna Ylöjärven Keijärven pohjoispuolella
Tavoitteena on tunnistaa laajasti hankkeen ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi. - projektipäällikkö Eero Virtanen

”Ympäristövaikutusten arviointi on osa YVA-menettelyä, jossa selvitetään kaksoisraiteen rakentamisen ympäristövaikutukset jo sen suunnitteluvaiheessa. YVA tehdään niin aikaisessa vaiheessa, että hankkeen toteuttamisella on vielä vaihtoehtoja. Menettelyssä on kaksi vaihetta: ohjelma- ja selostusvaihe. Tavoitteena on tunnistaa laajasti hankkeen ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi”, kertoo projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta. Virtanen vastaa koko Tampere–Oulu-ratasuunnitteluhankkeesta, jonka osa Lielahti–Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja YVA on.  

Kevään 2023 aikana on tuotettu arviointiohjelma, joka esittelee hankkeen, sen vaihtoehdot ja arviointimenetelmät. Ohjelmassa myös hahmotellaan, mitä hankkeen vaikutuksia ja vaihtoehtoja arvioidaan sekä miten eri sidosryhmien osallistuminen järjestetään.  

Yhteysviranomainen asettaa ohjelman nähtäville arviolta elokuun puolivälissä, ja siitä voi jättää mielipiteitä 30 päivän ajan. Nähtävillä olon aikana järjestetään myös kaikille avoin yleisötilaisuus Ylöjärvellä 29.8.2023. Tämän jälkeen yhteysviranomainen antaa lausuntonsa eli näkemyksenä siitä, voidaanko arviointi toteuttaa ohjelmassa esitetysti. Sen jälkeen alkaa varsinainen ympäristövaikutusten arviointi.  
 

Kuva junaradasta Ylöjärven Keijärventien sillalta Tampereen suuntaan

Vaikutuksia arvioidaan laajasti

Ratahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että radan käytön aikaisia vaikutuksia, jotka kohdentuvat esimerkiksi meluun ja tärinään, luonnonympäristöön, ilmastoon sekä maisema- ja kulttuuriympäristöön.  

YVA-menettelyssä huomioidaan Lielahti–Lakiala-suunnittelukohteen erityispiirteet. Kohdetta suunnitellaan tiiviiseen taajamaan, asutuksen lähelle. Se asettaa vaatimuksia muun muassa melun torjunnalle. Alueella on myös erityisiä luonnonarvoja, vaikka uusi raide onkin suunnitteilla vanhan radan viereen.   

”Uusi kaksoisraiteen linjaus kulkee asutuksen lähellä ja alittaa 2+2-kaistaisen Vaasantien ja kantatien 65. Suhteellisen lyhyen, alle 15 kilometrin rataosuuden varrelle mahtuu parikymmentä siltaa ja alikulkua. Ylöjärvellä on myös useita kaavoitushankkeita meneillään radan varren alueilla. Myös Tampereen raitiotien suunnittelu Ylöjärven suuntaan vaatii yhteensovittamista. Suunnittelualueen läheisyyteen osuu lisäksi Natura-alue ja alueella tehdyissä kartoituksissa on havaittu muun muassa rauhoitettuja viitasammakoita sekä tärkeä pohjavesialue”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tero Taipale Sitowisestä. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kiteytetään arviointiselostukseen, joka valmistuu kevättalvella 2024. Se on nähtävillä 45–60 päivän ajan, ja siitä voi jättää mielipiteitä. Pirkanmaan ELY-keskus huomioi jätetyt mielipiteet ja antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän kesällä 2024. Päätelmässä viranomainen esittää perustellun johtopäätöksen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista ja arvioi muun muassa sitä, onko ympäristövaikutusten arviointi toteutettu riittävän laajasti. Perustellun päätelmän tiimoilta järjestetään yleisötilaisuus.  
 

Kuva Terätieltä, junarata ja hiekkatie peltojen keskellä

YVA-menettelyn tulokset huomioidaan yleissuunnitelmassa

Rataosuuden suunnittelua on tehtävä samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa myös sen vuoksi, että erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön voidaan arvioida.  

”Raiteen sijoittuminen ja merkittävät katu- ja tieyhteydet on huomioitava, jotta on vaihtoehtoja arvioitavaksi. Edistämme yleissuunnitelmaa, jotta päälinjat arvioinnin pohjaksi ovat selvillä. Tämä on edellytys myös aikataulussa pysymisen kannalta”, Taipale sanoo.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan kolmea vaihtoehtoa, joista yksi (vaihtoehto 0) toisi vain pieniä parannuksia nykyiseen rataan. Kaksi muuta vaihtoehtoa (1 ja 2) esittävät kaksoisraiteen rakentamista: vaihtoehto 1 tavoitenopeudella 200 km/h ja vaihtoehto 2 tavoitenopeudella 250 km/h, sisältäen Kortesuon kaarreoikaisun. 

Yleissuunnitelman teko edellyttää myös jatkuvaa vuoropuhelua kuntien kanssa, jotta niiden ajankohtaiset liikenteen ja maankäytön suunnitelmat osataan huomioida suunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelma tehdään vain yhdestä vaihtoehdosta ja sen valintaan vaikuttaa käynnissä oleva ympäristövaikutusten arviointi.  

Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan välisellä vilkkaalla rataosuudella kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Matkustajamäärien ennustetaan kasvavan, jonka vuoksi rataosa ei pysty nykyisellään vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. Sen vuoksi rataosuudelle on suunnitteilla kaksoisraide.