Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Investointiohjelma konkretisoi Liikenne12-suunnitelman tavoitteet saavutettavuudesta, kestävyydestä ja tehokkuudesta

Julkaistu 6.9.2021

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä, kun eduskunta hyväksyi heinäkuun alussa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Tämä ns. Liikenne12-suunnitelma tuo liikennejärjestelmän suunnitteluun kaivattua ja hyvin tarpeellista pitkäjänteisyyttä.

Liikenne12-suunnitelman painoarvoa korostaa sen laaja poliittinen valmistelu parlamentaarisessa yhteistyössä sekä kaikkien puolueiden ja mukana olleiden poliitikkojen yhteisymmärrys sen tavoitteista, sisällöstä ja rahoitusraamista.

Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on asetettu kolme tavoitetta: saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi suunnitelma linjaa vahvasti kehittämisrahoituksen kohdentamista.

Liikenne12 -suunnitelman tavoitteita ja rahoituskehystä tarkastellaan vähintään hallituskausittain.

Investointiohjelma toteuttaa Liikenne12-suunitelmaa

Osana Liikenne12-suunnitelman toimeenpanoa Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman. Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista ja se konkretisoi väyläverkon osalta Liikenne12 -suunnitelman tavoitteet, linjaukset ja rahoituksen kohdentumisen.

Ensimmäinen investointiohjelma tehdään vuosille 2022-29.

Investointiohjelma perustuu Liikenne12-suunnitelmaan, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kokoamaan liikennejärjestelmän strategiseen tilannekuvaan ja näissä tunnistettuihin tarpeisiin sekä vaikutusten arvioinnista saatuun tietoon.

Eduskunta päättää investointihankkeista

Investointiohjelmaluonnoksen talouskehys on määritelty Liikenne12-suunnitelmassa.  Kaikkien väylämuotojen uusiin kehittämishankkeisiin on kohdennettu noin 2,5 miljardia euroa ja pienempiin parantamishankkeisiin noin 800 miljoonaa euroa kahdeksan vuoden aikana. Investointiohjelman talouskehys tarkistetaan Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen yhteydessä, ja ohjelmaa toteutetaan kulloinkin käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa ja se sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.  Investointiohjelma päivitetään vuosittain ja rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan toimintaympäristön merkittävät muutokset ja muut akuutit tarpeet.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että myös tulevina vuosina eduskunta päättää valtion väyläverkon investointihankkeista talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Tavoitteena parantaa alueellista saavutettavuutta ja liikennejärjestelmän kestävyyttä

Liikenne12-suunnitelmassa tieverkon kehittämiseen osoitettu rahoitus on reilu miljardi euroa seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Investointiohjelman luonnoksessa olemme kohdentaneet rahoituksen Liikenne12 -suunnitelman tavoitteiden mukaisesti hankkeisiin, jotka parantavat alueellista saavutettavuutta ja vastaavat elinkeinoelämän, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin eri puolilla maata.

Muita keskeisiä tavoitteita ovat liikennejärjestelmän kestävyys ja yhteiskuntataloudellinen tehokkuus. Rahoitusta kohdistetaan myös liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Väylien korjausvelka vähenee vain riittävällä rahoituksella

Väylänpidon rahoituksesta suurimman osan vie väylien välttämätön hoito ja kunnossapito, jolla taataan päivittäisen liikenteen sujuminen. Olemassa olevan väyläomaisuuden, valtion tie- ja rataverkkojen sekä meriväylien, kunnossapidon on oltava prioriteetti ja ajan kuluessa muodostunutta noin 2,8 miljardin euron korjausvelkaa on purettava suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Tämä on mahdollista vain riittävällä perusväylänpidon rahoitustasolla.

Liikenne12-suunnitelmassa esitetään perusväylänpidon rahoitustason nostoa 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Tämä antaa meille hyvät mahdollisuudet korjausvelan kasvun pysäyttämiseen, mutta merkittävä korjausvelan vähentäminen edellyttäisi perusväylänpidon rahoitukseen vielä suurempaa lisäystä.

Lausuntokierros on edelleen käynnissä

Kokonaisuutena maamme väyläverkolla on tunnistettu yli 10 miljardin euron kehittämistarpeet seuraavien 10 vuoden aikana. Liikenne12-suunnitelman kehittämisrahoituksen taso vastaa vain osin tähän tarpeeseen, joten investointiohjelman ulkopuolelle jää lukuisa joukko hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Tämän vahvistaa myös investointiohjelmamme luonnoksesta päivittäin eri puolilta maata saamamme runsaslukuinen palaute.

Investointiohjelman valmisteluun kuuluu laaja vuorovaikutus ja parasta aikaa ohjelmaluonnos onkin lausuntokierroksella 15.9.2021 saakka. Saatu palaute käsitellään investointiohjelman viimeistelyn yhteydessä.  

Investointiohjelman luonnos lausuntopalvelu.fi-palvelussa

Kirjoitus perustuu pääjohtaja Kari Wihlmanin puheeseen Vitostie ryn, Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan Valtatie- ja elinvoimaseminaarissa 6.9.2021.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.