Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

 • 0295 022 844

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 020 747 6139

E18 Turun kehätien Raision keskustan kohta

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa on valmistunut lokakuussa 2020. Suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laati samanaikaisesti asemakaavoja alueelle. Tien rakentamista ja parantamista varten tarvitaan Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan tiesuunnitelma, jossa on määritelty E18 Turun kehätien Raision keskustan kohdan parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja aluevaraukset. Saman lain mukaan tapahtuva suunnitelman hallinnollinen käsittely alkoi marraskuussa 2020. Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 30.6.2022 ja se asetetaan nähtäville elokuun puolivälissä.

Yleiskartta (joulukuu 2019) suunnitelmaan sisältyvistä ratkaisuista.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä.

Kuvassa näkyy E18 Raision keskustan kohdan maantieteellinen sijainti kartalla. 

Ajankohtaista

 • Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 30.6.2022 ja se asetetaan nähtäville elokuun puolivälissä.
 • Tiesuunnitelmasta on tehty esittelyvideo, jonka avulla voi tutustua suunnitelmaan.

Esittelyvideo tiesuunnitelmasta (youtube.com) 

Miksi tiesuunnitelma tarvitaan?

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on noin 23 000- 31 000 ajon/vrk. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia. Raision eritasoliittymän Voudinkadun ramppiliittymä on vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä ja aiheuttavat häiriötä. E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä muodostaa Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan. Satamaliikenteen lisäksi keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Lisäksi Meyerin telakan toiminnan merkittävä laajeneminen kasvattaa lähivuosina alueen liikennevirtoja huomattavasti. 

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelma valmistui lokakuussa 2020 ja Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on hyväksynyt suunnitelman 30.6.2022. Hyväksymispäätös asetetaan asiakirjoineen nähtäville elokuun puolivälissä. Asianosaisilla on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Se edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä. Tällä hetkellä hanke ei ole Väyläviraston tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman valmistuminen edistää sen saamista ohjelmiin. Tavoitteena on, että hanke saadaan nykyisen hallituskauden toteuttamisohjelmaan, jolloin rakentaminen voisi alkaa 2020-luvun alkupuolella.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Yleisötilaisuuksia ja tapaamisia järjestettiin työn aikana useita. Ensimmäinen avoin yleisötilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2018 ja toinen kaikille avoin työpaja järjestettiin 24.4.2019 Raision kaupungintalolla. Esillä työpajassa oli tiesuunnitelman tarkentuneet ratkaisut ja asemakaavaluonnos. Suunnittelijoiden vastaanotto pidettiin 4.12.2019 Raision kaupungintalolla. Siellä oli esillä tarkentuneet suunnitelmaratkaisut, alustava meluntorjunta ja esittelymalli. Vastaanotolla oli myös mahdollisuus tutustua asemakaavaehdotuksen valmistelumateriaaliin ja keskustella siitä Raision kaupungin edustajien kanssa. Tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisölle 12.5.2020 virtuaalisessa yleisötilaisuudessa.

Vaiheet ja vuoropuhelu esitetty kaaviokuvana, jossa kulkevat rinnan tiesuunnittelun ja maankäytön prosessit. Tiesuunnittelun vaihe 1 Lähtökohdat ja tavoitteet vuonna 2018 liittyy yhteen Raision keskustavision laatimisen kanssa. Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2018. Tiesuunnittelun vaihe 2 Ratkaisun tutkiminen ja kehittäminen painottui vuoteen 2019 ja liittyi asemakaavan valmisteluvaiheeseen. Tiesuunnitelmaan liittyvä suunnitteluvastaanotto järjestettiin joulukuussa 2019. Vaihe 3 Suunnitelman yksityiskohdat ja vaikutukset painottui alkuvuoteen 2020 ja liittyy yhteen asemakaavan ehdotusvaiheeseen. Tiesuunnitelmaa esittelevä yleisötilaisuus pidettiin toukokuussa 2019. Tiesuunnitelma valmistui syksyllä 2020. Valmis tiesuunnitelma lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tiesuunnitelman valmistuminen ja asemakaavojen hyväksyminen ajoittuvat samoihin aikoihin.

Hankkeen sisältö

E18 Turun kehätie parannetaan vastaamaan TEN-T ydinverkolle asetettuja laatutasotavoitteita ja tukemaan kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Tutustu tiesuunnitelman sisältöön (Väyläviraston sharefile -palvelu).

Esite: E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa (pdf, 7.6 Mt)

Tiesuunnitelman mukaan Turun kehätie parannetaan nyisellä paikallan 2+2-kaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi päätieksi noin 1,7 kilometrin matkalla Juhaninkujan länsipuolen ja Haunisten eritasoliittymän välillä. Raision keskustan kohdalle tehdään noin 450 metrin pituinen betonirakenteinen Raision maantietunneli. Kehätie ylittää valtatien 8 ja liittyy sen jälkeen nykyiseen 2+2-kaisteen kehätien jaksoon. Raision keskustan eritasoliittymä rakennetaan Raision tunnelin länsipuolelle. Kehätien sekä valtatien 8 välistä Raision eritasoliittymää parannetaan kolmikerroksiseksi eritasoliittymäksi, joka yhdistää keskitasolla olevan kiertotilan kautta pääväylät toisiinsa. Kehätien nopeusrajoitus on 60 km/h.

Valtatietä 8 parannetaan noin 1,3 kilometrin matkalla. Tien korkeusasemaa lasketaan eritasoliittymän alueella enimmillään noin 6 metrillä ja tie sijoittuu betonikaukaloon. Tie säilyy moottoritienä ja sen nopeusrajoitus on 100 km/h. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat:

 • Kehätien tasoliittymien poistamisen myötä tehdään laajat katujärjestelyt ja yksityisteitä. 
 • Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan kehätien varressa ja katujen yhteydessä. 
 • 12 siltaa, joista merkittävimmät sijoittuvat Raision eritasoliittymään. Lisäksi useita betonikaukaloita ja tukimuureja. Vaativat geotekniset ratkaisut ja rakentamiseen liittyvä pohjaveden hallinta.
 • Laaja meluntorjunta, meluseiniä ja -kaiteita tehdään 3,8 kilometriä, joista osa on läpinäkyviä.
 • Tunnelin turvallisuuden edellyttämä laaja liikenteen hallinta ja katuverkolle liikennevaloja.
 • Valaistus kaikille väylille.
 • Väylät sovitetaan maankäyttöön ja ympäristöön korkeatasoisella ympäristörakentamisella, jossa korostetaan alueen ominaispiirteitä. 
 • Tunnelin päällialueen sovittaminen kaupunkirakenteeseen suunnitellaan erikseen kaupungin toimesta.

Hankkeen kustannusarvio on noin 190 miljoonaa euroa. 

Havainnekuva suunnitteluratkaisusta lintuperspektiivistä lännestä kohti Raision keskustaa.

Havainnekuva suunnitelmaratkaisusta.

Suunnittelun tavoitteita

 • Parannetaan E18-tien sujuvuutta erityisesti kuljetusten ja paikallisen liikenteen osalta
 • Parannetaan E8 ja E18 -teiden eritasoliittymän toimivuutta
 • Parannetaan liikenneturvallisuutta risteysonnettomuuksien vähenemisellä
 • Vähennetään Raision keskustan läpikulkuliikenteen määrää 50 % nykyisestä
 • Tehdään kevyen liikenteen reiteistä jatkuvia
 • E18 -tielle rakennetaan jatkuva rinnakkaiskatuverkosto
 • Mahdollistetaan pikaraitiotien toteuttaminen myöhemmin
 • Vähennetään meluhaittoja asutuksen kohdalla
 • Tuetaan maankäytön, elinkeinoelämän ja asumisen kehittämistä Raision keskustassa
 • Vähennetään liikenneväylien estevaikutusta
 • Otetaan huomioon Raisionjoen jokilaakson näkymät

Suunnittelun lähtökohtia ja aiempia vaiheita

Raision kaupunki järjesti v. 2009–2010 suunnittelukilpailun keskustan maankäytön kehittämiseksi. Kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta käynnistettiin Raision keskustan osayleiskaavan laatiminen ja yhtenä sen osaselvityksenä laadittiin liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelma.

Keskikaupungin osayleiskaava sain lainvoiman 12.8.2015 ja se toimii lähtökohtana tarkemmalle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle. Keskikaupungin osayleiskaavalla tavoitellaan palvelujen ja asumismahdollisuuksien monipuolistumista, kaupunkikuvan kiinnostavuuden lisäämistä sekä toimintojen sujuvuutta ja turvallisuutta Raision kaupunkialueen ytimessä. Osayleiskaavassa on ollut keskeistä keskustan läpi ja sivuitse ohjautuvien liikenneväylien tulevaisuuden tilatarpeiden osoittaminen.

Osayleiskaavan yhteydessä laadittu aluevaraussuunnitelma vastaa tiehankkeen lainvoimaista yleissuunnitelmaa. Siinä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa E18-tien liikenne on sijoitettu ydinkeskustan alueella tunneliin, mutta tunnelin sijainti ja pituus vaihtelivat. Liikenneratkaisu konkretisoitui osayleiskaavan kautta toimien pohjana tiesuunnitelman laatimiselle. Tiesuunnitelman lähtökohdaksi valittiin aluevaraussuunnitelman vaihtoehto 4.