Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

E18 Turun kehätien Raision keskustan kohta

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa on valmistunut lokakuussa 2020. Suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laati samanaikaisesti asemakaavoja alueelle. Tien rakentamista ja parantamista varten tarvitaan Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan tiesuunnitelma, jossa on määritelty E18 Turun kehätien Raision keskustan kohdan parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja aluevaraukset. Saman lain mukaan tapahtuva suunnitelman hallinnollinen käsittely alkoi marraskuussa 2020. Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 30.6.2022 ja suunnitelma on lainvoimainen.

Yleiskartta (joulukuu 2019) suunnitelmaan sisältyvistä ratkaisuista.

Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta.  Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä.

Kuvassa näkyy E18 Raision keskustan kohdan maantieteellinen sijainti kartalla. 

Ajankohtaista

Esittelyvideo tiesuunnitelmasta (youtube.com) 

Miksi parantamishanke tarvitaan?

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalin ja Turun satamista pääkaupunkiseudulle. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on noin 23 000- 31 000 ajon/vrk. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia. Raision eritasoliittymän Voudinkadun ramppiliittymä on vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä ja aiheuttavat häiriötä. E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä muodostaa Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan. Satamaliikenteen lisäksi keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljyterminaali ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Lisäksi Meyerin telakan toiminnan merkittävä laajeneminen kasvattaa lähivuosina alueen liikennevirtoja huomattavasti. 

Aikataulu ja eteneminen

Tiesuunnitelma valmistui lokakuussa 2020 ja Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on hyväksynyt suunnitelman 30.6.2022 ja tiesuunnitelma on saanut lainvoiman. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. Hanke on valtion väyläverkon investointiohjelmassa. Tavoitteena on, että hanke saadaan seuraavan hallituskauden toteuttamisohjelmaan.

Hankkeen sisältö

E18 Turun kehätie parannetaan vastaamaan TEN-T ydinverkolle asetettuja laatutasotavoitteita ja tukemaan kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Esite: E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa (pdf, 7.6 Mt)

Tiesuunnitelman mukaan Turun kehätie parannetaan nyisellä paikallan 2+2-kaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi päätieksi noin 1,7 kilometrin matkalla Juhaninkujan länsipuolen ja Haunisten eritasoliittymän välillä. Raision keskustan kohdalle tehdään noin 450 metrin pituinen betonirakenteinen Raision maantietunneli. Kehätie ylittää valtatien 8 ja liittyy sen jälkeen nykyiseen 2+2-kaisteen kehätien jaksoon. Raision keskustan eritasoliittymä rakennetaan Raision tunnelin länsipuolelle. Kehätien sekä valtatien 8 välistä Raision eritasoliittymää parannetaan kolmikerroksiseksi eritasoliittymäksi, joka yhdistää keskitasolla olevan kiertotilan kautta pääväylät toisiinsa. Kehätien nopeusrajoitus on 60 km/h.

Valtatietä 8 parannetaan noin 1,3 kilometrin matkalla. Tien korkeusasemaa lasketaan eritasoliittymän alueella enimmillään noin 6 metrillä ja tie sijoittuu betonikaukaloon. Tie säilyy moottoritienä ja sen nopeusrajoitus on 100 km/h. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat:

  • Kehätien tasoliittymien poistamisen myötä tehdään laajat katujärjestelyt ja yksityisteitä. 
  • Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan kehätien varressa ja katujen yhteydessä. 
  • 12 siltaa, joista merkittävimmät sijoittuvat Raision eritasoliittymään. Lisäksi useita betonikaukaloita ja tukimuureja. Vaativat geotekniset ratkaisut ja rakentamiseen liittyvä pohjaveden hallinta.
  • Laaja meluntorjunta, meluseiniä ja -kaiteita tehdään 3,8 kilometriä, joista osa on läpinäkyviä.
  • Tunnelin turvallisuuden edellyttämä laaja liikenteen hallinta ja katuverkolle liikennevaloja.
  • Valaistus kaikille väylille.
  • Väylät sovitetaan maankäyttöön ja ympäristöön korkeatasoisella ympäristörakentamisella, jossa korostetaan alueen ominaispiirteitä. 
  • Tunnelin päällisalueen sovittaminen kaupunkirakenteeseen suunnitellaan erikseen kaupungin toimesta.

Hankkeen kustannusarvio elää maanrakennuksen kustannustason mukaan ja on syksyllä 2022 noin 205 miljoonaa euroa. Uusin kustannusarvio näkyy hankekortista. 

Havainnekuva suunnitteluratkaisusta lintuperspektiivistä lännestä kohti Raision keskustaa.

Havainnekuva suunnitelmaratkaisusta.

Hankkeen aiempia vaiheita

Raision kaupunki järjesti v. 2009–2010 suunnittelukilpailun keskustan maankäytön kehittämiseksi. Kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta käynnistettiin Raision keskustan osayleiskaavan laatiminen ja yhtenä sen osaselvityksenä laadittiin liikennejärjestelyjen aluevaraussuunnitelma.

Keskikaupungin osayleiskaava sain lainvoiman 12.8.2015 ja se toimii lähtökohtana tarkemmalle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle. Keskikaupungin osayleiskaavalla tavoitellaan palvelujen ja asumismahdollisuuksien monipuolistumista, kaupunkikuvan kiinnostavuuden lisäämistä sekä toimintojen sujuvuutta ja turvallisuutta Raision kaupunkialueen ytimessä. Osayleiskaavassa on ollut keskeistä keskustan läpi ja sivuitse ohjautuvien liikenneväylien tulevaisuuden tilatarpeiden osoittaminen.

Osayleiskaavan yhteydessä laadittu aluevaraussuunnitelma vastaa tiehankkeen lainvoimaista yleissuunnitelmaa. Siinä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa E18-tien liikenne on sijoitettu ydinkeskustan alueella tunneliin, mutta tunnelin sijainti ja pituus vaihtelivat. Liikenneratkaisu konkretisoitui osayleiskaavan kautta toimien pohjana tiesuunnitelman laatimiselle. Tiesuunnitelman lähtökohdaksi valittiin aluevaraussuunnitelman vaihtoehto 4.