Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla

Valtatie 4 on osa TEN-T ydinverkkoa sekä kansallinen raskaan liikenteen runkoyhteys. Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä - länsisuuntaista poikittaisyhteyttä ja 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa. Valtatiet 4 ja 9 ovat osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä sekä suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnittelualueen tieosuus välillä Kanavuori - Haapalahti on osa valtateitä 4, 9, 13 ja 23. Tieosuus toimii Jyväskylän eteläisenä sisääntulotienä, joka välittää sekä pitkämatkaista, seudullista että paikallista liikennettä.

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on ensisijaisesti sujuvuushanke. Hankkeen tavoitteena on sekä pitkänmatkaisen että paikallisten autoliikenteen sujuvuuden parantaminen ja ruuhkautumiseen johtavien ongelmien poistaminen. Hankkeella pyritään myös luomaan edellytyksiä Vaajakosken keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämiselle. Liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämisessä tärkein tavoite on liikennemelusta kärsivien asuinkohteiden suojaaminen.

Hankekuvaus

Valtatie 4 rakennetaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Kanavuori - Haapalahti noin kolmen kilometrin matkalla. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi. Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi ja valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Tavoitenopeus valtateillä on 100 km/h.

Nykytila ja ongelmat

Vaajakosken ja Kanavuoren kiertoliittymien välinen osuus, jolla on 50-60 km/h nopeusrajoitus, katkaisee valtatien 4 moottoriväyläjakson. Ongelmallisen osuuden päissä olevien kiertoliittymien välityskyky ei vilkkaan liikenteen aikana ole riittävä ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Kiertoliittymien tulosuunnille muodostuu pitkiä jonoja ja Vaajakosken kiertoliittymän ruuhkautumisen takia autojonon pää ulottuu pahimmillaan Haapalahteen asti aiheuttaen esimerkiksi peräänajoja. Suunnittelujakson ruuhkaisuus aiheuttaa merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle sekä myös pitkänmatkaiselle ja paikalliselle henkilöliikenteelle. Suunnittelualueella on tasoliittymiä, mistä pääsy valtatien liikenteen sekaan on vaikeaa ja turvatonta väistämisvelvollisuuden ja suurten liikennemäärien vuoksi. Vaajakosken kohdasta on muodostunut selkeä "pullonkaula" ja alemman palvelutason kohta kahden nopean ja korkeatasoisen osuuden välissä.

Häiriötilanteessa, tien ollessa poikki, lyhin kiertotie kulkee Leppäveden ja Vihtavuoren kautta. Seututiereitti on yli 40 kilometriä pitkä ja valtatiehen verrattuna heikkotasoinen.

Valtatien liikenne aiheuttaa merkittävää meluhaittaa lähialueen asutukselle eikä meluesteitä nykyisin ole riittävästi. Nykyisen valtatien 4 sujuvuusongelmat heikentävät maankäytön kehittämismahdollisuuksia merkittävästi.

Vaajakosken alueen yleissuunnitelmalinjaus

Suunnittelutilanne

YVA-menettelyn ja hankearvioinnin pohjalta jatkosuunnitteluun valikoitui Varassaaren kautta kulkeva ns. pintavaihtoehto, josta laadittu maantielain mukainen yleissuunnitelma on valmistunut. Se on parhaillaan Liikennevirastossa hyväksymiskäsittelyssä.

Hankearviointi on päivitetty syksyllä 2018.

ELY-keskus on saanut Liikennevirastolta rahoituksen tiesuunnitelman laatimiseksi. Tiesuunnitelma kilpailutetaan vuoden 2018 aikana.

Sivu päivitetty 07.12.2018