Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Akseli Nurmi

  • 029 534 3134

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Mauri Mäkiaho

  • 0295 343 541

Destia

Projektijohtaja

Jukka-Pekka Saikkonen

  • 040 559 3775

Projektitoimisto

Valtakatu 51

39200 Kyröskoski

Viestintä

Vt 3 Hämeenkyrönväylä

Tiehanke general Käynnissä Pirkanmaa Hämeenkyrö

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hämeenkyrönväylä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hankkeen taustat

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon. Tielle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite, joka ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mutta liikenneturvallisuus heikkenee.

Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä Valtatie 3:lla on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Tällä hetkellä liikenteen sujuvuus Hämeenkyrön kohdalla ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Onnettomuuksia tapahtuu keskimääräisesti enemmän kuin muilla valtatiejaksoilla, ja osuus kuuluu onnettomuusriskiltään Suomen vaarallisimpiin valtatiejaksoihin.

Hankkeen tavoitteet

Uusi väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Uuden osuuden kaksikaistaisuuden ja korkeamman nopeusrajoituksen myötä matka-aika lyhenee huomattavasti. Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle, pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

Uusi väylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Uuden valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliittymää, joilla uusi tie yhdistyy muuhun tieverkkoon. Lisäksi uusi tieosuus valaistaan koko matkalta. Tien turvallisuutta lisää myös kaiken risteävän liikenteen ohjaaminen tien ylittäville silloille, joita rakennetaan kaikkiaan 11.

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään myös rakentamalla uudelleen Kylmäojantietä noin kahden kilometrin matkalta sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä ja yksityistie- ja katujärjestelyjä. Uudelle valtatielle rakennetaan yli kuuden kilometrin matkalle meluesteitä asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi.

Ympäristö huomioidaan hankkeessa monipuolisesti. Valkjärven alueelle rakennetaan riistasilta ja Pappilanjoen eteläpuoleiselle osuudelle riista-aidat. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan ja Väyläviraston tahtotilana on uusiomateriaalien käyttö hankkeessa.

Karttakuva Hämeenkyrönväylä hankkeesta.

 

Hankkeen eteneminen

Loppuvuodesta 2019 valittiin hankkeen urakoitsija avoimella hankintamenettelyllä ja 17.1.2020 Väylävirasto allekirjoitti kehitysvaiheen urakkasopimuksen Destia Oy:n kanssa. Helmikuussa 2020 alkoi kehitysvaihe, jossa Väylävirasto ja Destia yhdessä kehittivät rakennussuunnitelmaa sekä toteutusvaiheen aikataulua. Kehitysvaiheessa huomiota kiinnitettiin erityisesti teknis-taloudellisiin valintoihin, rakenteiden elinkaariin sekä urakan riskeihin.

Kehitysvaiheen tuloksena syntyi alustava rakennussuunnitelma, josta solmittiin erillinen rakentamisen urakkasopimus 1.7.2020. Hämeenkyrönväylän rakentaminen aloitetaan elokuussa.

Tielinjauksen puuston ja kantojen poisto alkoi maaliskuussa. Puustoa poistetaan aluksi päätien ja uuden Kylmäojantien osalta. Tavoitteena on saada poistettua puusto näiltä osuuksilta sekä hankkeen sijoitusalueelta kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Osana Hämeenkyrönväylän rakentamista alueella tehtiin lisäpohjatutkimuksia, joihin kuuluneet maanperätutkimukset käynnistyivät tammikuussa 2020. Tutkittava alue rajautui etelässä Hanhijärven kohdalle ja pohjoisessa Hämeenkyrön keskustan lähellä olevaan Tippavaaran alueeseen. Tutkimukset tehtiin talven 2020 aikana ja suurin osa kairauksista valmistui maaliskuun loppuun mennessä.