Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Eeva Kopposela

 • 0295 021 727

YVA-menettely
Ramboll Finland Oy

projektipäällikkö

Joonas Hokkanen

 • 0400 355 260

Yleissuunnittelu
Ramboll Finland Oy

tiesuunnittelun vastuuhenkilö

Sanna Kaikkonen

 • 040 595 7160

Valtatien 3 parantaminen välillä Helsingby-Laihia, YVA ja yleissuunnitelma, Mustasaari, Laihia

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä.  Parannettava tiejakso sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään. Yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella on tehty lisäselvityksiä, joiden perusteella valtatielle suunniteltiin uudet linjausvaihtoehdot 3a ja 3b. Uusien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioitiin YVA-selostuksen täydennyksessä, joka valmistui huhtikuussa 2022. YVA-selostuksen täydennyksen nähtävilläolon ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta syksyllä 2022.

Ajankohtaista

Karttakuva hankkeen sijainnista.

Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T -liikenneverkkoon, jolla tienpitäjän on turvattava sujuva ja turvallinen liikenne. Helsingby-Laihia tieosuudella on merkittävä rooli sekä lyhyt- että pitkämatkaiselle liikenteelle. Tieosuuden tämänhetkiset liikennemäärät ovat 9 000 - 11 500 ajoneuvoa / vrk. Nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa liikennemäärien ja valtatien palvelutason vaatimuksia. Tieosuuden korkeat liikennemäärät aiheuttavat ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Tasoliittymistä puuttuvat kanavoinnit aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Tieliikenne aiheuttaa myös muun muassa meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Parantamishankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisia linjauksia: valtatien 3 uusia linjauksia tai nykyisen valtatielinjauksen parantamista.  Suunnittelulla halutaan erottaa pyöräily, jalankulku ja autoliikenne sekä parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa rakentamalla liittymiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eritasoratkaisuja.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu. 

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetettiin nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antoi niistä lausuntonsa. YVA-selostus oli nähtävillä keväällä 2020.

YVA-yhteysviranomainen on edellyttänyt YVA-selostuksen täydentämistä uuden linjausvaihtoehdon arvioinnilla. YVA-selostuksen täydennys valmistui huhtikuussa 2022 ja oli nähtävillä 21.4.-17.6.2022 välisenä aikana. YVA-selostuksen täydennys asetettiin nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antaa siitä lausuntonsa.

Ympäristöhallinnon internetsivuilta löytyy linkit YVA-ohjelmaan, YVA-selostukseen ja YVA-selostuksen täydennykseen (pdf-tiedostot) sekä digitaaliseen versioon, jossa arviointiselostuksen tekstejä, karttoja ja kuvia voi katsella internet-sivujen tapaan. 

Alkuperäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa (28.2.2020) arvioidut vaihtoehdot: 

 • Ve0: Nykyinen valtatie Ve1a: Nykyisen valtatien parantaminen ja uusi Alakylän eritasoliittymä 
 • Ve1b: Nykyisen valtatien parantaminen ja uusi Alakylän eritasoliittymä nykyisen tien pohjoispuolella 
 • V2a: Uusi valtatielinjaus Tryssjelibackenin ja Mussmobackenin metsän kautta 
 • V2b: Uusi valtatielinjaus Tryssjelibackenin ja Mussmobackenin kohdalla pellolla 
 • Ve2c: Uusi valtatielinjaus Tryssjelibackenin ja Mussmobackenin kohdalla pellolla ja liittyy Hulmin länsipuolella nykyiselle valtatielle.

YVA-selostuksen täydennyksessä (21.4.2022) arvioidut vaihtoehdot

 • Ve 3a: Uusi valtatielinjaus Helsingbyn eteläpuolelta ja uusi Helsingbyn eritasoliittymä. Liittyy nykyiseen valtatiehen Rönnholmin kohdalla. Uudet Alakylän ja Hulmin eritasoliittymät nykyisen tien pohjoispuolella. 
 • Ve 3b: Uusi valtatielinjaus Helsingbyn eteläpuolelta. Liittyy nykyiseen valtatiehen Rönnholmin kohdalla. Uusi Alakylän eritasoliittymä nykyisen tien pohjoispuolella.

YVA-selostuksen täydennyksessä tarkasteltujen vaihtoehtojen suunnitelmapiirustukset ovat täydennyksen liitteenä ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Yleissuunnittelu

Yleissuunnittelua tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn aikana. YVA-selostuksen täydennyksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan lain mukainen yleissuunnitelma. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta. Tielinjaus huomioidaan myös kuntien omassa maankäytön suunnittelussa.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma.

Vuoropuhelu

Lähtökohdat

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internet-sivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden. Vuonna 2019 järjestetyissä yleisötilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja YVA-ohjelmaa.  Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostuksesta ei keväällä 2020 järjestetty yleisötilaisuutta, mutta arvioinnin tuloksista laadittu esitys oli nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.  Maaliskuussa 2021 yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisölle virtuaalisessa yleisötilaisuudessa. Marraskuussa 2021 uutta arvioitavaa linjausvaihtoehtoa esiteltiin kahdessa eri yleisötilaisuudessa Laihialla  ja Helsingbyssä. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennystä esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 5.5.2022 klo 17.30–19.30 Laihian Nuorisoseuralla osoitteessa Alkiontie 6, 66400 Laihia. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta tällä verkkosivulla ajankohtaista-osiossa.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi sidosryhmille tarkoitettua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytettiin hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 2.4.2019 ennen YVA-ohjelman nähtäville asettamista. Toinen työpaja järjestettiin 23.1.2020 vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet

 • 6.2.2019 Yleisötilaisuus, Laihian Nuorisoseura, Laihia
 • 2.4.2019 Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa
 • 15.5.2019 Yleisötilaisuus Laihian Nuorisoseura, Laihia
 • 23.1.2020, Sidosryhmätyöpaja, ABC Kiitokaari, Vaasa
 • 15.3.2021 Virtuaalinen yleisötilaisuus, Microsoft Teams
 • 1.11.2021 Yleisötilaisuus, Laihian monitoimitalo, Laihia
 • 2.11.2021 Yleisötilaisuus, Helsingbyn koulu, Helsingby
 • 5.5.2022 Yleisötilaisuus, Laihian Nuorisoseura, Laihia

Vuorovaikutustilaisuuksien esitykset löytyvät sivun alalaidasta.

Ilmoittaudu postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Pyydämme samalla kertomaan myös yhdistyksen tai muun mahdollisen taustaorganisaation.

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain suunnitteluhankkeen aikaiseen tiedotukseen. Yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR). Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy ELY-keskuksen sivuilta.

Aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistyivät samanaikaisesti tammikuussa 2019. YVA-ohjelma valmistui toukokuussa 2019 ja YVA-selostus maaliskuussa 2020. 

Yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella tehtiin kevään ja kesän 2021 aikana lisäselvityksiä, joiden perusteella valtatielle suunniteltiin uudet linjausvaihtoehdot 3a ja 3b. Uusien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioitiin YVA-selostuksen täydennyksessä, joka valmistui huhtikuussa 2022. YVA-selostuksen täydennyksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta syksyllä 2022. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2023.