Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Egentliga Finland NTM-centralen

projectchef (beställare)

Matti Kiljunen

 • 0400 275 572

Sitowise Oy

projectchef (utarbetande av vägplan)

Martti Kokoi

 • 044 368 0683

Sitowise Oy

kontaktperson för landägare och invånare

Maija Ketola

 • 050 352 7784

Lv 180 mellan Kurkela och Kustö

Vägprojekt Under planering Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland utarbetar en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö. Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Vägplanen ska vara klar sommar 2024. Inget finansieringsbeslut har ännu fattats för projektet.

Aktuellt

Tyngdpunkten i planeringen har legat på att se över åtgärderna för att förbättra utredningsplanen som färdigställdes 2010 så att den motsvarar de nuvarande anvisningarna och kraven. Planeringslösningarna har samordnats i fråga om vägplanen och detaljplanens bestämmelser och beteckningar tillsammans med Trafikledsverket, NTM-centralen och S:t Karins stad.

Vägplan i karttjänsten (detta är en extern länk)

 • Vägplanen hittas i ”suunnitelma-aineistot”.
 • I karttjänsten kan man låmnä feedback till planering.
 • Tjänsten är öppen under april.

Kartor till vägplanen också nedan i bilagorna.

S:t Karins stad har inlett separata detaljplaneändringar på planeringsområde 3. Planarbetena är indelade i tre områden eftersom området är omfattande:

 • Området mellan Nylandsvägen och lv110
 • lv110 – Ahditie
 • Ahdintie – Kustö sund

S:t Karins stad har deltagit i arbetet med att ändra detaljplanerna och ordnat höranden av markägarna. 

Metoder för responsgivning i fortsättningen

 • I karttjänsten (detta är en extern länk) kan man låmnä feedback till planering (öppen under april).

 • Under våren skall vägplanen hållas offentligt till påseende på internet. Då öppnas också Trafikledsverkets återkopplingssystem.

 • Direkt kontakt per telefon eller e-post

Detaljerade planer med vägplanen

I vägplaneringsskedet planeras landsvägens anslutningar och broar, arrangemangen för gång- och cykeltrafiken samt bullerbekämpningen. Dessutom fastställs vägområdena. Vägplanen jämte besluten ger väghållaren rätt att genomföra vägprojektet och lösa in vägområdena. Principlösningarna i den tidigare utredningsplanen styr planeringen, men deras funktion granskas noggrannare och helheten sammanjämkas med detaljplaneringen.  
 
Vägplanens område avgränsas i norr av Kurkela planskilda anslutning och i söder av Rävsundsbron. För ombyggnaden av bron har en egen vägplan utarbetats. Landsväg 180 förbättras på en cirka 1,3 kilometer lång sträcka mellan Poikluoma och Kartanontie vid nuvarande Kurkelantie så att där kommer att finnas två körbanor och fyra körfält. Mellan Kartanontie och Rävsundsbron byggs landsväg 180 i en ny terrängkorridor på en cirka 3,5 kilometer lång sträcka. Den nuvarande bron i Kustö sund förnyas enligt en separat plan.
 
Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Dessutom ska rutten för stora specialtransporter och största delen av den tunga fordonstrafiken styras till den nya vägförbindelsen.
 
En kungörelse om att projektet inleds publicerades på webbplatserna för NTM-centralen i Egentliga Finland och Trafikledsverket den 27 mars 2020. Informationstillfället om vägplanen ordnades 3.4.2024.

Planen utarbetas genom samarbete

Vägplaneringen görs öppet och interaktivt. Den huvudsakliga målgruppen för dialogen är invånarna i planens influensområde, markägarna, rekreationsanvändarna, företagarna och sammanslutningarna samt alla intresserade väganvändare. 
 
Under utarbetandet av vägplanen ordnades möten för allmänheten, jordägaremöten och en kartenkät. Följande offentliga tillställningen ska ordnas 3.4.2024. Man kan följa med hur planeringen fortskrider på projektets webbplats.
 
Respons och diskussion om lösningen är särskilt viktiga för ett bra slutresultat.

Projektets mål

Problemen på Skärgårdsvägen (landsväg 180) visar sig i nuläget bland annat i form av trafikstockningar, dåligt fungerande anslutningar, försämrad trafiksäkerhet och bullerstörningar. Trafikmängden på vägen varierar och är 9600–14400 fordon per dygn mellan riksväg 1 (E18) och Rävsundsbron. Trafikmängderna förutspås öka ytterligare fram till 2030.
 
Syftet med projektet är att trygga en smidig regional vägförbindelse, att förbättra säkerheten och smidigheten i den lokala fordons- samt gång- och cykeltrafiken samt att stödja utvecklingen av stadsstrukturen och markanvändningen i S:t Karins med beaktande av naturens, landskapets och kulturmiljöns värde genom att minimera miljöolägenheterna.
 
På landskaps- och regionnivå främjar en förbättrad förbindelse arbetsresetrafiken, näringslivets transporter samt stug- och turisttrafiken och skapar förutsättningar för en industri- och serviceverksamhet med utvecklingsförmåga att placeras inom vägens influensområde. Den nya vägförbindelsen minskar också de olägenheter som den nuvarande vägen orsakar i S:t Karins centrum och på ön Kustö.

Projektets utredningsplan

Före vägplanen har man utarbetat en utredningsplan och en miljökonsekvensbedömning (MKB) för projektet. Projektets MKB färdigställdes 2008 och utredningsplanen 2010. Utredningsplanen godkändes i slutet av 2017. Utarbetandet av vägplanen kan inledas 2021 när finansiering har beviljats för utarbetandet av planen. 
 
Den preliminära utredningsplaneringen för att förbättra landsväg 180 gjordes samtidigt som miljökonsekvensbedömningen (MKB). I den preliminära utredningsplaneringen och i MKB undersöktes sammanlagt sju alternativ på avsnittet mellan riksväg 1 (E18) och Rävsundsbron. Tre av alternativen låg på den nuvarande vägens plats, i fyra av alternativen undersöktes en lösning på en ny plats. För den fortsatta planeringen valdes byggandet av omfartsvägen som ett broalternativ, där den fria höjden på bron över Kustö sund är 16 meter. Då ryms största delen av fritidsbåtarna under bron.
 
Den nya vägförbindelsen förkortar avsevärt pendlingsresorna och restiden från Pargas till Åbo. Genom att bygga en ny vägförbindelse kan man skilja den långväga trafiken till skärgården från arbets- och ärendetrafiken inom S:t Karins stads område. Samtidigt förbättras trafikens smidighet.
 
Utredningsplanen fastställer vägens ungefärliga läge och funktionella lösningar. De regleringar av enskilda vägar som föreslås i planen är riktgivande. Den godkända utredningsplanen fungerar som utgångspunkt och anvisning för vägplanen som utarbetas i nästa planeringsfas.

Webbsidan på finska: Mt 180 välillä Kurkela-Kuusisto