Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Egentliga Finland NTM-centralen

projectchef (beställare)

Matti Kiljunen

 • 0400 275 572

Sitowise Oy

projectchef (utarbetande av vägplan)

Martti Kokoi

 • 044 368 0683

Sitowise Oy

kontaktperson för landägare och invånare

Maija Ketola

 • 050 352 7784

Lv 180 mellan Kurkela och Kustö

Vägprojekt Under planering Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö. Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Grundundersökningarna för vägplaneringen inleds i maj 2021. Vägplanen ska vara klar i början av 2023. Inget finansieringsbeslut har ännu fattats för projektet. Projektets kostnadsprognos är 55 miljoner euro.

Aktuellt

Utarbetandet av en vägplan inleddes i början av 2021. Tyngdpunkten i planeringen har legat på att se över åtgärderna för att förbättra utredningsplanen som färdigställdes 2010 så att den motsvarar de nuvarande anvisningarna och kraven. Under våren och sommaren har man i projektområdet gjort utredningar över bl.a. naturvärden och hotade arter och inlett undersökningar av jordmånen. För jordmånsundersökningarna ansvarar Taratest Oy.
 
På grund av covid-19-pandemin ordnades de första presentationerna av vägplanen den 15  september 2021 (fastlandssidan) och den 21 september 2021 (Kustö) som ett Teams-möte på webben. 

Videopresentationsmodel 2:20 min (youtube.com)

Under evenemangen presenterades kartresponssystemet LOUHI, där det utöver den traditionella responsblanketten är möjligt att ge respons elektroniskt. Med hjälp av den lättanvända karttjänsten kan man fritt titta på och kommentera planen. Under arbetets huvudfaser uppdateras planerna i karttjänsten. Kartresponssystemet har nu öppnats och man kan bekanta sig med det och kommentera de aktuella planerna via följande länk:

Lv180 kartrespons (sitowise.com)

Från kartresponssystemet kan man också ladda ner aktuella planutkast i PDF-format under Material/Ladattavat aineistot.

Alla har fortfarande möjlighet att ansluta sig till projektets e-postlista. Du kommer med på e-postlistan genom att fylla i blanketten som öppnas bakom följande länk:

Jag vill ansluta mig till e-postlistan för vägplanen ”Förbättring av lv 180 genom byggandet av en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö, S:t Karins”

Till dem som anmält sig till e-postlistan skickas nyhetsbrev när det finns behov, dvs. när man önskar aktivitet. Man kan skicka meddelanden även om små ärenden.

S:t Karins stad har inlett separata detaljplaneändringar på planeringsområde 3.
Planarbetena är indelade i tre områden eftersom området är omfattande:

 • Området mellan Nylandsvägen och lv110
 • lv110 – Ahditie
 • Ahdintie – Kustö sund

S:t Karins stad har deltagit i arbetet med att ändra detaljplanerna och ordnat höranden av mar-kägarna. Under vintern och våren har planeringslösningarna samordnats i fråga om vägplanen och detaljplanens bestämmelser och beteckningar tillsammans med Trafikledsverket, NTM-centralen och S:t Karins stad.

En separat vägplan för förnyandet av Kustö sund har färdigställts. Framläggandet av vägplanen kungörs på det sätt som föreskrivs i lagen. 

Metoder för responsgivning i fortsättningen

 • Följande offentliga tillställningar ordnas hösten 2022
 • Under arbetets gång tre fastighetsägares workshops
 • Kartresponssystem under hela projektets gång: Mt180 kartrespons (sitowise.com)
 • Direkt kontakt per telefon eller e-post
 • Anslut dig till e-postlistan

Detaljerade planer med vägplanen

I vägplaneringsskedet planeras landsvägens anslutningar och broar, arrangemangen för gång- och cykeltrafiken samt bullerbekämpningen. Dessutom fastställs vägområdena. Vägplanen jämte besluten ger väghållaren rätt att genomföra vägprojektet och lösa in vägområdena. Principlösningarna i den tidigare utredningsplanen styr planeringen, men deras funktion granskas noggrannare och helheten sammanjämkas med detaljplaneringen.  
 
Vägplanens område avgränsas i norr av Kurkela planskilda anslutning och i söder av Rävsundsbron. För ombyggnaden av bron har en egen vägplan utarbetats. Landsväg 180 förbättras på en cirka 1,3 kilometer lång sträcka mellan Poikluoma och Kartanontie vid nuvarande Kurkelantie så att där kommer att finnas två körbanor och fyra körfält. Mellan Kartanontie och Rävsundsbron byggs landsväg 180 i en ny terrängkorridor på en cirka 3,5 kilometer lång sträcka. Över Kustö sund planeras den cirka 400 meter långa Auvaisbergs bron och man förbereder ombyggnad av den nuvarande bron över Kustö sund.
 
Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Dessutom ska rutten för stora specialtransporter och största delen av den tunga fordonstrafiken styras till den nya vägförbindelsen.
 
Utarbetandet av vägplanen inleddes i februari 2021 med insamling av utgångsuppgifter, upprättande av ett grundundersökningsprogram och utarbetande av preliminära planutkast. Vägplanen blir klar hösten 2022.  
 
En kungörelse om att projektet inleds publicerades på webbplatserna för NTM-centralen i Egentliga Finland och Trafikledsverket den 27 mars 2020.

Grundundersökningar inleds

Vägplanens grundundersökningar pågår och fortsätter under sommaren 2022. För grundundersökningarna ansvarar Taratest Oy, kontaktperson Mikko Ylipulli, tfn 040207 6620.

Planen utarbetas genom samarbete

Vägplaneringen görs öppet och interaktivt.   Den huvudsakliga målgruppen för dialogen är invånarna i planens influensområde, markägarna, rekreationsanvändarna, företagarna och sammanslutningarna samt alla intresserade väganvändare. 
 
Under utarbetandet av vägplanen ordnas bl.a. möten för allmänheten, workshoppar och en kartenkät. De första offentliga tillställningarna har hållits i augusti-september 2021. Följande offentliga tillställningar ordnas hösten 2022. Information om dessa ges senare under projektets gång. Man kan följa med hur planeringen fortskrider på projektets webbplats.
 
Respons och diskussion om lösningen är särskilt viktiga för ett bra slutresultat. 

Projektets mål

Problemen på Skärgårdsvägen (landsväg 180) visar sig i nuläget bland annat i form av trafikstockningar, dåligt fungerande anslutningar, försämrad trafiksäkerhet och bullerstörningar. Trafikmängden på vägen varierar och är 9600–14400 fordon per dygn mellan riksväg 1 (E18) och Rävsundsbron. Trafikmängderna förutspås öka ytterligare fram till 2030.
 
Syftet med projektet är att trygga en smidig regional vägförbindelse, att förbättra säkerheten och smidigheten i den lokala fordons- samt gång- och cykeltrafiken samt att stödja utvecklingen av stadsstrukturen och markanvändningen i S:t Karins med beaktande av naturens, landskapets och kulturmiljöns värde genom att minimera miljöolägenheterna.
 
På landskaps- och regionnivå främjar en förbättrad förbindelse arbetsresetrafiken, näringslivets transporter samt stug- och turisttrafiken och skapar förutsättningar för en industri- och serviceverksamhet med utvecklingsförmåga att placeras inom vägens influensområde. Den nya vägförbindelsen minskar också de olägenheter som den nuvarande vägen orsakar i S:t Karins centrum och på ön Kustö.

Projektets utredningsplan

Före vägplanen har man utarbetat en utredningsplan och en miljökonsekvensbedömning (MKB) för projektet. Projektets MKB färdigställdes 2008 och utredningsplanen 2010. Utredningsplanen godkändes i slutet av 2017. Utarbetandet av vägplanen kan inledas 2021 när finansiering har beviljats för utarbetandet av planen. 
 
Den preliminära utredningsplaneringen för att förbättra landsväg 180 gjordes samtidigt som miljökonsekvensbedömningen (MKB). I den preliminära utredningsplaneringen och i MKB undersöktes sammanlagt sju alternativ på avsnittet mellan riksväg 1 (E18) och Rävsundsbron. Tre av alternativen låg på den nuvarande vägens plats, i fyra av alternativen undersöktes en lösning på en ny plats. För den fortsatta planeringen valdes byggandet av omfartsvägen som ett broalternativ, där den fria höjden på bron över Kustö sund är 16 meter. Då ryms största delen av fritidsbåtarna under bron.
 
Den nya vägförbindelsen förkortar avsevärt pendlingsresorna och restiden från Pargas till Åbo. Genom att bygga en ny vägförbindelse kan man skilja den långväga trafiken till skärgården från arbets- och ärendetrafiken inom S:t Karins stads område. Samtidigt förbättras trafikens smidighet.
 
Utredningsplanen fastställer vägens ungefärliga läge och funktionella lösningar. De regleringar av enskilda vägar som föreslås i planen är riktgivande. Den godkända utredningsplanen fungerar som utgångspunkt och anvisning för vägplanen som utarbetas i nästa planeringsfas.

Webbsidan på finska: Mt 180 välillä Kurkela-Kuusisto