Ajankohtaista

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (hankkeesta vastaavan tiedote 17.9.2020)

Maantien 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä ympäristövaikutukset arvioitu (hankkeesta vastaavan tiedote 22.4.2020)

YVA-selostus oli nähtävillä 20.4. - 19.6.2020. Yhteysviranomainen antoi siitä perustellun päätelmän 18.8.2020. Tutustu niihin yhteysviranomaisen verkkosivulla (ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA)

YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.12.2019 Aurinkokiven koululla Vantaalla. Yleisöä paikalla oli noin 100 henkeä ja hanke herätti vilkasta keskustelua. Katso täältä tilaisuuden

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

 • 0295 021 265

Sitowise

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321

Sitowise

YVA-menettelystä vastaava

Taina Klinga

 • 020 747 6188

Maantie 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnan-väylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Aluevaraussuunnitelma liittyy kiinteästi Vantaan ja Tuusulan kaavoitukseen. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jonka tulokset kokoava YVA-selostus valmistui keväällä 2020. Suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman tarkentamisella yhden vaihtoehdon pohjalta.

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu useampia suunnitelmia.  Maantien 152 uutta linjausta on kutsuttu monissa yhteyksissä Kehä IV-nimellä. Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksessa (Uusimaa-kaava 2050).

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessit.

Karttakuva, jossa on esitetty YVA-menettelyssä tutkittava kantatie 45 välillä valtatie 3 – Nukari, seututie välillä Nukari – Purola ja seututie Purola – maantie 140.

YVA-selostuksessa esille keskeiset vaikutukset

Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Huhtikuussa 2020 valmistuneessa arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset. YVA-menettelyn tutkitut hankevaihtoehdot olivat seuraavat:

 • Vaihtoehtona 1 (VE 1) on ollut uuden maantietasoisen väylän toteutus Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. Reunassa tutkittiin lisäksi vaihtoehtoisia linjauksia 1A ja 1B.
 • Vaihtoehtona 0+ (VE 0+) on ollut pelkän Focus-alueen uuden maantietasoinen väylän toteutus Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. 

Selostuksessa todettiin, että hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset kohdistuvat asutukseen ja ihmisten elinoloihin, luonnon ja maiseman arvoihin sekä maankäyttöön.  Uuden väylän yhteisvaikutukset alueen kehittyvän maankäytön kanssa ovat merkittäviä. Vaihtoehdossa 0+ vaikutukset rajautuvat maantieteellisesti pienelle alueelle, kun taas vaihtoehdossa 1 muodostuu uusi seututieyhteys, jolla on laaja-alaisia vaikutuksia. YVA-selostuksessa näitä moniulotteisia vaikutuksia avataan yksityiskohtaisesti.

Yhteysviranomainen (Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) asetti YVA-selostuksen julkisesti nähtäville keväällä 2020. Nähtävillä olon päätyttyä yhteysviranomainen kokosi saadun palautteen ja antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän elokuussa 2020.  Sen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja YVA-asetuksen sisältövaatimukset. YVA-selostuksen perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään voi tutustua tarkemmin yhteysviranomaisen verkkosivuilla ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

Jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu

YVA-menettelyn pohjalta hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätökset jatkosuunnittelua varten syyskuussa 2020.  Suunnittelussa edetään YVA-menettelyssä tutkitun vaihtoehdon 1 pohjalta. Keskeiset perusteet tälle valinnalle ovat seuraavat: Vaihtoehto 1 Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välille on liikenteellisesti paras ratkaisu, koska se muodostaa seudullisen päätieyhteyden ja vastaa maankäytön kehittämisen tavoitteisiin. Vaihtoehtoa 1 puoltavat Focus-alueelle suunnitellut logistiikan ja työpaikka-alueen liikkumistarpeet sekä suora yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Kehä III:n ruuhkien keventäminen sekä uuden väylän toiminta maakunnallisena varareittinä. Myös seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus puoltaa hankevaihtoehtoa 1.

Reunan linjauksista valittiin jatkoon pohjoinen vaihtoehto VE Reuna 1B. Linjausvaihtoehdoilla oli ratkaisevia eroja vain luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vaikutukset ympäristöön olivat merkittäviä molemmissa linjauksissa, mutta vaihtoehdossa 1B hieman lievempiä. 

Maantiestä 152 muodostuu yhdessä Klaukkalan ohikulkutien kanssa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kannalta merkittävä uusi väylä. YVA-menettelyn kautta on saatu aikaiseksi huolellisesti tutkittu ratkaisu, jonka pohjalta liikennejärjestelmää ja alueen maankäyttöä voidaan kehittää pitkäjänteisesti.

Suunnittelun eteneminen

Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman viimeistelyllä vuoden 2020 aikana. Aluevaraussuunnitelma käsitellään alueen kaavojen yhteydessä Vantaalla ja Tuusulassa. Aluevaraussuunnitelmassa ratkaisu tarkentuu, mutta yksityiskohdat ratkaistaan aikanaan liikennejärjestelmä- ja maantielain mukaisessa tiesuunnitelmavaiheessa. 

Aluevaraussuunnitelma valmistuu siten, että sen ratkaisu ja selvitykset on käytettävissä Vantaan yleiskaavan 2020 hyväksymisvaiheessa loppuvuodesta 2020. Katso lisätietoja yleiskaavan verkkosivuilta vantaa.fi/yleiskaava2020. Tuusulan puolella suunnittelu on tarkempaa, sillä maantie 152 ratkaisua sovitetaan yhteen Focus-alueen asemakaavoituksen tarpeiden kanssa.

Tutustu YVA-selostusvaiheen esittelymateriaaleihin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteenvuoksi ei voitu järjestää aiemmin suunniteltua YVA-selostuksen nähtävilläoloon liittyvää esittelytilaisuutta.  Teimme korvaavaa esittelymateriaalia videoiden muodossa. Videoesittelyiden sarjassa käydään läpi hanketta, YVA-selostuksen sisältöä ja YVA-menettelyn tuloksia. Muista kuitenkin, että virallinen YVA-selostus on ladattavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilta ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

VIDEO 1 Hanke ja YVA-menettely

 • Mitä tehdään, miksi tehdään
 • Prosessi ja osapuolet
 • Palaute ja vaikutusmahdollisuudet
 • Jatkosuunnittelu

Esittelyvideon 1 diat (pdf, 2 Mt)


VIDEO 2 Tutustu YVA-selostukseen

 • YVA-selostuksen sisällön esittely
 • Vaikutusten arvioinnin menetelmät ja periaatteet

Esittelyvideon 2 diat (pdf, 1 Mt)


VIDEO 3 Vaihtoehdot

 • Vaihtoehtojen muodostaminen
 • Vaihtoehtojen esittely

Esittelyvideon 3 diat (pdf, 3 Mt)


VIDEO 4 Ympäristövaikutukset ja johtopäätökset

 • Lähtökohdat
 • Vaikutukset alueittain
 • Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Esittelyvideon 4 diat (pdf, 5 Mt)


VIDEO 5 Luontoarvot

 • Maastoselvitykset
 • Vaikutukset luontoarvoihin

Esittelyvideon 5 diat (pdf, 2 Mt)