Ajankohtaista

Maantien 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä ympäristövaikutukset arvioitu (hankkeesta vastaavan tiedote 22.4.2020)

YVA-selostus on nähtävillä 20.4. - 19.6.2020. Tutustu siihen yhteysviranomaisen hankesivulla (ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA).

YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.12.2019 Aurinkokiven koululla Vantaalla. Yleisöä paikalla oli noin 100 henkeä ja hanke herätti vilkasta keskustelua. Katso täältä tilaisuuden muistio (pdf, 165 kt) sekä esittelydiat yhteysviranomaisen esitys (pdf, 115 kt) ja hankevastaavan esitys (pdf, 4,9 Mt).

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

 • 0295 021 265
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321
 • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Sitowise

YVA-menettelystä vastaava

Taina Klinga

 • 020 747 6188
 • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Maantie 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Aluevaraussuunnitelma liittyy kiinteästi Vantaan ja Tuusulan kaavoitukseen. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut huhtikuussa 2020.

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu useampia suunnitelmia.  Maantien 152 uutta linjausta on kutsuttu monissa yhteyksissä Kehä IV-nimellä. Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksessa (Uusimaa-kaava 2050).

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessit.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnittelukohteen sijainti.

Suunnitelman sisältö

Hankkeessa laaditaan päätöksentekoa ja kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. Uusi maantieyhteys yhdistyy lännessä Hämeenlinnanväylälle (vt 3) rakennettavan Klaukkalan ohikulkutien (mt 132) liittymään ja idässä Tuusulanväylälle (kt 45) Kulomäentien (mt 152) nykyiseen eritasoliittymään. Suunnittelualueen pituus on noin 13 kilometriä. 

Suunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös keskustelu ja tiedonvälittäminen hankkeesta. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.
  
YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun. YVA-menettelyn vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. 
 • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään sekä muuhun tie- ja katuverkkoon.

Huhtikuussa 2020 julkaistussa arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailut ja johtopäätökset. Hankkeessa todennäköisesti merkittävät vaikutukset kohdistuvat asutukseen ja ihmisten elinoloihin, luonnon ja maiseman arvoihin sekä maankäyttöön.  Uuden väylän yhteisvaikutukset alueen kehittyvän maankäytön kanssa ovat merkittäviä. YVA-selostuksessa näitä moniulotteisia vaikutuksia avataan yksityiskohtaisesti.

Suunnittelun eteneminen, aikataulu ja tiedottaminen

Yhteysviranomainen (Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) on asettanut YVA-selostuksen sähköisesti nähtäville 20.4. - 19.6.2020 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää selostuksesta mielipiteitä yhteysviranomaiselle erillisen kuulutuksen mukaisesti ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA

YVA-selostuksen nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa saadun palautteen ja antaa oman lausuntonsa elokuussa 2020. YVA-menettelyn pohjalta hankkeesta vastaava tekee valinnan jatkoon etenevästä vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman viimeistelyllä heti YVA-menettelyn jälkeen siten, että valmis suunnitelma on käytettävissä Vantaan yleiskaavan 2020 hyväksymisvaiheessa.

Myös kaavoituksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa maankäytön ja liikenteen ratkaisuihin mukaan lukien maantien 152 uusi tieyhteys. Käynnissä olevista kaavoista on ajankohtaisin Vantaan yleiskaava 2020 (YK0048), sillä sen kaavaehdotus on nähtävillä 22.4. - 18.6.2020. Katso lisätietoja yleiskaavan verkkosivuilta  vantaa.fi/yleiskaava2020.

Tutustu YVA-selostusvaiheen esittelymateriaaleihin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ei voida järjestää aiemmin suunniteltua YVA-selostuksen nähtävilläoloon liittyvää esittelytilaisuutta. Olemme tehneet korvaavaa esittelymateriaalia videoiden muodossa. Videoesittelyiden sarjassa käydään läpi hanketta, YVA-selostuksen sisältöä ja YVA-menettelyn tuloksia. Muista kuitenkin, että virallinen YVA-selostus on ladattavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilta ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

VIDEO 1 Hanke ja YVA-menettely

 • Mitä tehdään, miksi tehdään
 • Prosessi ja osapuolet
 • Palaute ja vaikutusmahdollisuudet
 • Jatkosuunnittelu

Esittelyvideon 1 diat (pdf, 2 Mt)


VIDEO 2 Tutustu YVA-selostukseen

 • YVA-selostuksen sisällön esittely
 • Vaikutusten arvioinnin menetelmät ja periaatteet

Esittelyvideon 2 diat (pdf, 1 Mt)


VIDEO 3 Vaihtoehdot

 • Vaihtoehtojen muodostaminen
 • Vaihtoehtojen esittely

Esittelyvideon 3 diat (pdf, 3 Mt)


VIDEO 4 Ympäristövaikutukset ja johtopäätökset

 • Lähtökohdat
 • Vaikutukset alueittain
 • Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Esittelyvideon 4 diat (pdf, 5 Mt)


VIDEO 5 Luontoarvot

 • Maastoselvitykset
 • Vaikutukset luontoarvoihin

Esittelyvideon 5 diat (pdf, 2 Mt)

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.05.2020