Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Liipolan tunnelin suuaukot estävät veden, lumen ja jään pääsyn ajoradalle

Julkaistu 26.04.2020

Lahden eteläisellä kehätiellä rakennetaan parhaillaan Liipolan tunnelien ”oviaukkoja” eli suuaukkorakenteita, joiden avulla estetään muun muassa veden, lumen ja jään pääsy ajoradalle.

Tunnelin suuaukkorakenteet palvelevat useaa tarkoitusta. Oikean suunnittelun avulla estetään maastosta valuvan veden, lumen tai jään pääsy ajoradalle ja edellä mainittujen pääseminen kosketuksiin tunnelin teknisten laitteiden kanssa. Suuaukkorakenteen pituus, reunapalkkien ja rakenteiden korkeudet sekä lämmöneristeiden laajuudet ja paksuudet mitoitetaan pakkasmäärän sekä paikallisten vesi-, jää- ja lumiolosuhteiden mukaan.

Millainen suuaukkorakenne on?

Otsapalkin valumuotti on toteutettu tehdastekoisena muottina, joka on valmistettu 3D-mallin pohjalta, ei siis perinteisten mittakuvien mukaan. Valussa käytetään itsetiivistyvää betonimassaa.

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien Liipolan maantietunnelin suuaukkorakenteiden ja otsapalkin suunnitteluun on osallistunut suuri joukko AFRY Finlandin maanalaisen rakennesuunnitteluosaston suunnittelijoita ja avustajia. Otsapalkin muotoilu on rakennesuunnittelija Olli Salon hengentuote:

-          Itse näin mallin kirkkaana mielessäni, mutta sen kuvailu muulle suunnitteluryhmälle ja rakentajille oli haastavaa. Muoto muistuttaa tietenkin aiemmin tehtyjen suuaukkojen muotoja, mutta on kuitenkin erilainen. Kuvailen muodon kysyjälle lähes aina piirtämällä muodon ilmaan kämmenilläni. Kaksi vaakasuoraa suorakulmion muotoista palkkia kiertyvät kallistetun ellipsin kaarella pystyasentoon muodostaen yhtenäisen nauhan suuaukon ympärille, kertoo rakennesuunnittelija Olli Salo AFRY:stä.

Näkyvä otsapalkki tukeutuu siipimuureihin ja betonitunneliin. Ennen varsinaisen otsan rakentamista edellä mainittujen rakenneosien on oltava paikallaan.

Kuva: Vt 12 Lahden eteläisen kehätien Liipolan maantietunnelin läntisten suuaukkojen muoto. Sinisellä näkyy suuaukon otsapalkki, joka sivuilta on vaakatasossa ja suuaukon päältä pystyssä.

Muotin hankala muoto ja valun vaativuus edellyttävät, että otsapalkki valetaan kahdessa osassa. Ensin valetaan siipimuurien päällä sijaitsevat vaaka-asennossa olevat palkit ja niiden jälkeen vaaka-asennosta pystyyn kiertyvä osuus. Muotin sisäiset korkeuserot ja muoto hankaloittavat betonivalua, minkä vuoksi rakenteessa käytetään itsetiivistyvää betonia. Itsetiivistyvän betonin osa-aineet ja käytettyjen kiviainesten ja sementin suhde valitaan siten, että betonista poistuu ilma itsestään valun aikana. Betonivalujen valmistuttua rakenteen taustaan asennetaan vedeneristys ja täytöt.

Skanskan rakentajilla on ollut merkittävä rooli normaalista poikkeavan Liipolan tunnelin suuaukkojen rakentamisen suunnittelussa:

-          Otsapalkin muotin tekeminen oli todella vaativa työvaihe, kertoo työmaainsinööri Aleksi Järvinen Skanskasta. Kun palkki kääntyy tunnelin pituussuunnassa kaaren muodossa vaakasuorasta pystysuoraksi ja taas vaakasuoraksi, on muotin tekeminen haastavaa. Palkin muodon vuoksi muotti on tehtävä jokaiselle sivulle erikseen, minkä vuoksi se täytyy valaa painevaluna IT-betonilla. Muottilevyt on päällystetty muottikankaalla, jolla varmistetaan, että betonipinta on saumaton ja tasainen.

Kaariosuuden näkyvän pinnan muotti on valmistettu Timberpoint Oy:n tehtaalla Loviisassa. Kaarimuotin tekeminen paikan päällä olisi ollut käytännössä mahdotonta, sillä se olisi pitänyt valmistaa neljä kertaa. Nyt samalla kaarimuotilla valetaan kaikki neljä otsapalkkia.

Kuva: Liipolan tunnelin otsapalkin kaarimuotin valmisti puusta Timberpoint Oy Loviisassa.

Onnistunut suuaukko sulautuu maisemaan saumattomasti

Suuaukot muotoillaan ympäristöön ja maisemaan sopiviksi. Suuaukkorakenne on kantava rakenne ja kallion mahdolliset liikkeet eivät saa aiheuttaa suuaukkorakenteen vaurioitumista.

-          Mitä erityspiirteitä suuaukolta vaadittiin Liipolan tunnelin osalta?

Liipolan länsipäässä varsinainen kalliotunnelin suuaukko on lähes sadan metrin päässä näkyvästä suuaukkopalkista, kertoo Olli Salo AFRY:stä. Kalliotunnelin suuaukko toteutettiin louhintateknisistä syistä noin 45° kulmassa tien kulkusuuntaan nähden. Tämä aiheutti haasteita tunnelisuunnittelulle. Liipolan tunnelissa on itse asiassa suunnittelijan näkökulmasta yhteensä 10 suuaukkoa, jotka kaikki ovat erilaisia. Näkyvän suuaukkopalkin muotoilussa ja mitoituksessa on pyritty huomiomaan turvallisuus, luonnon asettamat vaatimukset, pitkä käyttöikä ja esteettiset seikat. Tunnelin suuaukko on suunniteltu vastaanottamaan liikennettä seuraavat 100 vuotta ilman merkittäviä huoltotoimenpiteitä. On erittäin tärkeää, että rakenne on alueen kauniiseen luontoon sopiva myös alueen asukkaiden näkökulmasta.

Liipolan tunnelin läntinen ja itäinen suuaukko eroavat toisistaan siten, että tunnelin itäpään betonitunneliosuus on alle 20 metriä ja merkittävästi lyhyempi kuin länsipäässä. Itäpäässä tunneli puhkeaa läpi korkean kalliorintauksen ja se tullaan maisemoimaan louheluiskin.

Läntisessä päässä suuaukon yli tulee kulkemaan ulkoilureitti, ja tunneli maisemoidaan viheralueen alle. Yhteistä molemmille suuaukoille ovat identtiset, yhtenäistä yleisilmettä korostavat reunapalkit. Samaa tunneleille ominaista kaariholviteemaa on jatkettu myös lännempänä sijaitsevassa Patomäen kentän alittavassa Patomäen betonitunnelissa.

Entä kauanko suuaukon rakentaminen kestää?

-          Läntisen suuaukon otsapalkkien rakentaminen kestää noin kuukauden, ja itäisellä suuaukolla yhtä kauan, kertoo työmaainsinööri Aleksi Järvinen Skanskasta.

Kuva: Liipolan tunnelin suuaukon ensimmäinen otsapalkki valettiin pääsiäisen jälkeen 2020.

Tunnelit valmistuvat liikenteelle loppuvuodesta 2020

Liipolan tunneli on kilometrin pituinen ja siihen sisältyy kaksi kalliotunneliosuutta sekä betonitunneliosuudet tunnelin länsipäässä sekä keskellä. Tunnelien louhinta valmistui kesällä 2019, jonka jälkeen ryhdyttiin tunnelin viimeistelyyn ja tekniikan asennuksiin. Liikenne on suunniteltu siirrettäväksi uudelle tielinjalle joulukuussa 2020, mutta se edellyttää tunneleiden teknisten järjestelmien testaamista. Tunneleiden käyttöönotto tehdäänkin vasta laajojen, onnistuneiden testien jälkeen sisältäen liikenteenohjaus- ja turvallisuusjärjestelmien testaukset. Tunneleissa myös harjoitellaan mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta jo etukäteen, ennen tunneleiden avaamista liikenteelle.

Valtari-allianssi tekee vielä kesällä 2021 viimeistelytöitä Lahden päässä kehätietä. Viimeinen päällystekerros toteutetaan koko kehätielle vuoden 2023 aikana.

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien Lahden päätä ja siinä sijaitsevia Liipolan ja Patomäen tunneleita toteuttaa Skanska Infra Oy:n ja AFRY Finland Oy:n yhdessä tilaajaosapuolten kanssa muodostama VALTARI-allianssi.

 

Lue lisää tunnelista:

Tunnelin louhinta käynnistyy:https://vayla.fi/-/jo-210-metria-tunnelia-vt-12-lahden-etelaisen-kehatien-tunnelilouhinnat-etenevat-suunnitellusti

Tunnelin räjäytys-panostustöistä:https://vayla.fi/-/lahden-liipolassa-panostetaan-fiksusti

Tunnelissa töissä olevista porajumboista:https://vayla.fi/-/porajumbot-tunneleiden-tehotyolaiset-tekevat-toita-kahdessa-vuorossa-vt-12-lahden-etelaisella-kehatiella

Räjäytyksistä kerrostaloalueen alla:https://vayla.fi/-/lahdessa-liipolan-tunnelin-louhinta-edennyt-jyrkankadun-asuintalojen-alta-pois

Tunnelissa syntyvän louheen poiskuljetuksesta yöaikaan: https://vayla.fi/-/vt-12-lahden-uuden-kehatien-liipolan-tunnelin-yotyhjennyksissa-on-kuunneltu-asukkaita-herkalla-korvalla

Tunneleihin asennettavasta tekniikasta: https://vayla.fi/-/vt-12-lahden-etelaisen-kehatien-tunneliin-tulee-paljon-tekniikkaa-varmistamaan-turvallisen-liikkumisen

Patomäen tunnelin rakentamisesta: https://vayla.fi/-/uusi-vt-12-lahden-etelainen-kehatie-kurvaa-patomaen-tunnelin-lapi-ja-urheilukentta-sailyy-kaupunkilaisten-kaytossa

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]
Tunneleiden vastaava rakennesuunnittelija Olli Salo, AFRY Finland Oy, puh. 010 334 9331, [email protected]
Projekti-insinööri Aleksi Järvinen, VALTARI-allianssi, puh. 040 167 7215, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.