Vt 12 Uusikylä-Tillola, yleissuunnitelma 2016

Yleissuunnitelman aineistot

Yhteystiedot

AFRY Finland Oy - Finnmap Infra Oy -työyhteenliittymä

Projektipäällikkö

Ilkka Puustinen

  • 010 33 26476

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

  • 0295 029 179

Maanmittauslaitos

Tilusjärjestelyt ja kiinteistövaikutukset

Mikko Pekonen

  • 040 0413 662

Vt 12 välillä Uusikylä-Tillola

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset laativat yhdessä tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2018 hyväksyttyihin yleissuunnitelmiin Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola ja tiesuunnitelma laaditaan yleissuunnitelmissa esitetystä 1. toteutusvaiheesta. Valtatie 12 parannetaan korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, johon kytkeytyvät tarvittavat tie-, katu- ja liittymäjärjestelyt.

Tutustu viimeisimpiin suunnitelmaluonnoksiin 3.2.2021.

Havainnekuva lintuperpektiivistä suunnitteluosuudelta.

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se toimii merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä. Yhteysväli Lahti–Kouvola on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu Euroopan laajuiseen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T) sekä Suomen maanteiden pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka I). Valtatien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä.

Valtatieosuus ei täytä nykyisellään Suomen pääteille asetettuja liikenteen palvelutasotavoitteita. Tie on häiriöherkkä ja liikenneonnettomuuksia tapahtuu melko usein. Valtatie on poikkeuksellisen kapea ja tien suuntaus on paikoin huono. Palvelutasopuutteita on erityisesti turvallisuudessa, ajamisen mukavuudessa sekä sujuvuudessa ja matka-ajan ennustettavuudessa. Nykyinen valtatie on pohjavesialueella miltei koko matkan ja suojaustarvetta on useissa kohteissa. Valtatieliikenne aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittoja asutukselle sekä häiritsee paikallista liikkumista. Kausalassa valtatie kulkee taajaman läpi, mikä aiheuttaa haittojen lisäksi viivytyksiä valtatieliikenteelle.

Valtatien 12 keskeisimpiä liikenteellisiä ongelmia ja palvelutasopuutteita ei voida ratkaista ilman nykyisen valtatien kehittämistä.

Tiesuunnitelmalla osoitetaan valtatien tarkka paikka nykyisessä tiekäytävässä, liittymien ja rinnakkaisen tieverkon sijainnit sekä tekniset ja liikenteelliset periaateratkaisut.

Suunnitelman tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sekä työ- ja asiointimatkojen turvallisuuden, sujuvuuden ja toimintavarmuuden oleellinen parantaminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen torjuminen.

Tiesuunnitelmalla osoitetaan valtatien tarkka paikka nykyisessä tiekäytävässä, liittymien ja rinnakkaisen tieverkon sijainnit sekä tekniset ja liikenteelliset periaateratkaisut. Tiesuunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelma laaditaan suunnittelualuetta koskevien yleissuunnitelmien 1. vaiheesta. Yleissuunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niissä esitettyjä periaateratkaisuita tarkistetaan osana tiesuunnitelman laadintaa.

Valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa) välillä Uusikylä–Tillola tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Uudelle linjaukselle valtatie rakennetaan Uudenkylän, Arolan, Kausalan ja Siperianmäen kohdilla. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Kausalaan ja Tillolaan tehdään eritasoliittymät, muut pääliittymät ovat ensimmäisessä toteutusvaiheessa tasoliittymiä. Eritasoliittymien rampit ja risteävät tiet valaistaan. Valtatielle 12 rakennetaan riista-aidat koko suunnittelualueelle.

Valtatiehen liittyvät tiejärjestelyt kevyen liikenteen väylineen ja meluntorjuntoineen tehdään yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Parannettavalla valtatiellä ei sallita hidasta liikennettä eikä jalankulkua ja pyöräilyä eikä yksityistie- tai maatalousliittymiä. Valtatielle muodostuu jatkuva rinnakkaistie, jolle järjestetään yksityisteiden liittymät. Pohjavesialueet suojataan.

Parannettu valtatie tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet pitkämatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle. Myös asuinviihtyisyyttä, maankäytön kehittämistä ja luonnonympäristöä koskevat ongelmat ja haitat lieventyvät. Pohjavesiin kohdistuvat riskit pienevät oleellisesti, kun valtatie siirtyy pääosin pois tärkeiltä pohjavesialueilta ja uudelle tielle tehdään pohjavesisuojaukset.

Yleissuunnitelmassa esitettyjä tieverkon hallinnollisia järjestelyjä sekä yksityisteiden järjestelyjä tarkennetaan ja ne ratkaistaan yksityiskohtaisesti tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Karttakuva, johon on merkitty suunniteltavat tiet ja eritasoliittymät.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt suunnittelutyön edellyttämät maastotyöt keväällä ja tiesuunnitelman laadinnan alkukesästä 2019. Suunnitelma valmistuu keväällä 2021, jonka jälkeen se lähetetään lain mukaiseen käsittelyyn.

Suunnitelmaa laaditaan vuorovaikutuksessa asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiesuunnitelman laadinnan aikana on järjestetty avoimia asukastilaisuuksia ja suunnittelijoihin on voinut olla yhteydessä myös tilaisuuksien välillä. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 28.11.2019 Iitin lukiossa, minkä lisäksi suunnitelmia on esitelty verkossa edellisen kerran 11.6.2020.

Tiesuunnitelman laatiminen on siirtymässä viimeistelyvaiheeseen ja suunnitelmaluonnoksia sekä suunnitelman esittelyvideot on julkaistu verkkosivulle kommentointia varten 3.2.-19.2.2021. Tutustu suunnitelmaluonnoksiin tästä. Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet ja kommentit sekä kysymykset pyydetään lähettämään 19.2.2021 mennessä osoitteeseen: [email protected]
 
Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2021, minkä jälkeen se lähtee hallinnolliseen käsittelyyn.

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamisohjelmissa. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien suurempien toteuttamiskokonaisuuksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2021 jälkeen.