Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Laamanen

  • 0295 029 184
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vt 12 välillä Uusikylä-Tillola

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat laatineet yhdessä yleissuunnitelmat valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola. Yleissuunnitelma on raportoitu kahdessa osassa (Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola), jotka käsitellään erillisinä suunnitelmina. Valtatie 12 parannetaan korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ja eritasoliittymin varustetuksi ohituskaistatieksi, johon kytkeytyy tarvittavat tie-, katu- ja liittymäjärjestelyt.

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se toimii merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä. Yhteysväli Lahti–Kouvola on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu Euroopan laajuiseen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T).  Valtatie toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä.

Valtatieosuus ei täytä nykyisellään Suomen pääteille asetettuja laadullisia vaatimuksia. Tie on häiriöherkkä ja liikenneonnettomuuksia tapahtuu aika usein. Valtatie on poikkeuksellisen kapea ja tien linjaus on paikoin huono. Valtatieliikenne aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittoja asutukselle sekä häiritsee paikallista liikkumista. Kausalassa valtatie kulkee taajaman läpi, mikä aiheuttaa haittojen lisäksi viivytyksiä valtatieliikenteelle.

Yleissuunnitelmat Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola ovat laajan vuoropuhelun tulos, jossa on sovitettu yhteen monia liikenteeseen, ympäristöön, ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita ottaen samalla huomioon valtatien toteutuksen kustannukset.

Uuden yleissuunnitelman tarve

Valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä–Tillola valmistui yleissuunnitelma vuonna 2010. Yhteysvälin kehittäminen otettiin kuitenkin uudelleenkäsittelyyn vuoden 2012 Liikennepoliittisen selonteon yhteydessä, jonka mukaan tulevaisuudessa ei ole nähtävissä rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen suunnitelmien toteuttamiseen. Vuonna 2014 valmistuneen Lahti–Kouvola-yhteysväliä koskevan käyttäjälähtöisen palvelutasoanalyysin ja hankkeen uudelleenarvioinnin perusteella todettiin, että vuoden 2010 yleissuunnitelmassa Uusikylä–Jokue-välille esitetyn pitkän uuden tielinjauksen tilalle on löydyttävä uusi kustannuksiltaan edullisempi ja hyväksyttävä vaihtoehto.  Tältä pohjalta on laadittu osuuksille Uusikylä–Mankala ja Mankala–Tillola erilliset yleissuunnitelmat, joissa nykyistä tietä hyödynnetään aikaisempaa enemmän.

Uudet yleissuunnitelmat Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola ovat laajan vuoropuhelun tulos, jossa on sovitettu yhteen monia liikenteeseen, ympäristöön, ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita ottaen samalla huomioon valtatien toteutuksen kustannukset.  Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Ennen uuden yleissuunnitelman käynnistämistä Hämeen ELY-keskuksen ympäristövastuualue on päättänyt, että uudelle YVA-menettelylle ei ole tarvetta. Yleissuunnitelmassa ympäristövaikutusten arviointia on tarkennettu YVA:a vastaavalla tavalla ja uusilla lähtötiedoilla.

Yleissuunnitelma Uusikylä-Mankala

Yleissuunnitelmassa määritellään valtatien likimääräinen paikka nykyisessä tiekäytävässä, eritasoliittymien ja rinnakkaisen tiestön periaatteet ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Nastolan Uudenkylän eritasoliittymään ja idässä Mankalaan Iitin kunnan länsirajan tuntumaan.  Yleissuunnitelmassa valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä keskikaiteelliseksi 2+1 ohituskaistatieksi. Valtatielle liitytään pelkästään eritasoliittymien kautta. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Uudenkylän eritasoliittymää parannetaan ja Hiisiöön rakennetaan uusi eritasoliittymä. Eritasoliittymien rampit ja risteävät tiet valaistaan. Valtatielle 12 rakennetaan riista-aidat koko suunnittelualueelle. Valtatiehen liittyvät maantiejärjestelyt kevyen liikenteen väylineen ja meluntorjuntoineen tehdään yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Yleissuunnitelmassa esitetyt tieverkon hallinnolliset järjestelyt sekä yksityisteiden järjestelyt ovat alustavia, ja ne ratkaistaan yksityiskohtaisesti jatkosuunnittelun yhteydessä. Parannettavalla valtatiellä ei sallita hidasta liikennettä eikä jalankulkua ja pyöräilyä eikä yksityistie- tai maatalousliittymiä.

Parannettu valtatie tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet pitkämatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle. Myös asuinviihtyisyyttä, maankäytön kehittämistä ja luonnonympäristöä koskevat ongelmat ja haitat lieventyvät. Pohjavesiin kohdistuvat riskit pienevät oleellisesti, kun valtatie siirtyy pääosin pois tärkeiltä pohjavesialueilta ja uudelle tielle tehdään pohjavesisuojaukset

Yleissuunnitelma Mankala-Tillola

Yleissuunnitelmassa määritellään valtatien likimääräinen paikka nykyisessä tiekäytävässä, eritasoliittymien ja rinnakkaisen tiestön periaatteet ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa esitetään myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Mankala–Tillola yleissuunnitelman suunnittelualue rajautuu lännessä Mankalaan Iitin kunnan länsirajan tuntumaan ja idässä Tillolaan Kausalan taajaman itäpuolelle. Suunnitelmaan sisältyy myös maantien 362 yhteydet Kausalan ja Iitin kirkonkylän välillä.

Yleissuunnitelmassa valtatie 12 parannetaan osittain nykyisellä paikallaan ja osittain uudessa maastokäytävässä keskikaiteelliseksi 2+1 ohituskaistatieksi. Uusi tie ohittaa Kausalan taajaman sen pohjoispuolelta. Valtatielle liitytään pelkästään eritasoliittymien kautta. Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. Valtatielle rakennetaan Jokuen, Kausalan ja Tillolan uudet eritasoliittymät. Nykyisen ohituskaistan kohdalla oleva Halkkorventien eritasoliittymä säilyy nykyisellään. Valtatie valaistaan Jokuessa ja eritasoliittymien kohdilla. Valtatielle 12 rakennetaan riista-aidat koko suunnittelualueelle. Valtatiehen liittyvät maantiejärjestelyt kevyen liikenteen väylineen ja meluntorjuntoineen tehdään yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Kausalan ja Iitin kirkonkylän välinen yhteys parannetaan uuteen maastokäytävään ja sen varteen toteutetaan jalankulku- ja pyöräilytie.

Parannettu valtatie tuo pitkäaikaisia vaikutuksia ja tarjoaa turvalliset ja sujuvat liikkumisolosuhteet pitkämatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle sekä kuljetuksille.  Valtatien siirtymisen myötä Kausalaa voidaan kehittää viihtyisimmäksi kuntakeskukseksi, kun liikenteen aiheuttama ympäristöhäiriö pienenee.  Valtatien parantamisen ympäristövaikutuksia on esitetty laajemmin yleissuunnitelmaraportissa.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Väylävirasto on hyväksynyt yleissuunnitelmat Uusikylä-Mankala ja Mankala-Tillola joulukuussa 2018. Hyväksymispäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä Lahden kaupungissa ja Iitin kunnassa, eikä päätöksistä ole valitettu.

Tiesuunnitelman laadinta hankkeen 1.vaiheen toimenpiteistä on käynnistetty keväällä 2019 maastotöillä. Suunnittelu käynnistyy kesällä 2019 ja suunnittelun aikaisesta vuoropuhelusta ja vaikuttamismahdollisuuksista tullaan tiedottamaan suunnittelun edetessä näillä sivuilla. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamisohjelmissa. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien suurempien toteuttamiskokonaisuuksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Hanke toteutetaan vaiheittain.

Sivu päivitetty 22.05.2019