Rakentamisvaiheen sivulle

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatien 4 parantamiseen Joutsan ja Toivakan välisellä tieosuudella on myönnetty rahoitusta 13,9 M€ liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Hankkeessa tarkistetaan aikaisempaa tiesuunnitelmaa nykyisten suunnitteluohjeiden ja päätien laatutason vaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on parantaa matka-aikojen ennakoitavuutta ja luoda tielle tasalaatuiset ajo-olosuhteet sekä lisätä turvallisia ohituspaikkoja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 on noin 6000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 900 ajon/vrk. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 11 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Hankkeessa rakennetaan ohituskaistaparit Savenahon ja Naukjärven kohdille. Paikallisen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla rinnakkaistiejärjestelyjä ja risteyssiltoja sekä liittymäjärjestelyillä sijoittamalla liittymät liikenneturvallisuuden kannalta turvallisiin kohtiin. Tievalaistuksella ja melusuojauksilla parannetaan turvallisuutta ja asumismukavuutta tien lähiympäristössä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä vähenee henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä laskennallisesti noin 67 % ja liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä noin 27 % vuodessa nykytilanteeseen verrattuna v.2040 ennustetilanteessa (Turvallisuusvaikutusten arviointi TARVA MT 5.4). Erityisesti ohituskaistat ja yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä parantavat turvallisuutta ja myös paikallisten asukkaiden liikkuminen on nykyistä turvallisempaa.

Autoliikenteen palvelutaso paranee ja matka-aika tiejaksolla lyhenee ohitusmahdollisuuksien parantuessa ja ohittaminen on nykyistä turvallisempaa. Myös kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranevat risteyssiltojen ja parannettavien pysäkkiyhteyksien ansioista. Rakennettavien meluesteiden ansiosta liikennemelulle altistuvien määrä pysyy ennallaan tai vähenee ajonopeuksien ja liikennemäärän kasvusta huolimatta myös ennustetilanteessa v.2040.

Rakennustoimenpiteiden vuoksi joudutaan lunastamaan muutamia rakennuksia.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Hankkeelle on tehty esiselvitys, jolla selvitettiin aikaisemman tiesuunnitelman ratkaisujen ajantasaisuus ja priorisoitiin parannustoimenpiteitä tiejaksolla. Esiselvitystä esiteltiin yleisötilaisuudessa Leivonmäellä 9.11.2016. Tilaisuudessa otettiin vastaan asianosaisten kommentteja suunnitelmiin.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kurkiauran koululla Leivonmäellä 14.3.2017.

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2017 ja Joutsan kunta asetti sen yleisesti nähtäville 19.7.-17.8.2017. Tällöin oli mahdollisuus tehdä muistutus suunnitelmasta. Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 16.1.2018 päätöksellään. Tiesuunnitelma tuli lainvoimaiseksi 27.2.2018.

Suunnitelman laati konsulttina SITO Oy. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2018-2019 ja rakennuttajana on Liikennevirasto. Rakentamisvaiheen sivulle löytyy linkki vasemmalta.

Sivu päivitetty 16.01.2019