Hyppää sisältöön

Lisätalousarvioesityksen väylähankkeita esittelyssä

Julkaistu 15.6.2020

Kuvassa ovat vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen väylähankkeet.
Kuva: Lisätalousarvioesityksen väylähankkeet. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Hallituksen elvytyspaketissa rahoitusta ovat saamassa kymmenet väylähankkeet. Alla osa lisätalousarvioesityksen väylähankkeista esiteltynä.

Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen  

Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän ja satamien toimintaedellytyksiä. Lisäksi Kotkan sisäisen linja-autoliikenteen reitti turvataan ja kulkuyhteydet keskussairaalaan selkeytyvät. Hankkeessa rakennetaan valo-ohjatun Paimenportin tasoliittymän tilalle uusi eritasoliittymä ja erittäin huonossa kunnossa olevan radan ylikulkusilta korvataan uudella sillalla.

Lue lisää: Vt 15 Kotkan sisääntulo -hankekortti

Vt 8 Turku‐Pori parantaminen Eurajoen kohdalla

Tavoitteena on liikenteen ja Eurajoen keskustan maankäytön kehittämisen yhteensovittaminen EU:n TEN-T kattavan verkon vaatimusten kanssa. Hankkeessa rakennetaan yksi perusverkon eritasoliittymä sekä noin 3,7 km uutta valtatielinjausta. Hanke sisältää myös Rauman suunnan ohituskaistan.

Lue lisää: Vt 8 Turku - Pori parantaminen Eurajoen kohdalla -hankekortti

Vt 4 Oulu‐Kemi

Hankkeen tavoitteena on nostaa pääväyläverkkoon ja TEN-ydinverkkoon kuuluvan nelostien palvelutasoa välillä Oulu-Kemi lähemmäksi valtatielle asetettuja tavoitteita. Hankkeella helpotetaan reitin ruuhkia, melua ja onnettomuusalttiita kohtia. Hankkeessa rakennetaan Simoon kaksi eritasoliittymää ja tehdään muita liittymäjärjestelyitä.

Lue lisää: https://vayla.fi/vt4oulu-kemi

E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat  

Hankkeen tavoitteena on turvata pääkaupunkiseudun logistiikkakeskittymien ja E 18-tien toimivuus tulevaisuudessa. Lisäksi Kehä III:n ja rinnakkaisväylien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat. Hankkeessa korvataan Askiston paalulaatta uudella ja uusitaan huonokuntoisia siltoja. Lisäksi Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä.

Lue lisää: Hankkeen hankekortti

Vt 4 parantaminen välillä Hartola‐Oravakivensalmi

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Hankkeessa rakennetaan valtatie pääosin entiseen maastokäytävään tietä leventäen. Uudelle tielinjalle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistapari Muikunlahden ja Kettuvuoren välille. Tielle rakennetaan lisäksi pohjavesisuojausta, meluesteitä, valaistusta ja mahdollisesti riista-aitaa sekä parannetaan valtatien liittymäjärjestelyitä.

Lue lisää: https://vayla.fi/paijat-hameessa-suunnitteilla/vt-4-lahti-hartola/vt-4-hartola-oravakivensalmi

Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V‐1879, Pedersöre

Huonokuntoinen kantatien 68 tiesilta uusitaan. Silta ylittää Helsinki-Oulu -pääradan. Uusi silta mahdollistaa raskaat tiekuljetukset, myös erikoiskuljetukset, sillan kautta. TEN-T ydinverkkokäytävän radan pullonkaula poistuu, kun nykyisestä sillasta johtuva pistemäinen nopeusrajoitus 140 km/h voidaan nostaa muuta rataa 200 km/h vastaavaksi. Uusi silta mahdollistaa myöhemmin myös pääradan lisäraiteen sekä ilmastoystävällisempien kuljetusten osuuden lisääntymisen.

Lue lisää: https://vayla.fi/pohjanmaalla-suunnitteilla/kt-68-parantaminen-rakentamalla-uusi-kolpin-ylikulkusilta

Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen liikenne sekä vähentää liikennepaikan käyttöhäiriöitä. Lisäksi hanke tukee ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottoa. Hankkeessa korvataan nykyinen Kuopion turvalaitejärjestelmä. Lisäksi hankkeessa ratapihoja kehitetään tehokkaimmilla toimenpiteillä, joita voivat olla esimerkiksi raiteistomuutokset sekä henkilöliikenteen laiturien ja niille johtavien yhteyksien parantaminen.

Lue lisää: https://vayla.fi/kuopion-ratapiha

Saimaan kanavan vedenpinnan nosto

Hankkeen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia. Tämä tapahtuu mahdollistamalla suurempi kulkusyvyys Saimaan kanavalla ja syväväyläverkolla Varkauden ja Joensuun satamiin saakka. Hankkeessa toteutetaan vedenpinnan noston edellyttämät muutokset vesi- ja säännöstelyrakenteisiin sekä korotetaan kanavan patoja ja nostetaan kanavan veden pintaa 10 cm:llä.

Vt 25 Lepin liittymän alikulku mt 111 liittymän kohdalla, Karjaa

Hankkeessa parannetaan liikennejärjestelyjä niin, etteivät valtatien 25 ja maantien 111 liittymä tai maantien 111 ja Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymät ruuhkaudu ja että tiellä liikkujien turvallisuus paranee. Lisäksi varmistetaan liikenteellinen toimivuus alueelle kaavoitetun kaupallisen toiminnan laajentuessa.

Lue lisää: https://vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-25-hanko-mantsala/vt-25-parantaminen-mt-111-liittyman-kohdalla-tiejarjestelyineen

Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa teollisuuden saavutettavuutta sekä antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle. Hankkeessa parannetaan vt 8 ja kt 68 Edsevön kohdan eritasoliittymää.

Lue lisää: https://vayla.fi/pohjanmaalla-suunnitteilla/kt-68-valilla-edsevo-pietarsaari

Vt 23 toteutumattomat kohteet

Hankkeessa toteutetaan valtatiellä 23 tiesuunnitelman mukaisia toteuttamattomia kohteita. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kohteet ovat Kurola ja Unnukanniemi, Mustikansalon ja Kortemäen kohdat sekä Hoikanmäki ja Varkaudentie. Hankkeessa mm. avarretaan kallioleikkauksia sekä tehdään liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä.

Lue lisää: https://vayla.fi/pohjois-savossa-suunnitteilla/vt-23-varkaus-viinijarvi

Helsinki‐Tampere ‐rataosan peruskorjauksen aloittaminen

Hanke on peruskorjaushanke, joka kohdistuu olemassa olevan rataverkon kunnostamiseen ja kunnostamisen suunnitteluun, ja siten radan kunnosta johtuvien rajoitteiden poistamiseen ja ehkäisemiseen. Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa Helsinki–Tampere-rataosan turvallista ja täsmällistä liikennöitävyyttä.

Lue lisää: Hankkeen strategiakortti

Ohituskaistojen suunnittelu VT 8 ‐ Vaasa‐Kokkola

Hankkeessa suunnitellaan ohituskaistat vt 8 Vaasa–Kokkola välille. Hankkeen tavoitteena on tien standardin parantaminen pitkänmatkaisen liikenteen tarpeisiin. Hanke sisältää viisi uutta keskikaiteellista ohituskaistaosuutta ja useita eritasoliittymäjärjestelyjä. Tämä pitää sisällään liittymäjärjestelyjen sekä rinnakkaisten maantie- ja kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelua.

Lue lisää: https://vayla.fi/pohjanmaalla-suunnitteilla/vt-8-vaasa-kokkola

GigaVaasa ‐ akkuteollisuusalueen liikenneyhteydet

Hankkeessa suunnitellaan GigaVaasa-suurteollisuusalueen tiestöä niin, että kuljetusten toimivuus turvataan.

Kaarinan kiertotie Paraistenväylällä ‐suunnittelu

Hankkeessa suunnitellaan Kaarinan kiertotie (läntinen ohikulkutie) Paraistenväylällä. Hankkeella tavoitellaan liikenteen sujuvuutta. Lisäksi hanke parantaa alueen elinvoimaa ja tukee maankäytön kehittämistä.

Lue lisää: https://vayla.fi/mt180-saaristotie


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.