Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Juha-Pekka Hämäläinen

  • 0295 343 563

Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola - Oravakivensalmi

Tiesuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta kyseinen tieosuus on määritelty maanteiden pääväylien palvelutasoluokkaan I. Lisäksi tieosuus kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon.

Karttakuva, johon on merkitty Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä.

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on toteuttamatta jäänyt osahanke valtatien 4 parantamisesta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen. Tarkempi sijainti on Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL 2013) suunnitteluosuudella ovat noin 6400 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %.

Valtatien toimivuus ja turvallisuus on heikko. Valtatie 4 on suunnittelujaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Nykyisellään valtatien geometria ei täytä nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät ole valtateiden edellyttämällä tasolla. Lisäksi valtatie sijaitsee suojaamattomana I-luokan pohjavesialueella. Nykyisin tiejaksolla on 80km/h nopeusrajoitus.

Suunnitelman tavoitteet

Tiesuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Samalla tien riskit pohjavesille vähenevät pohjavesisuojaukset toteuttamalla.

Valtatien 4 nykyisellään kapea, mäkinen ja ohitusmahdollisuuksiltaan heikko. Lisäksi useat yksityistieliittymät ja mäkinen maasto aiheuttavat ongelmia tien liikenteelliselle palvelutasolle ja liikenneturvallisuudelle. Suunnitellun valtatieosuuden mitoitusnopeus on 100 km/h, liittymäalueilla 80 km/h.

Suunnitelmassa nykyistä tietä levennetään ja tie linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Uudelle tielinjaosuudelle rakennetaan ohituskaistapari ja riista-aidat. Lisäksi tien lähistöllä olevien kiinteistöjen kohdalle toteutetaan melusuojausrakenteita. Hankkeessa yksityisteiden liittymiä vähennetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ja tähän liittyen rakennetaan myös uusia yksityistieyhteyksiä.

Suunnittelun tilanne

Tiesuunnitelma "Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola–Oravakivensalmi, Hartola" on lainvoimainen ja hyväksymispäätöksen voimassa oloa on jatkettu vuoden 2021 loppuun asti. Tiesuunnitelman pohjalta on laadittu hankearviointi vuonna 2018 ja hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Ennen rakentamisen käynnistymistä suunnitelmaa tarkennetaan rakentamistarkkuuteen. Hankealueella tullaan myös tekemään lisää rakentamista ja hankkeen jälkiseurantaa palvelevia mittauksia ja tutkimuksia. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto.

 

Yleiskartat

T1-1 Suunnitelma-alueen eteläosa

T1-2 Suunnitelma-alueen pohjoisosa

Suunnitelmakartat

T2-1 Valtatie 4 plv 200-1400

T2-2 Valtatie 4 plv 1400-2800

T2-3 Valtatie 4 plv 2800-4200

T2-4 Valtatie 4 plv 4200-5600

T2-5 Valtatie 4 plv 5600-7000

T2-6 Valtatie 4 plv 7000-8400

T2-7 Valtatie 4 plv 8400-9800

T2-8 Valtatie 4 plv 9800-11200

T2-9 Valtatie 4 plv 11200-12040

T2-10 Y19 ja Y35

T2-11 Y20