Hyppää sisältöön

Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä

Julkaistu 29.4.2021

Väylävirasto on asettanut tavoitteeksi vähentää ilmaston ja muun ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Tämän tueksi kehitämme tapoja, joilla CO2-päästövähennystoimia on helpompi tarkastella väylien kunnossapidossa ja rakentamisessa.

Kuvituskuva hiilijalanjäljestä.

Tietoa väylien elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä tarvitaan päätöksentekoa varten. Samalla voidaan tunnistaa ne väylänpidon tai väyläomaisuudenhallinnan kohdat, joissa on potentiaalia päästöjen vähentämiseen.

Avointa tietoa laajaan käyttöön

Päästötiedon tuottamiseksi ja päästölaskennan läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi on tunnistettu tarve koota verifioituun tietoon perustuva infran CO2-päästötietokanta, joka on avoimesti kaikkien sidosryhmien saatavilla. Infrarakentamisen kansallinen päästötietokantahanke on Väyläviraston tutkimus- ja kehityshanke, jossa kehitetään avoin elinkaaripohjainen tietokanta tukemaan väylärakentamisen ja väylänpidon CO2-päästöjen laskentaa. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2021 ja kestää vuoden 2022 loppuun.

"Tietokanta tulee avoimesti käytettäväksi infra-alan toimijoille ja laskentaohjelmistoille avoimen käyttöliittymän ja rajapinnan kautta, ja sitä voidaan hyödyntää myös laajemmin infrarakentamisen päästölaskennassa", kertoo kehityshankkeen projektipäällikkö Karoliina Saarniaho.

"Tulevia käyttäjiä ovat esimerkiksi suunnittelijat, rakennuttajat ja urakoitsijat. Tavoitteena on, että tietokannan avulla voidaan tehdä tyypillisten infrahankkeiden elinkaarilaskenta olennaisimpien panostietojen pohjalta."

Päästölaskentaa kehitetään yhteistyössä monella rintamalla

Infrarakentamisen CO2-päästötietokannan kehittämistyö on osa Väyläviraston laajempaa päästölaskennan kehitystyön kokonaisuutta, jossa teemme yhteistyötä myös pohjoismaisella tasolla. Yhteispohjoismaisella yhteistyöllä on mm. koottu yhteinen tie- ja ratainfrastuktuurin elinkaariarvioinnin opas (Väyläviraston julkaisuja 64/2020). Oppaassa on kuvattu, kuinka elinkaariarviointia käytetään, kun teitä ja ratoja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään. Infran CO2-päästöjen arviointimenetelmän ja -ohjeistuksen kehittämistä jatketaan päästötietokantahankkeen rinnalla.

Päästötietokanta laaditaan Suomen ympäristökeskuksessa ja hankkeen tilaaja on Väylävirasto. Myös Helsingin kaupunki ja ympäristöministeriö osallistuvat hankkeen ohjausryhmään, ja hanke hyödyntää soveltuvilta osin rakentamisen CO2data.fi-tietokannan kehittämisessä saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Tervetuloa sidosryhmätilaisuuteen 8.6.2021!

Väylävirastossa teemme tiivistä yhteistyötä laajasti alan toimijoiden kesken. Osana päästötietokantahanketta tulemme käymään laajaa vuoropuhelua, jonka tavoitteena on tunnistaa koko infra-alan nykyisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita tietokannan sisällön ja käyttötarpeiden osalta, sekä luoda pohjaa yhteisille toimintatavoille päästötiedon hyödyntämiseksi suunnittelussa, infrarakentamisessa ja infraomaisuuden hallinnassa.

Infrarakentamisen CO2-päästötietokantahankkeen ensimmäinen infotilaisuus järjestetään 8.6.2021 klo 9.30–12. Lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen.

Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää työn tavoitteista, sisällöstä ja etenemisestä, sekä keskustelemaan tarpeista ja odotuksista päästötietokantaa koskien!

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kohti fossiilitonta liikennettä

Päästövähennystavoitteet näkyvät hankinnoissa ja hankkeissa

Radan sähköistyshankkeet vähentävät päästöjä ja kustannuksia

Rakennusurakoiden kaluston ympäristövaatimuksia kehittämällä vaikutetaan infrarakentamisen päästöihin

Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on nousussa

Pyöräliikenteen suunnitteluun apua ohjeista


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta