Vt 5 Leppävirta-Kuopio

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Valtatie 5:n osuus Leppävirta–Vehmasmäki (32 km) on osa Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun runkoyhteyttä Etelä-Suomeen ja osa kattavaa TEN-T-verkkoa. Yhteysvälillä on kohtalaisen paljon liikennettä (6 100–6 700 autoa päivässä). Raskaan liikenteen osuus on noin 11 %.

Tiejakso on liikenteen määrään suhteutettuna liian kapea, mäkinen ja mutkainen. Tiellä on alhainen nopeusrajoitus. Erityisesti taajamissa on useita vaarallisia tasoliittymiä. Nykyinen tie jakaa taajamarakennetta ja liikenne aiheuttaa meluhaittoja Oravikoskella ja Paukarlahdessa. Kevyen liikenteen olosuhteet ovat myös huonot. Tien ongelmallisuus korostuu siksi, että se sijaitsee kahden jo parannetun tieosuuden välissä.

Tiejakso on tarkoitus parantaa siten, että Leppävirralta Palokankaalle (14,8 km) tietä parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan muun muassa rakentamalla neljä ohituskaistaa ja yhtenäinen keskikaide sekä poistamalla kaikki tasoliittymät. Palokankaalta Humalajoelle nykyiselle moottoritielle (17,5 km) tie rakennetaan nelikaistaisena kokonaan uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle nykyisen tien jäädessä rinnakkaistieksi.

Tavoitteena on:
  • Kehittää tieosuudesta liikenteen edellyttämän laatutason täyttävä valtatieyhteys
  • Vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi
  • Parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta
  • Kehittää tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Leppävirran maankäyttöä sekä yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä.
  • Turvata elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus
  • Varmistaa joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille.
 

Aikataulu

  • Vt 5 Leppävirta–Palokangas ja vt 5 Palokangas–Humalajoki -osuuksien tiesuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2012. Suunnitelmien hallinnollinen käsittely on vielä kesken.
  • Leppävirran kohdan aluevaraussuunnitelma valmistuu keväällä 2019. Tavoitteena on aloittaa tiesuunnitelman laatiminen mahdollisimman pian.
  • Rakentamisen aloitusvalmius on vuonna 2019. Leppävirran kohdan rakentaminen voidaan aloittaa arviolta vuonna 2021.

Koko yhteysvälin kustannusennuste on noin 120 milj. euroa.

Sivu päivitetty 12.11.2018