Hoppa till innehåll

Frågor och svar

 

Vilka är de viktigaste punkterna i projektet och hur ser tidsplanen för dem ut?

Under projektet byggs en ny planskild anslutning till Ring I (Bredviksknuten) vid Torvmossvägen. Förbindelsen från Kronoborgsvägen och Brukstrandsvägen till Ring I avlägsnas redan i början av projektet. Vid Bredvik och Bruksstranden dras Ring I dessutom genom en högst cirka 7 meter djup skärning. Projektet genomförs samtidigt som projektet Spårjokern. Byggarbetet på plats inleds i oktober 2019 och beräknas vara klart i slutet av 2021.

Vilka fördelar vill man uppnå med projektet?

Syftet med projektet är att göra trafiken på Ring I mer smidig samt minska trängseln och därmed reducera utsläppen och förkorta körtiderna. Projektet gör det också möjligt att bygga Spårjokern.

Hur påverkar byggarbetet trafiken på Ring I?

Byggarbetet medför specialarrangemang under hela projektet och trafiken kommer att ledas om vid Bredvik. Den tillfälliga leden kommer att ligga omedelbart intill Ring I:s nuvarande sträckning och kommer att vara rätt oförändrad under hela projektet.

Projektets effekter för området?

Projektet gör trafiken på Ring I smidigare i Bredvik, vilket påverkar hela västra Ring I i och med att trängseln minskar. Projektet möjliggör också byggandet av Spårjokern, som för sin del kommer att förbättra kollektivtrafikförbindelserna i området betydligt. I samband med projektet byggs mängder av bullerskydd och det kommer att förbättra bullerbekämpningen i området. Projektet kommer också att förbättra förutsättningarna för fotgängare och cykelåkare eftersom gång- och cykelvägarna rustas upp.

Hur har miljöfrågor beaktats i projektet?

Miljöfrågor har haft en central roll vid planeringen av projektet. Man kommer att bevara flygekorrens förbindelser genom att skydda det nuvarande trädbeståndet under byggandet. Nya artificiella hoppträd kommer att placeras ut i samband med projektet för att trygga och förbättra flygekorrens möjligheter att röra sig. Projektet kommer inte att medföra verksamhet i Natura-området i Bredvik. Spårjokerns sträckning kommer att göra skyddsområdet för gamla skogar i Elfvik något smalare men man kommer att fästa skärskild uppmärksamhet vid att bevara de skyddade träden. Stadsplanen för att bevara träd, buskar och häckar kommer att följas. Planen gås noggrant igenom tillsammans med entreprenören under en terrängsyn redan i början av byggandet. Dessutom ska särskilt högljutt arbete, tex buller som åstadkommer vid pålning, enligt planbestämmelserna inte att göras på sommaren.

Det finns skolor och daghem i området. Hur har man säkerställt att det är tryggt för barn att röra sig under byggandet?

Alla specialarrangemang planeras och genomförs i samarbete med den valda entreprenören. Gång- och cykellederna som ska användas medan projektet pågår kommer att markeras tydligt i terrängen och målet är att hålla byggplatstrafiken borta från gatunätet.

Vem ansvarar för projektet och hur stora blir de totala kostnaderna?

Projektet för att förbättra Ring I genomförs tillsammans med Esbo stad. Kostnaderna för projektet är cirka 30 miljoner euro och av den summan betalar Esbo stad 1/3. Beaktar man de separata byggentreprenaderna i HRM:s projekt och i projektet Spårjokern, blir totalkostnaderna cirka 36 miljoner euro.