Hankinnan valmistelu keskeytyy / Project preparations postponed

Näkymä Oulunsalosta merelle, lautta ja tuulimylly. A view from Oulunsalo ferry harbour to Hailuoto. Ferry and a windmill.
Päivitetty 20.3.2020 / Updated on March 20, 2020

Väylävirasto on eilen 19.3.2020 saanut tiedon, että Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.
 
Valituksesta johtuen Väyläviraston ei ole mahdollista julkaista hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä Hailuodon kiinteän yhteyden PPP -hankkeesta suunnitellusti 23.3.2020.
 
Valituksen käsittely tuomioistuimissa kestää kauemmin kuin suunniteltu hankintaprosessi ja siihen liittyvät riskit ovat liialliset PPP-mallin kannalta. Näin ollen Väyläviraston on pakko odottaa, kunnes hallinnollinen riski on poistunut. Suosittelemme tarjoajaehdokkaita vapauttamaan hankkeen valmisteluun sidotut resurssit muihin töihin. Väylävirasto on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä. Tiedotamme hyvissä ajoin Hailuotoa koskevista ratkaisuista ja tulevista PPP-hankkeista.
 
Hankinnan valmistelun keskeytyminen on valitettavaa, koska hanke on yhteiskunnallisesti tärkeä, valmisteluvaihe on sujunut hyvin ja markkinatoimijoiden osoittama kiinnostus on ollut suuri.
 
Väylävirasto on pahoillaan niistä taloudellisista vaikutuksista, joita vesiluvan lainvoimaisuuteen liittyvästä odottelusta, ja viivästyksistä on aiheutunut yrityksille. Väylävirasto kiittää teitä tähänastisesta osallistumisesta prosessiin.

The Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA) has yesterday on 19.3.2020 received information concerning an appeal to the Vaasa Administrative court with respect to the Water permit for the Hailuoto Causeway.
 
As a result of the appeal the FTIA is currently not able to publish the procurement notice or invitation to tender for the Hailuoto Causeway PPP project as planned on 23.3.2020.
 
The processing of the appeal will take longer than the planned procurement process and risks caused by it are excessive for the PPP-procurement. Hence the FTIA will have to wait until the administrative risk is no longer relevant. The FTIA is prepared to launch the procurement process after the appeal process has ended. We will inform well in advance with developments regarding the Hailuoto project and upcoming PPP projects.
 
The interruption of the preparations for the procurement is unfortunate as the project is societally significant, the project preparation phase has developed favorably and the co-operation with market participants has been excellent.
 
We regret the economic effects that the anticipation and delay of the water permit has caused to businesses. The FTIA is grateful for your involvement in the process so far.

 
 

Hailuodon kiinteän yhteyden valmisteluvaiheen aineisto / Hailuoto Causeway materials for the project preparations

Havainnekuva Hailuodolta.

Päivitetty 31.1.2020 / Updated Jan 31, 2020

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen markkinavuoropuhelun kahdenväliset tapaamiset pidettiin tammikuussa. Hankkeen markkinavuoropuheluun liittynyt sähköinen kysely ja informaatiotilaisuus (10.10.2019) on pidetty. Jos olet potentiaalisena palveluntuottajana kiinnostunut hankkeesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen terhi.honkarinta[at]vayla.fi.

Hailuoto PPP project’s market soundings bilateral meetings were held in January. The electronic survey and information event (Oct 10, 2019) regarding the project’s market sounding have been held. If you are interested in the project as a protential service provider, please send email to terhi.honkarinta[at]vayla.fi.


Informaatiotilaisuus palveluntuottajille pidettiin 10.10.2019 Helsingissä / Market information event was held on October 10th  in Helsinki.

Tietoa hankkeen ympäristöasioista tausta-aineistoksi / Background information about environmental matters.

Tiesuunnitelma, tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja lainvoimainen tiesuunnitelman hyväksymispäätös / Road plan, its supplemental plan, and legally valid approval of road plan (only in Finnish): Tiesuunnitelma-aineisto.

Linkki englanniksi käännettyyn tiesuunnitelmaselostukseen / Link for the road plan description (in English): Road plan description.

Vesilupahakemus ja Aluehallintoviraston vesiluvan käsittely / Water permit application and its processing by the Finnish Regional State Administrative Agency (only in Finnish): Lupa-Tietopalvelu.

Linkki englanniksi käännettyyn vesilupahakemukseen / Link for the water permit application (in English): Water permit application.
 

Karttakuva Hailuodolta.

Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset direktiivilajeille (upossarpio, naurulokki ja kalatiira) on saatu. / Decisions on derogations pursuant to the Nature Conservation Act for Directive species (Baltic water-plantain, black-headed gull and common tern) have been received (only in Finnish):  Poikkeusluvat.

Tilaaja teetti täydentäviä tarkentavia pohjatutkimuksia kevättalven 2019 aikana. Koko ohjelmaa ei ehditty toteuttaa tämän vuoden jäiden aikaan. Tutkimuksia jatketaan ensi talvena ja etusijalle asetetaan siltojen pohjatutkimukset. Ohjelmaa päivitetään vielä ennen tutkimusten jatkamista. Talvella 2019 laadittu ohjelma on (linkin takana olevan) aineiston mukana antamassa käsitystä toistaiseksi tekemättä olevista tutkimuksista. Talvella 2019 tehdyt tutkimukset eivät antaneet aikaisemmasta olennaisesti poikkeavaa tietoa maaperästä. Pohjatutkimusaineisto.
 
The Finnish Transport Infrastructure Agency commissioned complementary soil surveys to be completed in late winter of 2019. The soil survey plan couldn't be fully carried out in time so the surveys, primarily at the bridge sites, are to be continued in the coming winter. Though the plan in question will be updated before continuing the surveys, the one drawn in the winter of 2019 is among the materials (behind the link) to give an impression of the surveys yet to be completed. In relation to earlier soil surveys, essentially nothing out of the ordinary was found in the results of 2019's late winter soil surveys. Pohjatutkimusaineisto (only in Finnish).

Tiesuunnitelman ja vesilupahakemuksen laatimista edeltävien vaiheiden aineistot / Materials preceding the drafting of road plan and water permit application (only in Finnish): Portaali.

Jos aineiston lataamisessa tai käsittelemisessä ilmenee ongelmia tai teillä tulee kysyttävää, olettehan yhteydessä.
Should any questions arise or problems occur while exploring the materials, feel free to contact:

Terhi Honkarinta
tel. 029 534 3754
Väylävirasto / Finnish Transport Infrastructure Agency
Projektien toteutus –osasto
terhi.honkarinta[at]vayla.fi
+358 40 5248 690