Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Suunnitteluyksikön päällikkö

Maarit Saari

  • 0295 021 341

Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä

Valtatie 25 on merkittävä poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Valtatien merkitys on erityisen suuri Länsi-Uudeltamaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalla tavaraliikenteellä. Henkilöliikenteessä valtatie 25 on alueen tärkein sisäinen yhteys. Tie jatkuu Mäntsälästä Porvooseen kantatienä 55 muodostaen kehäyhteyden pääkaupunkiseudulla.

Yhteysvälin suunnitteluvaiheet vaihtelevat kohteittain. Joistakin kohteista on laadittu tai laadittavana tie- tai rakennussuunnitelma. Osasta kohteista seuraavana suunnitteluvaiheena tulee esille yleis- tai aluevaraus- tai toimenpidesuunnitelma, ja osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa hoitourakoiden yhteydessä.

Yhteysvälin suunnitelmien taustat ja lähtökohdat

Valtatiellä on merkittävä seudullinen, kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Suomen viennin ja tuonnin kannalta tie on tärkeä yhteys Hangon satamaan. Tien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle.

Nykyinen valtatie on pääosin kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on tien laatutasossa sekä liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Tiejaksolla on tapahtunut vuosien 2013–2017 aikana 112 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 10 henkilöä. Onnettomuustiheys on suuri verrattuna valtateiden keskiarvoon. Raskaan liikenteen määrä ja osuus on suuri koko osuudella (10–22 %).

Hanke sijaitsee lähes kokonaan tärkeällä harju- ja pohjavesialueella.

 

 

Suunnittelun eteneminen ja hankkeiden sisältö

Valtatien 25 yhteysvälille Hanko - Mäntsälä kehittämisselvitys on päivitetty vuonna 2019. Lisäksi on laadittu jaksoittain seuraavia suunnitelmia:

  • Keskikaiteiden toteuttaminen jaksoille Meltola - Mustio, Tammisaari - Karjaa ja Siippoon kohdalta koilliseen.
  • Muijala - Ojakkala välin aluevaraussuunnitelma
  • Nurmijärvi-Hyvinkää välin aluevaraussuunnitelma

Näiden lisäksi yhteysvälille on laadittu suunnitelmia yksittäisistä liittymän parantamisista, jalankulku- ja pyöräilyteiden rakentamisesta, liityntäpysäköintien kehittämisestä ja muista pienistä liikenneturvallisuushankkeista.