Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

 

Maantie 355 (Merituulentie) on pääyhteys valtatieltä 15 (Hyväntuulentie) HaminaKotkan pääsatamassa Mussalossa. Merituulentie on myös tärkeä Kotkan sisäistä liikennettä palveleva yhteys Mussalosta Kotkan keskustaan. Raskaan liikenteen määrä ja sen ennustettu kasvu yhdessä valo-ohjattujen tasoliittymien ja tien mäkisyyden kanssa aiheuttavat toimivuus- ja turvallisuusongelmia. Lisäksi ympäristöön ja ihmisiin kohdistuu melu- ja päästöhaittoja. Jotta toimivuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa ja asukkaille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja vähentää, on Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatinut maantielain mukaisen yleissuunnitelman Merituulentien parantamiseksi. Yleissuunnitelmalla päätetään Merituulentien kehittämisen periaateratkaisu.

Havainnekuva Merituulentien parantamisesta.

Yleissuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2016. Suunnitelma on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2017 aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lähetti yleissuunnitelman kevään 2018 aikana, mutta suunnitelma on jouduttu ottamaan uudelleen päivitettäväksi Mussalon kaksoisraidevarauksen takia. Päivitettyä suunnitelmaa esitellään yleisölle syksyllä 2020. Suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle ja asetetaan uudelleen nähtäville. Suunnitelmalle haetaan hyväksymispäätös liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vuoden 2021 aikana. Hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta ei ole päätöksiä.

Yleispiirteinen kartta suunnittelualueesta (pdf 4 Mt)

Lähtökohdat ja nykytilanne

Lähtökohdat

HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä kautta maailmalle. Satama kuuluu Euroopan unionin määrittelemän TEN-T-ydinverkon satamiin ja sillä on suuri merkitys Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja aluekehitykselle. Tämä tekee suunnittelukohteena olevasta satamaan johtavasta Merituulentiestä valtakunnallisesti merkittävän yhteyden, jonka tulee mahdollistaa sataman toiminta- ja kasvuedellytykset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Vilkkaan satamaliikenteen lisäksi Merituulentiellä on tärkeä tehtävä Kotkan paikallisliikenteen välittämisessä asuinalueiden ja keskustan välillä, mikä tekee siitä myös paikallisesti merkittävän yhteyden. 

Selvityksessä HaminaKotkan sataman maaliikenneyhteydet – kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2013, nykyinen Väylävirasto) Merituulentien (maantie 355) parantaminen arvioitiin yhdeksi tehokkaimmista toimenpiteistä parantaa sataman maaliikenteen yhteyksiä ja esiselvityksessä HaminaKotka Sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2014), ehdotettiin nostamaan Merituulentien suunnitelmavalmiutta aluksi yleissuunnitelmatasolle.

Nykytilanne ja ongelmat

Merituulentie on kolme kilometriä pitkä seututieyhteys Mussalon sataman ja valtatien 15 (Hyväntuulentie) välillä. Merituulentie on yksiajoratainen kaksikaistainen tie, jossa sataman raskas liikenne ja paikallinen henkilöautoliikenne sekoittuvat aiheuttaen häiriöitä toisilleen. Tien vilkkaimmin liikennöidyn osan Mussalontie–Haukkavuori kolme liittymää ovat valo-ohjattuja. Sataman ja Mussalontien välillä liittymät ovat valo-ohjaamattomia. Nopeusrajoitus tiellä on 50 km/h. Tie ei nykyisellään vastaa TEN-T-ydinverkon satamaan johtavan väylän laatutasoa.

Tiellä kulkee henkilöautoja ja raskasta liikennettä. Vilkasliikenteisellä Merituulentiellä kulkee arkipäivisin keskustan päässä 11000–12000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sataman päässä 5000–8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on suuri, noin 2 000 rekkaa vuorokaudessa (16–36 % kokonaisliikennemäärästä).

Suurin osa Merituulentien nykyisistä ongelmista johtuu tien soveltumattomuudesta sataman rekkaliikenteen suureen määrään. Merituulentien mäkirinteissä olevat liittymät liikennevaloineen hidastavat ja pysäyttävät rekkaliikennettä. Samalla muun liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huonontuvat sekä ympäristöhaitat lisääntyvät. Merituulentiellä ajetaan myös paljon ylinopeutta, mikä kasvattaa vakavien onnettomuuksien riskiä erityisesti liittymissä ja suojateillä. Rekkaliikenteen kasvu heikentää jatkossa tilannetta entisestään.

Tien liikenneturvallisuus on keskimääräistä seututietä huonompi. Vilkas jalankulku- ja pyöräilijäliikenne kokee olonsa turvattomaksi raskaan liikenteen läheisyydessä. Liikenne aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle melu- ja päästöhaittoja, joita lisäävät raskaan liikenteen jarrutukset ja kiihdytykset.

Mt 355 liikenne-ennuste 2013 (png 455 kt)
Mt 355 liikenne-ennuste 2040 (png 480 kt)

Hankkeen sisältö

Merituulentien (mt 355) parantamiseksi on tutkittu suunnittelun aikana eri vaihtoehtoja mm. liikenneverkolle, tien poikkileikkaukselle ja liittymäratkaisuille. Lisäksi tutkitut vaihtoehdot sisältävät liikenteen hallinnan ja melusuojauksen toimenpiteitä. Tutkituista vaihtoehdoista vaihtoehto 1 (VE1) on valittu yleissuunnitelmassa esitetyksi tien parantamisratkaisuksi.

Merituulentiestä on laadittu toimenpidesuunnitelma vuonna 2005. Toimenpidesuunnitelman tavoitetilanteen ratkaisuna on esitetty Merituulentien muuttamista 2+2-kaistaiseksi ja liittymien liikennevalo-ohjausta.

Kesällä 2014 valmistuneen raportin HaminaKotka Sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa mukaan Merituulentien parantamisesta tulee käynnistää yleissuunnitelman laatiminen parhaiden keinojen löytämiseksi alueen maankäytön sekä paikallisen liikenteen ja satamaliikenteen yhteensovittamiseksi.

Yleissuunnitelmassa tutkittiin vuoden 2005 toimenpideselvityksessä esitetyn ratkaisun lisäksi hankkeen aikana määritettävien palvelutasotavoitteiden perusteella muodostettavia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla pyritään saavuttamaan hankkeen keskeisimmät tavoitteet, jotka ovat:

 • HaminaKotka sataman suunnitellun kasvun mahdollistaminen
 • Merituulentien sujuvuuden parantaminen ja toimivuusongelmien minimointi
 • Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Mussalon satamaliikenteen ja Kotkan sisäisen henkilöautoliikenteen yhteensovittaminen
 • Ympäristö- ja asuinolosuhteiden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla sekä kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen (melu, viihtyvyys, elinolosuhteet, maisema, estevaikutus)
 • Merituulentien laatutavoitteet (mm. poikkileikkaus, liittymätyypit, palvelutaso)
 • Joukkoliikenteen toimintaedellytysten ja palvelutason parantaminen

Hankevaihtoehtoja oli yhteensä kolme kappaletta, joista kaksi päävaihtoehtoja (VE1 ja VE2)  ja yksi ns. kevennetty vaihtoehto (VE3). Hankearvioinnissa näitä vaihtoehtoja verrattiin vertailuvaihtoehtona olevaan parannettuun nykytilaan (VE0+). Vaihtoehtojen lyhyet kuvaukset löytyvät alta. Vaihtoehtojen liikenne-ennusteet, yleiskartat, suunnitelmakartat ja esittelyvideot löytyvät sivun vasemmasta palkista.

Vertailuvaihtoehto VE0+ parannettu nykytila

 • satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä
 • nykyisten liittymien valo-ohjaus muutetaan raskasta liikennettä suosivaksi
 • nopeustaso 50km/h

VE3 kevennetty hankevaihtoehto

 • satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä
 • nykyisten tasoliittymien parantaminen
 • nopeustaso 50km/h

VE2

 • satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä
 • uudet eritasoliittymät Mussaloon ja Hirssaareen
 • nopeustaso 60km/h

VE1, valittu yleissuunnitelmaratkaisu

 • satamaliikenteelle uusi väylä, nykyinen tie muuttuu kaduksi ja jää paikallisliikenteen käyttöön
 • uusi eritasoliittymä Mussaloon
 • nopeustaso uudella väyllä 70-80km/h ja kaduksi jäävällä osuudella 50km/h

Vaihtoehdot 1–3 sisältävät lisäksi kevyen liikenteen reittien järjestelyjä ja alikulkuja, liittymien katkaisuja Merituulentieltä sekä katu- ja yksityistiejärjestelyjä.

Hankkeen vaikutukset

Yleissuunnitelmassa esitetyllä vaihtoehto 1 (VE1) -ratkaisuilla on seuraavia vaikutuksia:

+ Raskaan liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi ja paikallisen liikenteen jonkin verran.
+ Liikenneturvallisuus paranee.
+ Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
+ Tieliikenteen päästöt vähenevät ja meluhaitat asutukselle vähenevät suojaustoimenpiteillä.

- Uusi väylä leventää nykyistä radan ja tien "väyläkäytävää" ja sen tieltä joudutaan purkamaan yhteensä yhdeksän    asuinrakennusta. Liikenne tulee kulkemaan osittain lähempänä asuinalueita.
- Uusi väylä pengertyy osittain vesistöön mm. Madesalmen arvokkaan luontokohteen alueella.
- Norssaaressa uuden maantien alle jää kivihakkauksia, jotka tulee ennen rakentamista tutkia ja dokumentoida.

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

 • Riittävien ja laadukkaiden melusuojausten sekä korkeatasoisen tieympäristön rakentamisella.
 • Vesistökohteiden tarkoilla tutkimuksilla ja tarpeen mukaan sovitetuilla ratkaisuilla sekä rakentamisen ajoituksella.
 • Vesistöön rajautuvien, erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylien korkeusaseman, linjauksen ja vesistöön pengertämisen sovittamisella varsinkin Madesalmen arvokkaassa luontokohteessa.

 

Suunnitelman kuvaus

Merituulentien parantamisen yleissuunnitelmaratkaisu sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Uuden maantien rakentaminen nykyisen tien rinnalle ja rautatien pohjoispuolelle välillä Rajakalliontie–Hyväntuulentie.
 • Nykyinen maantie muutetaan rinnakkaiskaduksi paikallisen liikenteen käyttöön.
 • Uusien maantien rinnakkaisyhteyksien rakentaminen korvaamaan Takakyläntien, Jänskäntie ja Rajakalliontien katkaistavat liittymät.
 • Nykyinen Mussalontien valo-ohjatun tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi, johon liitetään Rajakalliontie, Jänskäntie, Mussalontie sekä nykyinen Merituulentie.
 • Haukkavuoren eritasoliittymä (haarauma) parannetaan ja uusi maantie liitetään siinä valtatiehen 15 (Hyväntuulentie). Kotkansaaren sisääntulorampin päähän Merituulentielle nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle rakennetaan kiertoliittymä.
 • Jalankulku ja pyöräily järjestetään eritasoon uuden maantien kanssa. Hyväntuulentien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään rannan puolelle sisääntulorampin rinnalle pois eritasoliittymän ja ratojen välistä. Jalankulun ja pyöräilyn tasoylikäytävä radan kanssa puretaan.
 • Uusia siltoja rakennetaan 12 kpl ja nykyisiä puretaan 2 kpl.
 • Suojataan ilman kohtuuttomia kustannuksia suojattavissa olevat asuinkiinteistöt ohjearvot ylittävältä liikennemelulta. Tienvarresta puretaan järjestelyiden takia Mussalon eritasoliittymän eteläpuolelta neljä Kotkan kaupungin omistamaa asuinkiinteistöä.

 

Vaihtoehtotarkastelun materiaalia

Liikenne-ennusteet

Arkivuorokausiliikenne 2040 VE0+ ja VE3 (png 830 kt)
Arkivuorokausiliikenne VE1 (png 620 kt)
Arkivuorokausiliikenne VE2 (png 745 kt)

 

Kartat

Yleiskartta VE1 (pdf 5,1 Mt)
Suunnitelmakartat VE1 (pdf 4,7 Mt)

Yleiskartta VE2 (pdf 4,9 Mt)
Suunnitelmakartat VE2 (pdf 4,7 Mt)

Yleiskartta VE3 (pdf 4,7 Mt)
Suunnitelmakartat VE3 (pdf 4,7 Mt)

 

Esittelyvideot (YouTube)