Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223
  • tero.haarajarvi@ely-keskus.fi

Suunnittelukonsulttina Sitowise & Ramboll

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090
  • sari.kirvesniemi@ramboll.fi

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

  • 040 700 7321
  • rauno.tuominen@sitowise.com

YVA-menettely

Taina Klinga

  • 020 747 6188
  • taina.klinga@sitowise.com

Katso myös

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:
https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi

 

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala

Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista koskevan suunnittelun. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä ja liikkumista turvallisemmaksi ja sujuvammaksi. 

 

Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Parannettavat tieosuudet sijoittuvat Lempäälän, Pirkkalan ja Tampereen alueille. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 alkupuolella. Kevään 2019 aikana suunnitellaan hankkeen vaihtoehtoja ja aloitetaan työselvityksiä.

Miksi suunnitelmaa tarvitaan?

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Tällä hetkellä valtatie 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.

Suunnittelu käynnistyy YVA-menettelyllä

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen rat-kaisun, jossa haitalliset ympäristövaikutukset on minimoitu. YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue.

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laaditaan arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Se on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta. YVA-ohjelma asetetaan julkisesti nähtävillä elokuussa 2019. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville keväällä 2020. 

YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun yksi ratkaisu.  Yleissuunnitelmassa määritellään teiden sijoittuminen, tilantarve sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut yleispiirteisellä tarkkuudella. Yleissuunnitelman sisältöön kuuluu ehdotus meluntorjunnasta ja muita toimenpiteitä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu talvella 2021, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä Tampereen kaupunkiseudun eteläpuolella.

Suunnittelualue ja alustavat vaihtoehdot

Valtatie 3 suunnitteluosuus alkaa Ideaparkin kohdalta Kuljun eritasoliittymästä ja päättyy Vähäjärven kohdalle Linnakorven eritasoliittymän ja Pirkkalan eritasoliittymän välille. Suunnitelmassa tutkitaan valtatielle uutta linjausvaihtoehtoa Puskiaisten eritasoliittymän ja Linnakorven eritasoliittymän välillä. Tutkittavien vaihtoehtojen lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3 ja 2-kehän uusille linjauksille. YVA-menettelyssä tutkittavia uusia linjausvaihtoehtoja verrataan nykyisen valtatie 3 parantamiseen ja 0-vaihtoehtoon, jossa hanketta ei toteuteta. 

Tutkittavia vaihtoehtoja tarkennetaan kevään 2019 aikana ja ne esitetään YVA-ohjelmassa. Valtatie 3 suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 13–18 kilometriä vaihtoehdosta riippuen. Uusi valtatieyhteys ja 2-kehätieyhteys sijoittuvat pääasiassa alueille, joilla ei ole tällä hetkellä asutusta.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Otamme mielellämme palautetta vastaan läpi hankkeen. Vuoropuhelun aktiivinen jakso käynnistyy elokuussa 2019, kun YVA-ohjelma asetetaan nähtäville. Suunnitteluun voi osallistua monin tavoin ja keskustelu on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Vuoropuhelun perusteella ratkaisuja tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan suunnittelutyön aikana.  Suunnittelutyöhön on mahdollista ottaa osaa osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai käyttämällä elokuussa 2019 avattavaa karttapalautepalvelua. YVA-menettelyyn kuuluu myös mahdollisuus antaa mielipiteitä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta silloin, kun ne ovat nähtävillä. Tapahtumista ja osallistumisesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Seuraa hanketta

Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com. Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista.

Hankkeella tullaan avamaan oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti.

Sähköisen viestinnän lisäksi suunnittelun tärkeimmistä vaiheista ja tilaisuuksista julkaistaan lehti-ilmoituksia.

Sivu päivitetty 05.04.2019