Yhteystiedot

Väylä

Johtaja

Päivi Nuutinen

 • 029 534 3575

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Risto Leppänen

 • 0295 038 262

Poikkimaantie

Poikkimaantie (mt 8155) on tärkeä työ- ja asiointiliikenteen sekä raskaan liikenteen yhteys Oulun satamaan. Sataman kehittyminen ja Stora Enson tehtaan tuotantosuunnan muutos lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia Poikkimaantiellä. Poikkimaantien lisäkaistoilla ja liittymäjärjestelyillä poistetaan päivittäiset ruuhkat, parannetaan teollisuuden ja satamatoimintojen kehitysedellytyksiä sekä työ- ja asiointiliikenteen olosuhteita. Meluesteillä vähennetään meluhaittoja ja parannetaan asuinviihtyisyyttä.

Nykytila

Poikkimaantie on osa Oulun yleiskaavassa osoitettua keskustan eteläpuolista kehätietä. Poikkimaantie on Oulu sataman pääväylä, joka yhdistää valtatiet 4 ja 22 satamaan ja terminaalialueeseen. Sataman kehittymisen lisäksi lähialueiden tiivistyvä maankäyttö (Kaukovainion asuntoalue) ja Stora Enson tuotantosuunnan muutos lisäävät raskaan liikenteen kuljetuksia Poikkimaantiellä. Poikkimaantien jatkeelle, Oulujoen itäpuolelle, on rakenteilla merkittävä uusi Hiukkavaaran asuntoalue palveluineen (+24 000 asukasta). Nykyinen Poikkimaantie on 2-kaistainen tie, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Vilkkaimmissa tasoliittymissä on kanavoinnit ja liikennevalot. Tiellä on 10 alikulkukäytävää, 2 risteyssiltaa ja 1 radan ylikulkusilta. Mäntylän ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille on rakennettu meluesteitä.

Arkiliikenteen määrä vaihtelee vilkkaimmalla tieosuudella 10 600 - 17 400 ajon/vrk (KAVL 2016). Vuoden 2030 liikenneennuste on 16 000 - 23 000 ajon/vrk. Raskaan liikenteen määrä on suurimmillaan noin 2 000 ajon/vrk ja sen osuus on 6 - 20 %. Raskas liikenne tulee lisääntymään nykyisestä.

Poikkimaantiellä on loukkaantunut vuosittain noin yksi henkilö, ei kuolleita. Onnettomuudet keskittyvät liittymiin. Tien palvelutaso on huono ja liittymissä on toimivuusongelmia huippuliikenteen aikoina. Tien varren asutus kärsii meluhaitoista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maankäytön kehitysedellytyksiä sekä vähentää asutuksen liikennemeluhaittoja. Hankkeessa toteutetaan seuraavat muutokset:

 • Sataman päässä Poikkimaantie linjataan uuteen paikkaan ja portin edustalle rakennetaan kiertoliittymä.
 • Poikkimaantie levennetään 4-kaistaiseksi 2,4 km:n matkalla Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä.
 • Kolmeen liittymään rakennetaan liikennevalot Sataman ja Äimäraition välillä. Toisen ajoradan osuudella nykyiset liittymät parannetaan ja liikennevalot uusitaan.
 • Äimäkujan liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi ja maantien 847 rampin alikulkukäytävä uusitaan.
 • Toiselle ajoradalle rakennetaan uudet sillat Äimäraution risteysillan ja Äimäraution ylikulkusillan kohdille.
 • Toisen ajoradan osuudella nykyiset alikulkukäytävät uusitaan - Lintulammentien alikulkukäytäväsilta jatketaan.
 • Äimäkujalle ja Lintulammentielle rakennetaan kokonaan uudet alikulkukäytävät.
 • Uusia meluesteitä rakennetaan Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuntoalueiden kohdille.
 • Tievalaistus uusitaan ja rakennetaan telematiikkaa.
   

Vaikutukset

 • Parannetaan Poikkimaantien liikenteen palvelutasoa ja liittymien toimivuutta.
 • Vähennetään päivittäisiä aamu- ja iltaruuhkia.
 • Parannetaan liikenneturvallisuutta. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 0,46 heva / v. ja kuolemien määrä 0,2 kuollutta / 10 v.
 • Turvataan Oritkarin satamalle ja Nuottasaaren teollisuusalueelle sujuva ja toimiva yhteys päätieverkolta (vt 4 ja vt 22).
 • Mahdollistetaan Oulun sataman ja Stora Enson tehtaan suunnitelmien mukainen kehittäminen.
 • Parannetaan poikittais- ja sisääntuloliikenteen yhteyksiä ja sujuvuutta.
 • 55 dB(A) melualueen asukasmäärä vähenee 2030 liikennetilanteessa 400:lla (30 %).
 • Hankkeen linja-osuuden H/K suhde on 2,5.
   

Aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut 2017 ja sataman pään rakennussuunnitelma 2018. Hanke tulisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti, jos Stora Enson investointihanke käynnistyy. 

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on noin 21,0 M€ MAKU 130 (2010=100). Oulun kaupungilla on hankkeessa merkittävä kustannusosuus. 

Liitteet

Yleiskartta

Poikkimaantie yleiskartta (pdf)

Suunnitelmakartat

Poikkimaantie suunnitelmakartta 1 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 2 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 3 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 4 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 5 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 6 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 7 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 8 (pdf)

Poikkimaantie suunnitelmakartta 9 (pdf)