Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Trafikledsverket

Projektledare

Pasi Kivioja

  • 029 534 3602

Skanska Infra Oy

Projektledare

Timo Kujanpää

  • 050 544 7110

Sv 68 Pedersöre

Vägprojekt Pågående Österbotten

Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet. Projektet Sv 68 Pedersöre består av två byggprojekt. Stamväg 68 som leder till Jakobstad förbättras genom att en järnvägsbro inklusive vägregleringar byggs vid Kållby norr om den nuvarande bron. Den planskilda anslutningen som korsar stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö förbättras. Dessutom byggs en ny viadukt på Holmvägen samt gatuförbindelser.

  • Utvecklingsfas 08/2021
  • Byggfas
  • Färdigställande 10/2022

Basinformation om projektet


Tidsplan
07/2021–10/2022
Partners
Skanska Infra Oy
Kostnader
10,7 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål

Målet för projektet Sv 68 Pedersöre är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den industri som verkar inom stamvägens influensområde, i hamnen och på hamnområdet samt att möjliggöra utvecklingen av markanvändningen längs vägen. 

Edsevö i juni 2022.

Projektets bakgrund

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet. Företagen i Jakobstads hamn och närområdet har 2 000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen fungerar smidigt. Stamväg 68 är en väg med en körbana, och anslutningen från sidovägar till huvudvägen har upplevts som problematisk med tanke på smidigheten i trafiken. 

Målet för projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den industri som verkar inom stamvägens influensområde, i hamnen och på hamnområdet samt att möjliggöra utvecklingen av markanvändningen längs vägen.

Trafikmängden på stamvägen är 7600–8800 fordon per dygn (genomsnittlig dygnstrafik 2019). Antalet tunga fordon är 700–750 per dygn, av vilka upp till hälften är tunga kombinationsfordon. Årligen skadas i genomsnitt två personer i trafikolyckor på stamväg 68. Under de senaste fem åren (2015–2019) har sammanlagt 30 trafikolyckor inträffat, varav sex har lett till personskador.

Förbättring av stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö

Stamväg 68 är en väg med en körbana, och anslutningen från sidovägar till huvudvägen har upplevts försämra smidigheten i trafiken. I Edsevö byggs en ny underfart under stamväg 68 och en ramp till riksväg 8. Edsevö nuvarande planskilda anslutning förbättras och på Holmvägen byggs en viadukt. Gatuförbindelserna förbättras för att göra trafiken säkrare och smidigare.

När projektet slutförts är trafiken smidigare och hamnens tillgänglighet samt näringslivets verksamhetsförutsättningar förbättras. Trafiken är också säkrare i anslutningarna och på vägavsnitten. Förhållandena för gång- och cykeltrafiken förbättras och miljöolägenheterna och -riskerna minskar.

Nya järnvägsövergångsbron byggs i Kållby, Pedersöre i juni 2022.

Kållby järnvägsbro

Stamväg 68 är en stamväg mellan Virdois och Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Objektet ligger i vägens västra ända på vägavsnitt 37, cirka två kilometer öster om anslutningen vid riksväg 8 i Pedersöre. 

Vägavsnittet fungerar som vägförbindelse för den tunga trafiken i riktning mot Jakobstad. Den smala broplatsen är ett problem för den tunga trafiken i mötessituationer. I nuläget använder den tunga trafiken, till exempel virkestransporter och flistransporter, tidvis Långskogsvägen. Dessutom medför en konvex yta på en rak väg bländning i mötessituationer.

Den nuvarande järnvägsbron är i dåligt skick och har konstaterats vara otillräcklig på grund av kommande öppnings- och spårreserveringar samt säkerhetsbestämmelser. Den smala bron är i nuläget inte säker för fotgängare och cyklister. Gång- och cykelleden har markerats så att den går förbi broplatsen via Kållby centrum. Bron är också besvärlig för specialtransporter till hamnen. Den gamla bron rivs när den nya är klar.

Projektets mål och fördelar

Målet för projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den industri som verkar inom influensområdet för stamväg 68 och i hamnen samt på hamnområdet. Genomförandet av projektet möjliggör utveckling av markanvändningen längs vägen.

Fordonstrafikens, fotgängarnas och cyklisternas säkerhet förbättras tack vare den nya och bredare bron. Förbättringarna gör trafiken på stamvägen klart säkrare.

Bullerproblemet i bostadsområdet i planeringsområdets omedelbara närhet minskar tack vare de bullerräcken och -stängsel som byggs.

Nya järnvägsövergångsbron byggs i Kållby, Pedersöre i juli 2022.

Projektets förlopp

Projektet Sv 68 Pedersöre konkurrensutsattes våren 2021. På basis av konkurrensutsättningen valdes Skanska Infra Oy till entreprenör. Projektets utvecklingsfas slutfördes tillsammans med entreprenören sommaren 2021. 

Projektet genomförs med en planerings- och genomförandemodell som omfattar en utvecklingsfas, byggplaneringen och byggarbetet. Entreprenaden består av två fullmaktsprojekt som har kombinerats av tekniska och ekonomiska skäl och som genomförs med ett entreprenadavtal:

  1. Sv 68 och rv 8 förbättring i Edsevö, Pedersöre (fullmaktsprojekt 1)
  2. Sv 68 förbättring genom att en ny överfartsbro byggs i Kållby, Pedersöre (fullmaktsprojekt 2)

Byggarbetet i Edsevö och vid Kållby inleds hösten 2021. Entreprenaden slutförs i oktober 2022.

Projektets kostnader

Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby. Projektet slutförs i oktober 2022.