Rakentamisvaiheen sivuille:

Yhteystiedot

Loimaan eritasoliittymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Riista-aidat
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Vt 9 Loimaa

Loimaan eritasoliittymä ja Lammenpuiston alikulku

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria on tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi.

Yleiskartta Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentamisen ratkaisuista.Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisevat nykyisin valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien 9 alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien 9 yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennettaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien 9 turvallisuuden parantamista.

Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Hankkeen parantamistyöt on aloitettu vuonna 2018. Loimaan eritasoliittymä (vt 9/mt 213) uusitaan ja järjestelyitä parannetaan perusväylänpidon lisärahoituksella. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 5 M€ ja Loimaan kaupunki osallistuu kustannuksiin.

Riista-aita maksaa itsensä takaisin 1,5 vuodessa säästyneinä onnettomuuskustannuksina.

Riista-aitojen rakentaminen välille Niinijoki-Koenjoki

Tiesuunnitelma on valmistumassa ja lähetetään hyväksyttäksi Liikennevirastoon (nykyinen Väylävirasto). Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018. Ensimmäisenä toteutusvaiheena kunnostetaan Loimaalla vanha olemassaoleva riista-aita. Hankkeessa rakennetaan Loimaalle uutta riista-aitaa noin kahdeksan kilometrin matkalle hirvieläinten kulkureittien kohdille valtatien metsäisille osuuksille. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa. Ihmisten kannalta riista-aitojen rakentamisella ei ole merkittäviä paikallisiakaan haittavaikutuksia elinolosuhteisiin ja liikkumiseen.

Riista-aitojen hyöty-kustannussuhde on valtatiellä 9 hyvin korkea, sillä hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu tiellä paljon. Riista-aita maksaakin itsensä takaisin 1,5 vuodessa säästyneinä onnettomuuskustannuksina.