Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Nyland

projektledare

Mari Ahonen

  • 0295 021 265

WSP Finland Oy

projektledare

Risto Jounila

  • 044 758 7555

Förbättring av vägarna 1002 och 11039 genom byggandet av Skåldö bro

Vägprojekt Under planering Nyland

NTM-centralen för Nyland bereder en utredningsplan för att förbättra landsvägarna 1002 och 11039 genom att bygga Skåldöbron. Syftet med projektet är att utveckla vägförbindelsen för den nuvarande färjepunkten till Skärlandet.

Fastigheten ligger i Raseborgs stad, cirka 6 kilometer söder om Ekenäs centrum. Idag trafikerar skåldöfärjan mellan vägarna 1002 och 11039 och förbinder öarna Skärlandet och Torsö med fastlandet. För att utveckla förbindelsen studeras en fast broförbindelse och utvecklingen av den befintliga färjeförbindelsen.

Formandet av utredningsplanen har inletts hösten 2022 och planen ska vara klar i slutet av 2023.

Utgångspunkter för planen 

Fastigheten ligger i Raseborgs stad, cirka 6 kilometer söder om Ekenäs centrum. Idag trafikerar skåldöfärjan mellan landsvägarna 1002 och 11039 och förbinder öarna Skärlandet och Torsö med fastlandet. Färjan går enligt tidtabell under dagen. Den dagliga trafikvolymen på färjan är cirka 650 fordon per dag. Färjeruttens längd är ca 460 meter. Skåldö färjeled korsas av en vattenfarled som hör till båtlivets stamvattenväg, som har ett passagedjup på 3,0 meter.

Cirka 180 personer bor permanent på öarna Skärlandet och Torsö. Dessutom finns det många sommarboende på öarna. Skärlandet fungerar också som förbindelse till den närliggande skärgården.

Planens mål

Syftet med utredningsplanen är att utveckla vägförbindelsen för den nuvarande färjepunkten till Skärlandet. För att utveckla förbindelsen studeras en fast broförbindelse och utvecklingen av den befintliga färjeförbindelsen.

Huvudsyftet med projektet är att hitta en funktionell, optimalt dimensionerad transportlösning som tillgodoser markanvändningens behov på ett sätt som är miljömässigt hållbart, och acceptabelt för olika parter och säkerställer en smidig och säker vägtrafik.

Planens innehåll

I utredningsplanen undersöks följande utvecklingsalternativ: den nuvarande färjan (VE0), utvecklingen av färjeförbindelsen (VE0+) och den fasta bron (VE1). I utredningsplanen bedöms effekterna och kostnaderna av både utvecklingen av färjeförbindelsen och byggandet av en fast bro. I samband med utarbetandet av utredningsplanen genomförs natur-, art- och avrinningsområden, samt projektets sociala effekter bedöms och projektets koldioxidavtryck beräknas.

Tidigare planeringsfaser

År 2000 gjordes en miljökonsekvensbeskrivning av vägförbindelsen landväg 1002 Skåldö (Vägverket 2000). Skåldö färjelinje har också utretts i Trafikledsverkets projektutvärdering av broar som ersätter korta färjesträckor (Trafikledsverket 42/2019). Dessutom utarbetades år 2008 en utredningsplan för Ekenäs östra skärgårds stränder, inom vilket planeringsområdet befinner sig.

Planering av framsteg och dialog

Beredningen av utredningsplanen inleddes hösten 2022 och ska vara klar i slutet av 2023.

Invånare, sommarboende och andra intressegrupper i området kommer att informeras om hur planeringen fortskrider och kommer att kunna delta i beredningen av planen. Syftet med den öppna dialogen är att dela information om projektet, samla in invånarnas och andra intressenters synpunkter på planeringslösningarna och uppnå en bred acceptans för projektet.

Projektet presenteras för första gången vid ett offentligt evenemang 1.11.2022, där invånare och andra intressegrupper kan dela med sig av sina åsikter om projektet och dess effekter. Respons kan också lämnas elektroniskt via enkäten som öppnas 1.11.2022.

Nästa gång du kan kommentera utkastet till utredningsplanen och dess utformningslösningar är våren 2023, då de utvecklingsalternativ som övervägs och deras effekter och kostnadsberäkningar presenteras.