Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Projektansvarig
NTM-centralen

projektchef

Kirsi Pätsi

  • 0295 021 331

Konsult
Sitowise Oy

projektchef

Maija Ketola

  • 050 352 7784

MKB-förfarande

Taina Klinga

  • 020 747 6188

MKB-projektkoordinator

Juho Kauppi

  • 044 427 9692

Förbättring av stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla

Vägprojekt Under planering Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har våren 2023 inlett ett projekt som har till mål att förbättra stamväg 51 mellan Sunnanvik i Sjundeå och Munkkulla i Kyrkslätt. Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten och trafikens smidighet på planeringsområdet i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. I planeringen ingår miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) samt uppgörandet av utredningsplanen.

Varför behövs planen?

Syftet med projektet är att utarbeta en utredningsplan för stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar. Stamväg 51 är den viktigaste förbindelsen mellan Västra Nyland och Helsingfors och en betydande trafikled för godstrafik. Stamväg 51 är en del av det öst-västliga vägnätet, som förbinder centrum på stadsnivå med varandra, betjänar landskapstrafiken och kompletterar huvudvägnätet. Stamväg 51 förbinder västra Nyland med huvudstadsregionen och dess pendlingsområde.

Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten och förutsägbarheten för restiden på stamvägen samt att hålla restiden på åtminstone den aktuella nivån. Dessutom skapar utvecklingen av markanvändningen på båda sidor av stamvägen nya förbindelsebehov och kräver en omplanering av trafiknätet som helhet. De vägavsnitt som ska förbättras ligger i kommunerna Sjundeå, Kyrkslätt och Ingå.

De mest betydande bristerna i servicenivån i planeringsområdet för stamväg 51 är den dåliga trafiksäkerheten, den nuvarande höga trafikvolymen och därav följande minskningen av servicenivån samt den höga anslutningstätheten och bristen på omkörningsmöjligheter. Markanvändningen i området utvecklas också, vilket kräver smidiga trafikförbindelser. 

Stamväg 51 är ett landskapsmässigt betydande vägavsnitt, men vägen ingår inte i stomnätet enligt kommunikationsministeriets förordning (933/2018) och är inte en huvudled för landsvägar. Enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (23.6.2005/503) ska riks- och stamvägar som inte hör till stomnätet ha en god servicenivå på resor och transporter som är anpassad till trafikmängden, trafikmiljön och de regionala behoven. Särskilt för riks- och stamvägar med livlig trafik ska väghållaren se till att det finns tillgång till aktuell information om trafiken och trafikförhållandena. 

Enligt ovan nämnda mål för servicenivån är målläget för stamväg 51 en fyrfilig väg med två körbanor, där alla anslutningar är planskilda anslutningar. Hastighetsbegränsningen i planeringsområdet är 80 km/h eller 100 km/h och det finns en sammanhängande parallell led på landsvägs- eller gatunivå genom hela planområdet.  Utgångspunkter för projektet definierades i områdesreservationsplanen ”Förbättring av stamväg 51 på sträckan Kyrkslätt–gränsen till Ingå, doria.fi” år 2017. I planen utreddes uppgraderingen av stamväg 51 till en väg med fyra körfält och de nya planskilda anslutningars områdesbehov inom stamvägens planeringsområde.  Planerna kommer att preciseras då MKB-förfarandet och arbetet med beredningsplanen framskrider.

Planeringssträckan

De delar av vägen som ska förbättras ligger i Kyrkslätt och Sjundeå, nära gränsen till Ingå. Det parallella vägnätet som planeras i beredningsplanen kommer eventuellt också att gå in på Ingås sida.  Planeringsområdet (11 km) sträcker sig från Ingå gräns i väster nära Sunnanvik anslutning (landsväg 115) österut till Munkkulla planskilda korsning (landsväg 1191) i Kyrkslätts centrum, där motorvägen mot öst med två körbanor börjar. Munkkulla planskilda anslutning, även känd som Kyrkslätts planskilda anslutning och Kyrkslättsporten, hör inte till planeringsområdet. Förutom arrangemangen som rör själva vägen ingår det i projektet också bl.a. byggande av parallellvägsförbindelser och broar samt förbättring av vägens geometri och bullerskydd.

MKB-förfarandet kommer före beredningsplanen

I MKB-förfarandet bedöms alternativen för att genomföra projektet på det sätt som avses i lagstiftningen (lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017). MKB-förfarandet är även centralt förknippat med deltagande, diskussion och informationsförmedling. MKB-förfarandet producerar information som stöd för beslutsfattandet och hjälper att hitta en genomförbar lösning för projektet som förenar olika behov. Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland. Kontaktmyndigheten för MKB-förfarandet är ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland.

Som ett första steg i MKB-förfarandet utarbetades detta bedömningsprogram (MKB-programmet), som är en plan för bedömningsprocessen, metoderna och informationsinsamlingen. MKB-programmet läggs fram offentligt på hösten 2023. Det egentliga bedömningsarbetet utförs på basis av MKB-programmet och det utlåtande som kontaktmyndigheten gett om programmet. Resultaten sammanställs i en MKB-beskrivning som läggs fram för påseende enligt måltidtabellen i slutet av år 2024.

Den projektansvarige väljer ut det bästa alternativet för framställandet av utredningsplanen på basen av MKB-processen.   I utredningsplanen planeras de tekniska och trafikmässiga lösningarna på allmän nivå. I utredningsplanen ingår också förslag till bullerskydd och andra åtgärder som mildrar miljökonsekvenserna. Målet är att beredningsplanen är färdig i slutet av år 2025 varefter godkännandeförfarandet enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (23.6.2005/503) inleds. 

Utredningsplanen kommer senare att utgöra en god bas för att utveckla den markanvändning som stöder sig på vägplaneringen. Då en landsväg planeras följs utredningsplanen ännu av själva vägplanen, där vägens exakta sträckning och andra detaljer fastställs (så som anslutningar och förbindelser). Projektet kan vara byggfärdigt tidigast om tio år.

Arbetet inleddes våren 2023 då målen klarlagdes, utgångspunkterna kartlagdes och information samlades in. MKB-programmet har sammanställts under våren, sommaren och hösten 2023. MKB-programmet var till påseende 16.10.- 14.11.2023 (mer information www.miljo.fi/Stamvag51SunnanvikMunkkullaMKB). MKB-programmets offentliga tillställningar ordnades i Kyrkslätt 31.10.2023 och på distans via Teams 1.11.2023. 

Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om MKB-programmet i december 2023 och på basen av detta har bedömningsarbetet inletts år 2024. Alternativen som ingår i bedömningen preciserades i början av året och på våren hölls MKB-beskrivningsfasens workshoppar i Kyrkslätt den 10.4.2024 och i Sjundeå den 17.4.2024.

Aktuellt

Nu är det möjligt att ge respons om planeringsalternativen som granskas i MKB-beskrivningen. Du kan rikta responsen till rätt ställe genom att markera stället på kartan som din respons gäller.  Du kommer till karttjänsten här: https://kt51-sunnanvik-munkinmaki-kartta.sitowise.com/

Workshopar som var öppna för alla ordnades i Kyrkslätt och Sjundeå i april. Presentationen som hölls på tillställningarna hittas under rubriken Tidigare evenemang. I workshopparna granskades och diskuterades MKB-skedets alternativ i smågrupper utgående från kartmaterialet.  Resultaten utnyttjas i utarbetandet av MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen blir enligt planerna färdig i slutet av år 2024.

Kommunikation och deltagande

Vi tar gärna emot respons under hela projektets gång. Det är möjligt att delta i planeringen genom att ta del i projektets tillställningar eller genom att ge respons via någon av de tillgängliga kanalerna. I MKB-förfarandet ingår också möjligheten att framföra sin åsikt om MKB-programmet och -beskrivningen enligt kontaktmyndighetens kungörelse under den tid som dessa är offentligt framlagda.  

Mer information om evenemangen och deltagandet kommer att vara tillgänglig då tidtabellerna klarläggs.

Man kan följa med projektet på Facebook: https://www.facebook.com/Kt51SunnanvikMunkinmaki. På Fb-sidan hittas aktuell information och sidan är också ett forum för informellare diskussioner.

Skicka ett meddelande till [email protected] om du vill vara med på vår e-postlista. Via e-postlistan får du vårt nyhetsbrev samt meddelanden om hur planeringsarbetet framskrider, uppdateringar på nätsidorna samt om tillställningar som ordnas.

Granska MKB-alternativen och ge respons via karttjänsten (Alternativen är uppdaterade i april 2024). Du kan precisera stället som responsen gäller genom att märka ut rätt plats på kartan. Karttjänsten finns här:  https://kt51-sunnanvik-munkinmaki-kartta.sitowise.com/palaute

Tidigare evenemang och material

Workshopar som var öppna för alla ordnades i Kyrkslätt och Sjundeå i april 2024. I workshopparna granskades MKB-skedets alternativ i smågrupper. Du kan bekanta dig med materialet från MKB-beskrivningsfasens workshoppar i bilagorna nedan.
 
Tillställningar för allmänheten ordnades i oktober-november 2023 i Kyrkslätt och på distans. På tillställningarna presenterades miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB-programmet). Du kan bekanta dig med materialet från MKB-programfasens allmänna tillställningar i bilagorna nedan.