Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Särkkä

  • 0295 026 764

Vt 5 kehittäminen välillä Leppävirta-Palokangas

Suunnittelukohde valtatie 5 välillä Leppävirta - Palokangas sijaitsee Leppävirran kunnassa. Se alkaa etelässä Leppävirran kirkonkylän pohjoisosasta Sorsakosken maantien 533 liittymästä ja päättyy pohjoisessa Lempyy - Palokangas maantien 531 liittymään.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2009 ja se on ollut nähtävillä sekä lausunnoilla vuonna 2012. Suunnitelmaa ajantasaistetaan, minkä jälkeen se toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn.

Lähtökohdat ja nykytilanne 

Valtatieosuudella on puutteita sekä tien linjauksessa että tasauksessa, eikä se täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Lisäksi suunnittelualueella on runsaasti yksityistieliittymiä. Liittymiä on yhteensä 48 kappaletta eli 4,9 kpl/km, ohjearvon ollessa valtateillä 2 kpl/km. Näkemäolosuhteet ovat huonot ja turvallisia ohituspaikkoja on vähän.

Hankkeen sisältö

Valtatien 5 parantaminen toteutetaan pääasiassa nykyistä tietä leventämällä. Kaidanpään ja Oikearannan välille rakennetaan osittain kohdakkain olevat ohituskaistat ja yksi nelikaistainen osuus keskikaiteella varustettuna.  Lisäksi rakennetaan erillinen keskikaiteellinen ohituskaista Palokankaan maantien 531 liittymästä etelän suuntaan. Valtatien suuntausta parannetaan Takalammen ja Palokankaan maantien 531 liittymän välillä. Suurimmat leikkaukset ja penkereet sijoittuvat tälle oikaisulle. Niiralansalmen kohdalla valtatien tasausta nostetaan enimmillään kaksi metriä.

Valtatiejaksolle ei jää yhtään yksityistie- tai maatalousliittymää. Katkaistavia yksityisten teiden liittymiä korvaamaan suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Iso-Mustan, Oikearannan ja Niiralan eritasoliittymät sekä Mustasalon, Kaidanpään, Sorvalahden ja Lahnasenkankaan risteyssillat. Lisäksi rakennetaan rinnakkaistie sekä tehdään tarvittavat yksityistiejärjestelyt. Eritasoliittymien yhteyteen rakennetaan valtatielle oikealle kääntymiskaistat.  Toimenpiteet mahdollistavat nopeustason muutoksen 100km:iin/h koko suunnittelujaksolla.

Hankkeen vaikutukset

Valtatien liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus paranevat tielinjaukselle tehtävien korjausten, ohituskaistojen sekä yksityisteiden liittymien poistumisen vaikutuksesta. Rakennettavat keskikaiteelliset ohituskaistat parantavat liikenteen sujuvuutta turvallisten ohituspaikkojen lisääntyessä. Rakennettava rinnakkaistie, kevyen liikenteen väylät sekä risteyssillat lisäävät kevytliikenteen turvallisuutta. Hitaan liikenteen poistuminen valtatieltä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi riista-aidan rakentaminen vähentää eläinonnettomuuksia. Hankkeen laskennallinen henkilövahinkovähenemä on 0,467 kappaletta vuodessa.

Leikkaukset ja pengerrykset samoin kuin risteys- ja vesistösiltojen rakentaminen muuttavat maisemaa. Siltojen sijoittuminen suurelta osin leikkauksiin sekä vaihtelevan maaston takia siltojen merkitys kaukomaisemassa jää kuitenkin vähäiseksi.