Oulun meriväylä

Käynnissä

Hankkeessa Oulun väylä syvennetään 12,0 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on viimeistelyssä.

Nykytila

Ouluun johtaa Perämereltä 10 metrin kulkusyvyinen väylä, jonka pituus on noin 90 kilometriä. Oulun Sataman mukaan Oulussa käy jo nyt aluksia, joiden maksimisyväys on yli 10 metriä. Aluksia joudutaan jättämään vaajaksi varsinkin Perämeren suurten vedenkorkeusvaihteluiden vuoksi. Oulun sataman kautta kuljetettiin vuonna 2017 noin 3,5 miljoonaa tonnia, josta ulkomaankaupan osuus oli yli 80 %. Merkittävin vientituote on paperi ja sahatavara. Tuonnin kaksi suurinta tavararyhmää ovat nestemäiset polttoaineet ja metsäteollisuuden raaka-aineet. Hanketta perustellaan erityisesti sahatavaran viennillä,  metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonnilla Etelä-Amerikasta ja kaivosteollisuuden rikastekuljetuksilla.

Hanke

Hankkeessa Oulun väylä syvennetään 12,5 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on viimeistelyssä. Hankkeeseen sisältyy sataman kehittämisinvestointeja, jotka Oulun Satama suunnittelee ja rahoittaa. Näiden satamainvestointien kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa.

Aikataulu

  • Yleissuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä.
  • Väylävaihtoehtojen jääolosuhteita koskeva selvitys on valmis.
  • Hankkeen YVA-menettely valmistui helmikuussa 2017.
  • Hankkeen lupahakemus on lupaviranomaissen käsittelyssä ja päätöstä odotetaan alkuvuonna 2018.
  • Hankkeelle on myönnetty toteutusrahoitus 1. lisatalousarviossa 2017.
  • Rakentaminen kestää yhdestä kahteen avovesikautta.

Kustannukset

Alustavien selvitysten perusteella kustannusarvio on noin 15,5 milj. € (MAKU 109,3; 2010 = 100). Kustannusennuste on 18,4 milj. € (MAKU 130, 2010 = 100). Keväällä 2017 tarkistetun hankearvion mukainen hyöty/kustannussuhde on 1,1. Kustannusarvio tarkkenee jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävien lisätutkimusten jälkeen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa hankkeen YVA-selostuksesta 22.2.2017. Tämä mahdollistaa hankkeen toteuttamista koskevan lupahakemuksen jättämisen aluehallintovirastolle.

Oulun meriväylän syventämisen YVA-selostus

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.12.2019