Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland
Seinäjoki

projektchef

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

Insinööritoimisto Kolmostie Oy

Mika Latvamäki

  • 040 727 9577

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö – Lepplax, Pedersöre

Vägprojekt Under planering Österbotten

Under våren 2021 har NTM-centralen i Södra Österbotten och Pedersöre kommun börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Edsevö–Lepplax. Avsnittet med omkörningsfiler finns också i Österbottens landskapsplan. Vägplanen blir färdig under år 2023. Det är ännu inte fastslaget när projektet ska byggas.

Planeringsområde och vägnätets nuläge 

Riksväg 8 hör till nätverket av huvudleder i enlighet med förordningen om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå (servicenivån klass I) och till det omfattande nätverket TEN-T. Riksväg 8 (E8) är en viktig vägförbindelse längs västkusten och viktig för specialtransporter och transporter av farliga ämnen i syd-nordlig riktning. 

Planeringsobjektet ligger på riksväg 8 på avsnittet Edsevö–Lepplax i Pedersöre kommuns område. Planeringsobjektet börjar på den norra sidan av den planskilda anslutningen i Edsevö och fortsätter till den södra sidan av anslutningen till Lepplaxvägen. Vägavsnittet är cirka fem kilometer långt.

Planeringsobjektets läge (grön linje).

Syftet med projektet är att förbättra trafikens smidighet och säkerhet på riksvägen. Målet är dessutom att göra trafiklederna i området tydligare och förbättra gång- och cykellederna. I projektet görs avsnitten med omkörningsfiler på samma plats både i sydlig och nordlig riktning. På detta avsnitt har trafiken således två filer i bruk i båda riktningarna (2+2-filig). Dessutom görs anslutningsarrangemang som förbättrar trafiksäkerheten och ersättande förbindelser kommer att byggas.

I planeringsområdet är riksväg 8 nuförtiden en tvåfilig (1+1) riksväg med en hastighetsbegränsning på 80–100 kilometer i timmen. På planeringsavsnittet är trafikmängden (genomsnittliga dygnstrafiken år 2020) cirka 5500–5800 fordon i dygnet, av vilket den tunga trafikens andel är stor, cirka 860 fordon per dygn (15 %). På den södra sidan av planeringsområdet ligger stamväg 68 som tvärsförbindelse samt den planskilda anslutningen för riksväg 8 och stamväg 68 (s.k. Edsevö planskilda anslutning).

Större trafikmängder, den tunga trafikens stora andel, rikligt med anslutningar och bristfälliga anslutningsarrangemang försämrar trafikens smidighet och säkerhet på riksvägen. När omkörningsmöjligheter saknas sjunker trafiken hastighetsnivå enligt det långsammaste fordonet bland annat på grund av livlig motriktad trafik. Situationen förvärras av effektivt jordbruk längs vägen, vilket medför livlig lantbrukstrafik även på riksväg 8.

Bristfälliga anslutningsarrangemang medför ständiga risksituationer mellan fordon som ska svänga och de som kör rakt fram. I den livliga trafiken är det är ställvis besvärligt att göra ut på riksvägen från en sidoväg. Detta orsakar problem utöver för logistikens funktion också för personbilstrafikens smidighet och fotgängarnas och cyklisternas säkerhet. Gång- och cykeltrafikens säkerhet försämras i nuläget också av bristen på underfarter.

Planens innehåll och tidtabell

Vägplanen omfattar byggande av ett avsnitt med omkörningsfiler 2+2-filigt på riksväg 8. I projektet görs också anslutningsarrangemang, dvs. anslutningar kapas, lokaltrafiken förenas med trygga plankorsningar och ersättande förbindelser byggs. De ersättande förbindelserna innefattar också två underfarter under riksväg 8.

När planen görs upp beaktas miljökonsekvenserna för området genom att undersöka bullerkonsekvenserna av trafiken och konsekvenserna för miljövärdena.

I vägplanen presenteras lösningar i syfte att förbättra vägnätet inklusive konsekvenser och kostnadsberäkning och den fungerar som utgångspunkt för byggplanen som görs upp i ett senare skede. Planen utarbetas i samarbete med andra myndigheter och medborgare. Vägplanen blir färdig under år 2023. Insinööritoimisto Kolmostie Oy är planeringskonsult i projektet.

Aktuellt

Planen kommer att läggas fram till påseende under våren 2023.

Material som presenterades i samband med mötet för allmänheten år 2022:

Projektets effekter

Effekterna av bättre trafikledsarrangemang är preliminärt följande:

  • Trafiken blir smidigare på riksvägen.
  • Trafiksäkerheten blir bättre när trafiken i de motsatta körriktningarna skiljs åt med mitträcke och de återstående planskilda anslutningarna ändras så att de blir tryggare. Omkörningsfilen minskar riskfyllda omkörningar även i ett större område när väganvändarna vet att ett tryggt område med omkörningsfiler närmar sig. Underfarter under riksvägen och viltstängsel på avsnittet med omkörningsfiler förbättrar trafiksäkerheten. 
  • Landskapsbilden ändras på grund av nya planskilda anslutningar / vägvallar.
  • Jämfört med idag får vissa fastighetsägare olägenheter av omväg, även om anslutning till riksvägen samtidigt blir smidigare.

Planeringsprocessen

Utarbetningen av planen inleddes våren 2021.   När vägplanen utarbetas tillämpas ett öppet och interaktivt planeringsförfarande. Under planeringsarbetet upprätthålls kontakt med invånarna, markägarna och andra delaktiga i området. 

När vägplanen blir färdig, skickas den ut för behandling enligt lagen om trafiksystem och landsvägar, varvid den läggs fram till påseende under en månads tid och utlåtande om vägplanen begärs av olika intressegrupper. Efter detta fattar Trafik- och kommunikationsverket Traficom ett beslut om godkännande av planen. Målet är att det ska vara möjligt att genomföra projektet under de närmaste åren. Tidtabellen beror på hur finansieringen kan ordnas.