Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Nyland

projektchef

Anna Elf

  • 0295 029 395

Sitowise

projektchef

Martti Kokoi

  • 044 368 0683

Förbättring av riksväg 25 mellan Langansböle och Västerbacka

Vägprojekt Under planering Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan för förbättring av riksväg 25 mellan Langansböle och Västerbacka i Raseborg. Planen hör samman med förbättringen av riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä.

Utgångspunkter för planen

På planeringsavsnittet är riksväg 25 en huvudled för landsvägar enligt kommunikationsministeriets förordning och hör till servicenivåklass I. Riksväg 25 är Västra Nylands huvudförbindelse i riktning mot huvudstadsregionen och den viktigaste tvärgående förbindelse i Västra och Mellersta Nyland nära huvudstadsregionen.

Riksvägen är livligt trafikerad på planeringsavsnittet (medeldygnstrafik 9 900–10 700 fordon/dygn) och mängden tung trafik är cirka 10 procent. På vägen går särskilt många transporter av farliga ämnen. Riksvägen hör till det målsatta vägnätet för stora specialtransporter (SEKV), som har ett bredd- och höjdkrav på 7 meter.

I nuläget är riksväg 25 på planeringsavsnittet en tvåfilig blandväg, som inte uppfyller huvudledernas servicemål. Det finns särskilda problem med vägens kvalitet, smidighet och säkerhet. Hastighetsbegränsningen för vägen varierar mellan 80 och 60 km/h. På vägavsnittet finns många plananslutningar och även direkta anslutningar till fastigheter. Projektet ligger i ett viktigt randformations- och grundvattenområde och det finns brister i grundvattenskyddet.

Banavsnittet Karis–Hangö (142) är cirka 50 km långt och enkelspårigt. Den har både person- och godstrafik. Plankorsningen i Raseborg ligger på landsväg 11507 Hangö–Karis på banans kilometer 166+920. Hastighetsbegränsningen för tågtrafiken vid Raseborgs plankorsning är 120 km/h. Plankorsningen är utrustad med en halvbomsanläggning och i korsningen finns förhands- och infartsmärken för plankorsningen. Medeldygnstrafiken vid plankorsningen i Raseborg är cirka 90 fordon/dygn. Över 10 skolskjutsar passerar plankorsningen per vecka.

Planens mål

Målstatusen för riksväg 25 är från östra sidan av Ekenäs till anslutningen på stamväg 51 och därifrån vidare mot Lojo en väg med oavbrutet omkörningsfält och mitträcke, som endast har planskilda anslutningar. 

Syftet med de lösningar som presenteras i planen är att förbättra den långväga gods- och persontrafiken samt arbets- och tjänsteresornas restid och smidighet samt trafiksäkerheten. Det miljömässiga målet är att minska de skadliga effekterna av vägen och det markanvändningsrelaterade målet är att trygga möjligheterna att utveckla den nuvarande och den planerade markanvändningen.

Bilden visar åtgärderna i planen. 

Planens innehåll

Planeringsområdet sträcker sig från sydväst vid Langansböle mot nordost vid Västerbacka. Riksvägens avsnitt för granskning är cirka 7 km lång. De nuvarande plananslutningarna tas bort och tre nya planskilda anslutningar föreslås för avsnittet. Dessutom genomförs nödvändiga ersättande vägarrangemang på vägavsnittet för att avlägsna de nuvarande plananslutningarna på riksväg 25. På vägavsnittet genomförs också ett omkörningsfältpar med mitträcke på riksvägen och nödvändigt grundvatten- och bullerskydd.

Till planeringsområdet hör också att avlägsna Raseborgs plankorsning och att bygga den nya underfartsbron för banan.

De presenterade åtgärder i planen kan också genomföras stegvis, vilket beaktas i vägplanen. En del av åtgärderna ingår i den första fasen av förbättringen av riksväg 25 Hangö–Mäntsälä som föreslås i Trafikledsverkets investeringsprogram för perioden 2024–2031.

Framskridandet av planeringen, tidtabell och möjligheter att delta

Planeringen har kungjorts den 28 februari 2023 (ely-keskus.fi). Planeringen har inletts med terrängarbete och i juni 2023 har Sitowise Oy valts till vägplaneringskonsult. Under planeringen förs en dialog med boende, näringsidkare och andra intressenter i området.

Planeringsarbetet har inletts med en granskning av alternativen. Principlösningen från den tidigare fasen har utvecklats och nätverksalternativ har bildats i syfte att hitta den bästa planeringslösningen som kan få allmän acceptans och som dessutom är kostnadseffektiv. Utifrån det valda alternativet kan utarbetandet av vägplanen fortsätta genom en precisering av tekniska lösningar och konsekvensbedömningar. Utifrån den valda lösningen inleds också arbetet med de detaljplaneändringar som behöver göras.

Vid mötet för allmänheten den 7 februari 2024 presenterades alternativa lösningsförslag, och den erhållna responsen samt fördelarna och nackdelarna med alternativen behandlades under ett möte för den projektgrupp som styr planeringen, där man fattade ett interimistiskt beslut om vägplanens utkastskede. Lösningarna för de planskilda anslutningarna vid E4 Langansböle och E6 Västerbacka har framskridit, medan bedömningen av genomförbarheten för Horsbäcks planskilda anslutning E5 kräver ytterligare undersökningar av grundvattenförhållandena, så beslutsfattandet skjuts upp till våren.

Meddelanden 5.3.2024

E-postlista

En e-postlista har upprättats för arbetet med vägplanen, genom vilken information om hur projektet framskrider och om möjligheterna att delta förmedlas. De som gått med i e-postlistan informeras per e-post om hur planeringsarbetet framskrider och om kommande evenemang.

Du kommer med på projektets e-postlista genom att anmäla dig och fylla i dina kontaktuppgifter i blanketten som öppnas via länken nedan. Anmälan till e-postlistan https://q.surveypal.com/Valtatien-25-parantaminen-valilla-Langansbole---Vasterbacka--Raasepori--tiesuunnitelma_SWE.

Mer information om dataskyddspraxis vid trafikledsplanering finns på https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Det första mötet för allmänheten om vägplanen ordnas den 7 februari 2024 kl. 18–20 i Raseborgs stad, auditoriet, adress: Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs. Tilläggsinformation: Planering av statens trafikleder (vayliensuunnittelu.fi)

Utkastet till vägplanen presenteras igen för allmänheten i början av sommaren. Mer information om detta och den närmare tidpunkten ges senare.

Länkar som anknyter till projektet

Riksväg 25, förbindelsesträckan Hangö–Mäntsälä (på finska)
Investeringsprogrammet för trafikledsnätet

Aktuellt

Det första mötet för allmänheten om vägplanen ordnas den 7 februari 2024 kl. 18–20 i Raseborgs stad, auditoriet. Tilläggsinformation: Planering av statens trafikleder (vayliensuunnittelu.fi)

Meddelanden 5.3.2024

Utkastet till vägplanen presenteras igen för allmänheten i början av sommaren. Mer information om detta och den närmare tidpunkten ges senare.