Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Sami Mankonen

  • 0295 021 309

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä valtakunnallisista sisääntuloväylistä. Hämeenlinnanväylällä on välityskykyongelmia ja ruuhkia etenkin Kannelmäen ja Kaivokselan välillä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin kaupunki ja Vantaa kaupunki laativat tiesuunnitelmaa ja siihen liittyviä katusuunnitelmia.

Suunnitelman lähtökohdat

Hankkeen Vt 3 Kannelmäen ja Kaivokselan välillä suunnittelualue esitettynä osoitekartalla.Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on vilkasliikenteinen maantie ja tärkeä sisääntuloväylä pääkaupunkiseudulla. Se on osa kansainvälistä E12-tietä ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkotieverkkoon. Seudullisella tasolla Hämeenlinnanväylä on tärkeä yhteys Helsingin, Vantaan sekä Espoon jakeluliikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Viime vuosina kohteen kokonaisliikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain.

Hämeenlinnanväylä on paikoitellen erittäin ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä. Lisäksi Hämeenlinnanväylän varrella on melusuojausta tarvitsevia alueita, joiden melusuojausta ei ole vielä toteutettu.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja pohjavesialueille ei aiheuteta haittaa, ja liito-oravien ylitysalueet säilytetään toimivina. Raskaan liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on myös yksi tavoitteista.

Suunnitelman sisältö

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien väliin. 

Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää suunnitellaan parannettavan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. 

Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille. 

Nykyisen Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle varattuun maastokäytävään. Suunnittelun aikana tutkitaan myös Vanhan Kaarelantien linjauksen parantamista Mätäjoen kohdalla ja Sorolantien liittymässä kaupunkien rajan tuntumassa.

Suunnitelman vaikutukset

Lisäkaistojen arvioidaan parantavan Hämeenlinnanväylän välityskykyä ja vähentävän ruuhkautumista. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Raskaan liikenteen sujuvuus paranee, matkaajat nopeutuvat ja matka-ajan ennustettavuus paranee ruuhka-aikoina. Melusuojaustoimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat. Hankkeessa esitetään suunnittelualueella jalankulun ja pyöräilyn pääväylää Hämeenlinnanväylän itäpuolelle. Myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Pidemmät liittymiskaistat helpottavat bussien liittymistä Hämeenlinnan väylälle.

Hanke aiheuttaa kaavamuutostarpeita Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin alueilla.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 29.5.2019. Suunnittelun lähtökohtiin on voinut tutustua 6.6.2019 Kuninkaantammen aluerakentamisen Kustaan päivän kahveilla. Suunnittelualueella tehdään tarpeen mukaan mittauksia ja pohjatutkimuksia. Pohjatutkimusten tekemisestä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 4.6.-25.6.2020 Helsingin karttapalvelussa.

Lisätietoa hankkeesta tältä sivulta tai seuraavilta sivuilta:
Helsingin kaupunkiympäristö
karttapalvelu
Vantaan kaupunki 

Voit tutustua tie- ja katusuunnitelman luonnoksen mallinnosvideoon ja suunnitelmaluonnosten esittelyvideoon. 

Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta 25.6.2020 mennessä, katso ohjeet. Voit ladata itsellesi palautelomakkeen (pdf, 80 kt). Palautteessa pyydetään käyttämään viitettä: Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä.

Suunnitelmien nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan erikseen. Asianomaiset voivat tehdä tie- ja katusuunnitelmista muistutuksen, kun suunnitelmat ovat nähtävillä arviolta vuoden 2021 alussa.

Tie- ja katusuunnitelmien lisäksi alueelle laaditaan tarvittavilta osin uusia asemakaavoja ja nykyisten asemakaavojen muutoksia. Asemakaavoituksen etenemisestä tiedotetaan erikseen Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin sivuilla.