Yhteystiedot

Väylä

Maanteiden kunnossapidon asiantuntija

Otto Kärki

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Mihin hoitoluokkaan käyttämäni tie kuuluu?

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla 31.12.2018 saakka Kyseistä karttaa pääset katsomaan myös tästä linkistä. 1.1.2019 voimaan astuvista luokista julkaisemme kartan heti tietojen varmistuttua.

Kartoista on myös pdf-versiot:

Valta- ja kantateiden talvihoitoluokat (pdf-kartta)
Valta-, kanta- ja seututeiden talvihoitoluokat (pdf-kartta)

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk)
Ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista

Teiden talvihoito

Väylä ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018 ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-23.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Teiden talvihoidossa lumi aurataan yleensä ensin ja liukkaus torjuntaan sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä viimeistään neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulee aurata kuudessa tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2-3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Alempiluokkaisilla teillä liukkaus pyritään torjumaan 6-8 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi lievää liukkautta pidempään esiintyä. 

Kun uusien talvihoitolinjausten mukaiset urakat tulevat voimaan syksystä 2019 lähtien, liukkauden torjunnan toimenpiteitä aikaistetaan siten, että alempiluokkaisilla teillä toimenpiteet tehdään viimeistään 5-7 tunnin kuluessa. Keskivilkkailla teillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset kiristyvät

Lue lisää liukkauden torjunnasta

Katso ajantasainen talvikunnossapidon tilanne Liikennetilanne-sivustolta

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma

Teillä esiintyy sekä pinta- että runkokelirikkoa. Yleensä kelirikkoa alkaa esiintyä maaliskuussa ja se päättyy juhannukseen mennessä. Painorajoitukset tulevat runkokelirikkoisille teille tavallisesti huhtikuun puolivälin tienoilla. Lämpiminä ja sateisina syksyinä esiintyy erityisesti pintakelirikkoa ja painorajoituksiakin voidaan syksyllä joutua asettamaan.  

Lue lisää kelirikosta

Hoitoluokat

Väylä määrittelee teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin. Hoitoluokkia yhtenäistetään ja korotetaan 1.1.2019 noin 10 000 tiekilometrillä.

Hoitoluokka Ise

Tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä.

Hoitoluokka Is

Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä.

Hoitoluokka I

Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla.

Tämä hoitoluokka yhdistetään pääosin hoitoluokkaan Is, jolloin hoidon taso paranee näillä teillä jo vuoden 2019 alusta lähtien.

Hoitoluokka Ib

Tie hoidetaan melko korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä.

Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.

Talvihoitoluokka TIb 

Tiestö on sydäntalven aikaan polannepintainen. Laatu on vastaavan tasoinen kuin Ib-teillä, mutta tiellä voi olla hieman syvemmät polanneurat, jotka eivät alhaisen nopeusrajoituksen takia aiheuta ongelmia liikenteelle. Tämä talvihoidon luokka poistuu asteittain vuosien 2019-23 aikana.

Hoitoluokka II 

Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista.

Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III 

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääsoin sama kuin II-luokan teillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Kartta toimii parhaiten, kun sen avaa omalle sivulleen: Näytä suurempi kartta.

Sivu päivitetty 10.01.2019