Hoppa till innehåll

Dataskydd vid Trafikledsverket

På den här sidan berättar vi om behandlingen av personuppgifter vid Trafikledsverket. Trafikledsverket ansvarar för utvecklingen och underhållet av statens vägnät, järnvägar och farleder. För att sköta sina uppgifter behandlar Trafikledsverket personuppgifter.

Information om behandlingen av dina personuppgifter

Trafikledsverket behandlar personuppgifter till exempel i samband med trafikledsprojekt och ämbetsverkets interna verksamhet, bland annat inom rekryteringen och som en del av dokumentadministrationen. Behandlingen av personuppgifter vid Trafikledsverket grundar sig i de flesta fall på allmänt intresse. I enlighet med 4 § 2 punkten i dataskyddslagen  får en myndighet behandla personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I vissa fall grundar sig behandlingen på Trafikledsverkets rättsliga förpliktelser, ett avtal med den registrerade eller den registrerades samtycke.

Uppgifter som behandlas vid planering, byggande och underhåll av trafikleder

Vid planering och byggande av vägar, banor och farleder behandlas personuppgifter. Ett exempel på detta är ägaruppgifterna för de fastigheter som hör till planområdet samt personuppgifter relaterade till de lagenliga förfarandena för växelverkan. Dessutom behandlas personuppgifter som gäller behandlingen av respons och anmärkningar förknippade med planerna.

I anslutning till underhållet av trafikleder fotograferas trafiklederna, vilket leder till att även personuppgifter kan ingå i bildmaterialet. För underhållet används också respons som inkommit, vilket tas upp närmare nedan.

Trafikledsverket deltar tillsammans med andra myndigheter i den riksomfattande planeringen av en trafiksystemplan. I beredningen av planeringen behandlas personuppgifter i anslutning till möten med intressentgrupper.

Dataskyddsbeskrivningar:

Trafikstyrning och trafikledning

Trafikledsverket ansvarar för styrningen av väg- och spårtrafiken samt fartygstrafikservicen. Dessutom ansvarar Trafikledsverket för att främja trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Trafikledsverket skaffar trafikstyrnings- och trafikhanteringstjänster av trafikstyrningsbolaget Fintraffic Oy, som verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Dataskyddsbeskrivningar:

Utbildnings- och behörighetsuppgifter

Trafikledsverket ordnar utbildning om arbete på och inspektion av trafikleder. För detta ändamål behandlar Trafikledsverket uppgifter om genomförandet av utbildningarna så att det är tryggt att röra sig och arbeta i trafikledsnätet.

Dataskyddsbeskrivningar:

Behandling av personuppgifter som en del av responsen och begäran

Du kan få råd, ge respons, gör en begäran och utvecklingsförslag samt göra anmälningar gällande statens trafikleder.

Dataskyddsbeskrivningar:

Uppgifter om intressentgrupper, kundrelationer och evenemang

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som gäller intressentgruppsverksamheten. I detta ingår ordnande av kundbetjäning och möten med intressentgrupper, skapande av inbjudningslistor, kundenkäter, sändning av inbjudningar och meddelanden samt övrig kommunikation som gäller intressentgrupperna. Personuppgifter behandlas också vid anordnandet av evenemang och vid behandlingen av respons om evenemangen.

Dataskyddsbeskrivningar:

Uppgifter om elektroniska tjänster

Syftet med webbtjänsterna är att informera medborgarna och andra intressentgrupper om verksamheten inom Trafikledsverkets ansvarsområde. Webbtjänsterna är öppna för alla och det krävs ingen registrering för att besöka sidorna.

Nödvändiga personer, såsom vissa av våra tjänsteleverantörer, kan beviljas tillträde till Trafikledsverkets system, varvid deras uppgifter behandlas för behörighet och systemens loggning.

Mer information om behandlingen av personuppgifter i anslutning till Trafikledsverkets Extranet-tjänster hittar du på vår Extranet-webbplats.

Dataskyddsbeskrivningar:

Uppgifter om lokalerna

Syftet med uppgifterna om lokalerna är att sörja för säkerheten i Trafikledsverkets lokaler. Den omfattar kameraövervakning, anmälning av besökare och passertillstånd.

Dataskyddsbeskrivning:

Uppgifter om ärendehantering, upphandling, rekrytering och utredning av misstankar om missbruk

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som en del av sin allmänna verksamhet, som omfattar såväl ärendehantering, anskaffningar, rekrytering som utredning av misstankar om missbruk.

Dataskyddsbeskrivningar:

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifter sparas endast under den tid som behövs. Den nödvändiga tiden varierar, så för vissa personuppgifter kan det bara vara fråga om sekunder och för andra om årtionden, då Trafikledsverket måste förvara ett dokument på grund av kraven i lagstiftningen.

Närmare information om behandlingstiden finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna

Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden vid behandlingen av personuppgifter.

Trafikledsverket lämnar ut personuppgifter:

  • i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till exempel när begäran om information besvaras
  • till andra myndigheter som har rätt att behandla uppgifter som lämnas ut, till exempel i tillståndsärenden eller när planer godkänns
  • som en del av offentliga kungörelser

Utövandet av dina rättigheter

Du kan lämna in en begäran som gäller utövandet av dina rättigheter till Trafikledsverket via e-post eller post.

Trafikledsverket, PB 33, 00521 Helsingfors.

[email protected]

Vid behov kan du kontakta Trafikledsverkets dataskyddsombud.

Din rätt som registrerad

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter som registrerad:

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen när:

  • du har framfört att dina personuppgifter är felaktiga och det håller på att kontrolleras,
  • dina uppgifter behandlas lagstridigt, men du vill inte att dina uppgifter raderas;
  • Trafikledsverket inte längre behöver dessa personuppgifter, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har invänt mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida Trafikledsverkets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter när Trafikledsverket behandlar dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsordningen för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av Trafikledsverket.

Du har rätt att få personuppgifter som du lämnat till Trafikledsverket i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke eller avtal och det är fråga om automatisk databehandling.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss om det. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten i den behandling som utförts på basis av samtycket före återkallandet.