Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar (Q&A)

HURDAN ÄR PROJEKTETS TIDTABELL?

MKB-processen inleddes sommaren 2023. MKB-beskrivningen blir enligt nuvarande tidtabell färdig hösten 2024, och då kommer den också att finnas framlagd till påseende för kommentarer.  Utredningsplanen för vägsträckningarna görs upp på basen av den lösning som väljs i MKB-förfarandet. Utredningsplanen torde bli färdig under år 2025. 

NÄR BYGGS VÄGEN?

Det finns inte närmare information om när projektet kommer att verkställas, men troligtvis tidigast år 2033. Besluten om genomförandet och finansieringen av stora trafikledsprojekt fattas av riksdagen.  Projektet finns inte med i vare sig Trafikledsverket eller Nylands NTM-centrals genomförandeprogram.   Utredningsplaneringen strävar till att klarlägga de åtgärder som behövs för att genomföra projektet. Genomförandet kommer eventuellt att ske i etapper.  En högre planeringsberedskap gör det också mer sannolikt att projektet tas med till exempel i de projekt som förverkligas på basen av den riksomfattande trafiksystemplanen. 

VEM PLANERAR ELLER LÅTER PLANERA PROJEKTET?

Instansen som är ansvarig för vägarna inom området planerar projektet samt inleder och ansvarar för miljökonsekvensbedömningen.  Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland bär ansvaret i det här projektet. Projektchef där är Kirsi Pätsi. NTM-centralen beställer landsvägsplanering av planerings- eller konsultföretag, i detta fall av Sitowise Oy. 

Kontaktmyndigheten är den myndighet som bär ansvaret för att miljökonsekvensbedömningen görs lagenligt.  Kontaktmyndigheten ger i slutet av projektet sin motiverade slutsats om projektet.  Inom NTM-centralen har de olika avdelningarna skilda, lagstadgade myndighetsuppdrag: ansvarsområdet för trafik och infrastruktur är ansvarig för projektet och ansvarsområdet för miljö och naturresurser utgör kontaktmyndighet. Miljöministeriet har på basen av MKB-lagens 10 § 3.10.2022 beslutat att ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland fungerar som kontaktmyndighet i det här projektet. Kontaktmyndighetens ansvarsperson är Erika Heikkinen.

VAD ÄR MKB? HUR GÅR MKB-FÖRFARANDET TILL?

MKB betyder miljökonsekvensbedömning. I MKB utvärderas miljökonsekvenserna av vidsträckta och stora projekt. Privatpersoner och myndigheter som berörs av projektet kan delta i processen. MKB-förfarandet grundar sig på lagen om miljökonsekvensbedömning 252/2017 (MKB-lagen). Lagen förutsätter att miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt dr man bygger en minst 10 km lång ny väg med fyra eller flera filer. 

MKB-processen består av två huvudfaser. Först uppgör den som är ansvarig för projektet ett MKB-bedömningsprogram där man förklarar vilka projektets olika förverklingsalternativ är och hur miljökonsekvenserna kommer att utredas. I följande skede sammanställs all information som samlats in och miljökonsekvensbeskrivningen uppgörs. I beskrivningen beskriver man de mest betydande konsekvenserna och hur dessa kan lindras. 

HUR LÄNGE TAR MKB-PROCESSEN?

MKB-förfarandet tar minst ett år.  Tidtabellen beror på den projektansvarige samt på hur lång tid det tar att samla in behövlig information.  Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge programmet för miljökonsekvensbedömning genom offentlig kungörelse och lägga fram det till allmänt påseende i 30 dagar (i undantagsfall 60 dagar).  Senare läggs också beskrivningen fram för påseende i 30-60 dagar.  Därefter har kontaktmyndigheten 60 dagar på sig att ge sin motiverade slutsats om MKB-beskrivningen. 

VAD FÖR MOTIVERAD SLUTSATS?

Kontaktmyndigheten sammanställer en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen. Den motiverade slutsatsen är en motiverade slutledning om projektets betydande miljökonsekvenser som kontaktmyndigheten har gjort utgående från miljökonsekvensbeskrivningen och de åsikter och utlåtanden som har getts om den, resultaten av internationellt hörande och kontaktmyndighetens egen analys (MKB-lagen).

VAD HÄNDER EFTER MKB-FÖRFARANDET?

Målet är att få till stånd ett allmänt godtagbart slutresultat av hög kvalitet på basen av ingående jämförelser och diskussioner. Det planeringsalternativ som förädlas vidare till utredningsplan väljs ut på basen av resultaten från bedömningen och den motiverade slutsatsen, sannolikt i början av år 2025. Den projektansvarige väljer ut det bästa alternativet eller eventuellt en kombination av fler av alternativen som jämfördes i MKB-processen. Planeringen fortsätter i form av uppgörandet av utredningsplanen direkt efter MKB-förfarandet. Målet är att beredningsplanen är färdig i slutet av år 2025.